Services - 52988-2017

This notice has been cancelled by: 253358-2017
10/02/2017    S29    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Lithuania-Visaginas: Engineering-related scientific and technical services

2017/S 029-052988

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė
255450080
Elektrinės g. 4, Drūkšinių k., Visagino sav.
For the attention of: Anatolij Michailov
LT-31146 Visaginas
Lithuania
Telephone: +370 38624200
E-mail: michailovan@iae.lt
Fax: +370 38624189

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://www.iae.lt

Electronic access to information: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Electronic submission of tenders and requests to participate: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

I.2)Type of the contracting authority
Other: valstybės įmonė
I.3)Main activity
Other: eksploatacijos nutraukimas
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
VĮ IAE Sausojo tipo panaudoto branduolinio kuro saugyklos gaisro pavojaus analizės atlikimo paslaugų pirkimas.
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Service category No 12: Architectural services; engineering services and integrated engineering services; urban planning and landscape engineering services; related scientific and technical consulting services; technical testing and analysis services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Paslaugų teikėjo patalpos.
NUTS code
II.1.3)Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4)Information on framework agreement
II.1.5)Short description of the contract or purchase(s)
Perkamos VĮ Ignalinos atominės elektrinės eksploatuojamos Sausojo tipo panaudoto branduolinio kuro saugyklos (SPBKS) gaisro pavojaus analizės atlikimo paslaugos, kurių apimtyje turi būti įvertinta ar gaisro atveju SPBKS techniniu projektu numatytos priešgaisrinės saugos priemonės užtikrina SPBKS saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų atsparumą gaisro poveikiui, atlikta SPBKS priešgaisrinės saugos analizė ir parengta, kartu su išvadomis ir rekomendacijomis suderinta su VATESI, SPBKS gaisro pavojaus analizės ataskaita.
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

71350000

II.1.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
II.1.8)Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
Sausojo tipo panaudoto branduolinio kuro saugyklos (SPBKS) gaisro pavojaus analizės atlikimas, analizės ataskaitos parengimas ir suderinimas su VATESI.
II.2.2)Information about options
Options: no
II.2.3)Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3)Duration of the contract or time limit for completion
in days: 396 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Deposits and guarantees required:
Sutarties įvykdymas užtikrinamas: 0,03 % (trijų šimtųjų proc.) dydžio delspinigiais nuo laiku nesuteiktų paslaugų vertės ar neapmokėtos sumos; netesybomis – 10 % (dešimties proc.) nuo sutarties kainos dydžio bauda dėl sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo.
III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Paslaugų teikėjui sumokama per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo abiejų šalių suderinto paslaugų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo ir nuo sąskaitos – faktūros už laiku suteiktas kokybiškas paslaugas pateikimo perkančiajai organizacijai dienos.
III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Netaikoma.
III.1.4)Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 1. Reikalavimas: a) fizinis asmuo arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo ir dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, ir dėl kitų valstybių tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 31.3.2004 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus;
b) fizinis asmuo arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą*.
1. Pateikiamas dokumentas**: Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas arba tinkamai patvirtinta kopija, liudijanti, kad nėra nurodytų pažeidimų.
Minėtas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 kalendorinių dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
2. Reikalavimas: Tiekėjas nėra bankrutavęs, nėra likviduojamas, nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties (tiekėjo ir kreditorių susitarimą tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), nėra sustabdęs ar apribojęs savo veiklą (arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši). Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.
2. Pateikiamas dokumentas: 1) Lietuvos Respublikoje registruotas Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, pateikia Valstybės įmonės Registrų centro išduotą išrašą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotą išrašą iš teismo sprendimo, jei toks yra.
Lietuvos Respublikoje registruoto Tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, nereikalaujama pateikti dokumentų, duomenis apie jo atitikimą šiam kvalifikacijos reikalavimui perkančioji organizacija paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną patikrins neatlygintinai prieinamame Valstybės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registre, juos užfiksuos ir išsaugos perkančiojoje organizacijoje.
Užsienio šalies tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, teismo ar kompetentingos viešojo administravimo institucijos išduotą pažymą.
Minėti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 60 kalendorinių dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
2) Tiekėjo deklaracija arba atitinkamos užsienio šalies išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų.
3. Reikalavimas: Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal valstybės, kurioje jis registruotas, ar valstybės, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 EUR.
3. Pateikiamas dokumentas**: Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Valstybinio socialinio draudimo įstaigos arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, institucijos išduotas dokumentas ar tinkamai patvirtinta kopija, liudijantis apie įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, įvykdymą.
Lietuvos Respublikoje registruoto Tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, nereikalaujama pateikti dokumento liudijančio įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų sumokėjimu, įvykdymą. Perkančioji organizacija tokio Tiekėjo duomenis apie socialinio draudimo įmokų mokėjimą paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną patikrins Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje (Vieši draudėjų duomenys), juos užfiksuos ir išsaugos perkančiojoje organizacijoje***.
Užsienio šalies tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija institucijos išduotą dokumentą arba tinkamai patvirtintą kopiją apie mokesčių, įskaitant socialinio draudimo, mokėjimą.
Minėti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 60 kalendorinių dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
4. Reikalavimas**: Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiame punkte vartojama sąvoka „rimtas profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai, arba kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. Jeigu tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.
4. Pateikiamas dokumentas**: Tiekėjo deklaracija patvirtinanti, kad tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo.
5. Reikalavimas: Tiekėjas nuo 2016-01-01 nėra padaręs esminio pirkimo sutarties pažeidimo, dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinami perkančiosios organizacijos reikalavimai pripažinti pirkimo sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius.
5. Pateikiamas dokumentas**: Tiekėjo deklaracija, patvirtinanti, kad Tiekėjas nuo 1.1.2016 nėra padaręs esminio pirkimo sutarties pažeidimo, dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinami perkančiosios organizacijos reikalavimai pripažinti pirkimo sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius.
Pastabos:
* – Viešųjų pirkimų įstatymo 33 str. 1 d. 3 p. nuostata taikoma juridinio asmens dalyviui, kuris yra fizinis asmuo ir turi paprastą balsų daugumą (50 proc. + 1 balsas). Ši nuostata gali būti taikoma tik fiziniam asmeniui, nes Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 209 str. už nusikalstamą bankrotą numato laisvės atėmimo bausmę, t. y. sankcijos pobūdis lemia tai, kad ji gali būti pritaikyta tik fiziniam asmeniui. Jeigu nei vienas juridinio asmens dalyvis neturi tokios balsų daugumos arba toks dalyvis yra juridinis asmuo, minėta pasiūlymo atmetimo sąlyga netaikoma. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą turėtų pats patvirtinti, jog balsų daugumą turintis dalyvis, yra juridinis asmuo arba, kad paprastosios balsų daugumos neturi nei vienas akcininkas. Bus laikoma, jog tiekėjai, teikdami duomenis veikė sąžiningai ir pateikė realius bei teisingus duomenis, ir nereikalaus iš tiekėjų kokių nors papildomų dokumentų ar įrodymų. Informacija, apie paprastą balsų daugumą turintį asmenį (jei jis fizinis asmuo), nurodoma pasiūlymo formoje. Jei paprastą balsų daugumą turi juridinis asmuo arba nei vienas juridinio asmens dalyvis neturi tokios balsų daugumos atitinkamos pasiūlymo formos grafoje nurodoma ši informacija.
** – Pateikiama (-os) skaitmeninė (-ės) dokumento (-ų) kopija (-os).
*** – Jei perkančioji organizacija dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenų bazės techninių trikdžių neturės galimybės patikrinti paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos duomenų, ji turės teisę prašyti tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, pateikti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.
III.2.2)Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Netaikoma.
Minimum level(s) of standards possibly required: Netaikoma.
III.2.3)Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
1. Pateikiamas dokumentas*: Nepriklausomos įsitaigos išduotas sertifikatas ar kiti kokybės vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai (pvz., kokybės vadovas), patvirtinantys, kad tiekėjas yra įsidiegęs ir taiko kokybės vadybos sistemą pagal ISO 9001:2008 standartą arba lygiavertę kokybės sistemą.
2. Pateikiamas dokumentas: Įvykdytų pagrindinių panašių pirkimo-pardavimo sutarčių sąrašas, nurodant sutarčių pavadinimus, paslaugas, kurios buvo nupirktos kiekvienos konkrečios sutarties atveju, vertes, sudarymo datas ir trukmę bei paslaugų gavėjus.
Įrodymui apie paslaugų suteikimą tiekėjai pateikia: jei gavėjas buvo perkančioji organizacija, – jos patvirtintą pažymą, jei gavėjas – ne perkančioji organizacija, – jo pažymą, o jos nesant – laisvos formos tiekėjo deklaraciją.
Pastabos:
* – Pateikiama (-os) skaitmeninė (-ės) dokumento (-ų) kopija (-os).
Minimum level(s) of standards possibly required:
1. Reikalavimas: Tiekėjas yra įsidiegęs ir taiko kokybės vadybos sistemą pagal ISO 9001:2008 standartą arba lygiavertę kokybės vadybos sistemą.
2. Reikalavimas: Tiekėjas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) įvykdė bent vieną panašią pirkimo-pardavimo sutartį. Panašia pirkimo sutartimi laikoma įvykdyta ne mažesnės nei 0,7 pasiūlymo vertės paslaugų teikimo sutartis, kurios objektas yra gaisro pavojaus analizės atlikimo paslaugos.
III.2.4)Information about reserved contracts
III.3)Conditions specific to services contracts
III.3.1)Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2)Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no

Section IV: Procedure

IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Open
IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria
Lowest price
IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 27.3.2017 - 16:00
Payable documents: no
IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
28.3.2017 - 09:00
IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Lithuanian.
IV.3.7)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 120 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8)Conditions for opening of tenders
Date: 28.3.2017 - 9:45

Place:

VĮ IAE Pirkimų ir sutarčių skyrius, 87 past., 318 kab., Mantvilų g. 2, Mantvilų k., LT-30271 Visagino sav.

Persons authorised to be present at the opening of tenders: yes
Additional information about authorised persons and opening procedure: Procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę tiekėjai ar jų įgalioti atstovai, taip pat viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų atstovai. Procedūroje dalyvauja asmenys, pateikę asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei įgaliojimą dalyvauti procedūroje, jei dalyvauja tiekėjo įgaliotas atstovas.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3)Additional information

Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, pasiekiamoje adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Pasiūlymai, pateikti popierinėje formoje arba ne perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, bus atmesti kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai (nemokama registracija adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt). Pasiūlyme pateikiami dokumentai turi būti pateikti elektronine forma arba skaitmeninėmis dokumentų kopijomis (skanuoti dokumentai). Pateikiami dokumentai turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., pdf, jpg ir kt.).

Bet kokia informacija, prašymai paaiškinti konkurso sąlygas, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. Tiekėjo pasiūlymas rengiamas ir pateikiamas lietuvių kalba. Kiti pasiūlyme esantys dokumentai (sertifikatai, atestatai bei kitų kompetentingų institucijų išduoti dokumentai) gali būti pateikiami rusų ar anglų kalbomis kartu nepateikiant jų vertimo į lietuvių kalbą. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba nei lietuvių, anglų ar rusų, jie turi būti pateikti kartu su vertimu į lietuvių, rusų arba anglų kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertimą atlikusio asmens parašu.
VI.4)Procedures for appeal
VI.4.1)Body responsible for appeal procedures
VI.4.2)Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Teisė ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus ar priimtus sprendimus nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje.
VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
8.2.2017