Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Lieferungen - 529872-2019

08/11/2019    S216

Polska-Puławy: Olej napędowy

2019/S 216-529872

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Puławach
Adres pocztowy: ul. Składowa 1a
Miejscowość: Puławy
Kod NUTS: PL815 Puławski
Kod pocztowy: 24-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Artur Wiak, Aleksandra Pijanowska, Marcin Pękala
E-mail: rdw.pulawy@zdw.lublin.pl
Tel.: +48 818863163
Faks: +48 818864103
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zdw.bip.lubelskie.pl
Adres profilu nabywcy: https://zdw.bip.lubelskie.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samorządowa jednostka budżetowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa paliw w 2020 r.

Numer referencyjny: R6.ST.3721.23.2019.ap
II.1.2)Główny kod CPV
09134100 Olej napędowy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1) Dostawa polegać będzie na:

a) tankowaniu benzyny bezołowiowej 95 w ilości do 4 800 l;

b) tankowaniu oleju napędowego w ilości do 14 500 l;

c) zakupie materiałów eksploatacyjnych bezpośrednio związanych z zabezpieczeniem sprawności technicznej pojazdów i sprzętu (płyn do chłodnic, do spryskiwaczy szyb, żarówki, zapachy, ściereczki, oleje silnikowe i smarowe, itp.)

na stacjach paliw Wykonawcy.

2) Zamówienie podzielone zostało na 2 zadania:

a. zadanie nr 1: dostawa paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, garażowanych w m. Puławy, ul. Dęblińska 29, w ilości:

— do 11 000 litrów ON,

— do 3 500 litrów PB;

b. zadanie nr 2: dostawa paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, garażowanych w m. Annopol, ul. Puławska 45, w ilości:

— do 3 500 litrów ON,

— do 1 300 litrów PB.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 1: dostawy paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętu służbowego RDW Puławy oraz OD Puławy

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09132100 Benzyna bezołowiowa
09211000 Oleje smarowe i środki smarowe
24960000 Różne produkty chemiczne
39831500 Samochodowe środki czyszczące
09211100 Oleje silnikowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL815 Puławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Stacja paliw należąca do Wykonawcy w promieniu nie większym, niż 20 km od siedziby OD w Puławach (ul. Dęblińska 29), POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, garażowanych w m. Puławy, ul. Dęblińska 29, w ilości:

— do 11 000 litrów ON,

— do 3 500 litrów PB.

W przypadku wystąpienia konieczności dostawy większej ilości niż podana, zamówienie realizowane będzie do maksymalnych kwot umownych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Wielkość upustu od ceny aktualnie obowiązującej dla wszystkich nabywców (wyrażona w %) / Waga: 40,00
Kryterium kosztu - Nazwa: Średnia cena detaliczna brutto oleju napędowego w miesiącu październiku 2019 r. / Waga: 60,00
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 2: dostawy paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętu służbowego RDW Puławy oraz OD Annopol

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09132100 Benzyna bezołowiowa
09211000 Oleje smarowe i środki smarowe
24960000 Różne produkty chemiczne
39831500 Samochodowe środki czyszczące
09211100 Oleje silnikowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL815 Puławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Stacja paliw należąca do Wykonawcy w promieniu nie większym, niż 20 km od siedziby OD w Annopolu (ul. Puławska 45), POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, garażowanych w m. Annopol, ul. Puławska 45, w ilości:

— do 3 500 litrów ON,

— do 1 300 litrów PB.

W przypadku wystąpienia konieczności dostawy większej ilości niż podana, zamówienie realizowane będzie do maksymalnych kwot umownych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Wielkość upustu od ceny aktualnie obowiązującej dla wszystkich nabywców (wyrażona w %) / Waga: 40,00
Kryterium kosztu - Nazwa: Średnia cena detaliczna brutto oleju napędowego w miesiącu październiku 2019 r. / Waga: 60,00
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 205-498786
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Część nr: 1
Nazwa:

Zadanie nr 1: dostawy paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętu służbowego RDW Puławy oraz OD Puławy

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Zadanie nr 2: dostawy paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętu służbowego RDW Puławy oraz OD Annopol

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587700
Faks: +48 224587700
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587700
Faks: +48 224587700
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

8. Jeżeli zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587700
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/11/2019