Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Lieferungen - 529872-2019

08/11/2019    S216

Polen-Puławy: Dieselöl

2019/S 216-529872

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Puławach
Postanschrift: ul. Składowa 1a
Ort: Puławy
NUTS-Code: PL815 Puławski
Postleitzahl: 24-100
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Artur Wiak, Aleksandra Pijanowska, Marcin Pękala
E-Mail: rdw.pulawy@zdw.lublin.pl
Telefon: +48 818863163
Fax: +48 818864103
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://zdw.bip.lubelskie.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://zdw.bip.lubelskie.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: samorządowa jednostka budżetowa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa paliw w 2020 r.

Referenznummer der Bekanntmachung: R6.ST.3721.23.2019.ap
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09134100 Dieselöl
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1) Dostawa polegać będzie na:

a) tankowaniu benzyny bezołowiowej 95 w ilości do 4 800 l;

b) tankowaniu oleju napędowego w ilości do 14 500 l;

c) zakupie materiałów eksploatacyjnych bezpośrednio związanych z zabezpieczeniem sprawności technicznej pojazdów i sprzętu (płyn do chłodnic, do spryskiwaczy szyb, żarówki, zapachy, ściereczki, oleje silnikowe i smarowe, itp.)

na stacjach paliw Wykonawcy.

2) Zamówienie podzielone zostało na 2 zadania:

a. zadanie nr 1: dostawa paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, garażowanych w m. Puławy, ul. Dęblińska 29, w ilości:

— do 11 000 litrów ON,

— do 3 500 litrów PB;

b. zadanie nr 2: dostawa paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, garażowanych w m. Annopol, ul. Puławska 45, w ilości:

— do 3 500 litrów ON,

— do 1 300 litrów PB.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 1: dostawy paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętu służbowego RDW Puławy oraz OD Puławy

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09132100 Bleifreies Benzin
09211000 Schmieröle und Schmierstoffe
24960000 Verschiedene chemische Erzeugnisse
39831500 Fahrzeugreiniger
09211100 Motorenöle
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL815 Puławski
Hauptort der Ausführung:

Stacja paliw należąca do Wykonawcy w promieniu nie większym, niż 20 km od siedziby OD w Puławach (ul. Dęblińska 29), POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, garażowanych w m. Puławy, ul. Dęblińska 29, w ilości:

— do 11 000 litrów ON,

— do 3 500 litrów PB.

W przypadku wystąpienia konieczności dostawy większej ilości niż podana, zamówienie realizowane będzie do maksymalnych kwot umownych.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Wielkość upustu od ceny aktualnie obowiązującej dla wszystkich nabywców (wyrażona w %) / Gewichtung: 40,00
Kostenkriterium - Name: Średnia cena detaliczna brutto oleju napędowego w miesiącu październiku 2019 r. / Gewichtung: 60,00
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 2: dostawy paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętu służbowego RDW Puławy oraz OD Annopol

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09132100 Bleifreies Benzin
09211000 Schmieröle und Schmierstoffe
24960000 Verschiedene chemische Erzeugnisse
39831500 Fahrzeugreiniger
09211100 Motorenöle
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL815 Puławski
Hauptort der Ausführung:

Stacja paliw należąca do Wykonawcy w promieniu nie większym, niż 20 km od siedziby OD w Annopolu (ul. Puławska 45), POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, garażowanych w m. Annopol, ul. Puławska 45, w ilości:

— do 3 500 litrów ON,

— do 1 300 litrów PB.

W przypadku wystąpienia konieczności dostawy większej ilości niż podana, zamówienie realizowane będzie do maksymalnych kwot umownych.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Wielkość upustu od ceny aktualnie obowiązującej dla wszystkich nabywców (wyrażona w %) / Gewichtung: 40,00
Kostenkriterium - Name: Średnia cena detaliczna brutto oleju napędowego w miesiącu październiku 2019 r. / Gewichtung: 60,00
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 205-498786
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 1: dostawy paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętu służbowego RDW Puławy oraz OD Puławy

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 2: dostawy paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętu służbowego RDW Puławy oraz OD Annopol

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587700
Fax: +48 224587700
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587700
Fax: +48 224587700
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

8. Jeżeli zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587700
Fax: +48 224587700
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
05/11/2019