Supplies - 530055-2020

06/11/2020    S217

Slovakia-Bratislava: Disinfection equipment

2020/S 217-530055

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
National registration number: 00151866
Postal address: Pribinova 2
Town: Bratislava-Staré Mesto
NUTS code: SK SLOVENSKO
Postal code: 812 72
Country: Slovakia
Contact person: Ing. Tomáš Kundrát
E-mail: tomas.kundrat@minv.sk
Telephone: +421 250944573
Fax: +421 250944008
Internet address(es):
Main address: https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/1614
Address of the buyer profile: http://minv.sk
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/428919
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/1614
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Diaľkovo ovládané mobilné technické zariadenia (roboty) na dezinfekciu a dezinfekčné brány s dezinfekčnou náplňou

II.1.2)Main CPV code
39330000 Disinfection equipment
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Časť 1: Diaľkovo ovládané mobilné technické zariadenia (roboty) na dezinfekciu

— Predmetom zákazky v rámci časti 1 je nákup diaľkovo ovládaných mobilných technických zariadení (robotov) s elektrickým pásovým pohonom použiteľných na dezinfekciu povrchov v interiéri aj exteriéri a vzduchu aplikáciou dezinfekčného prostriedku v kvapalnom skupenstve rozprašovaním bez potreby bezprostrednej prítomnosti obslužného personálu, ktoré svojou konštrukciou, použitými materiálmi a výkonnostnými a funkčnými charakteristikami spĺňajú podmienky pre profesionálne nasadenie v podmienkach Hasičského a záchranného zboru (ďalej len HaZZ), kde budú používané na plnenie úloh v súlade s § 3 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov, a to v zmysle nižšie uvedených technických požiadaviek na predmet zákazky.

Časť 2: Dezinfekčné brány s dezinfekčnou náplňou

— Predmetom zákazky v rámci časti 2 je nákup technických zariadení určených na dezinfekciu osôb a predmetov, ktoré majú osoby na sebe alebo pri sebe, automatizovanou aplikáciou dezinfekčného prostriedku v kvapalnom skupenstve rozprašovaním na povrch tela osôb alebo predmetov pri prechode osôb technickým zariadením bez potreby obsluhy a bez potreby ovládania používateľmi (dezinfekčné brány). Súčasťou predmetu zákazky je aj nákup dezinfekčného prostriedku na použitie v dezinfekčných bránach (dezinfekčná náplň).

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 2 965 671.34 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Diaľkovo ovládané mobilné technické zariadenia (roboty) na dezinfekciu

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
39330000 Disinfection equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK SLOVENSKO
Main site or place of performance:

Záchranná brigáda HaZZ v Žiline, Bánovská cesta 8111, 010 01 Žilina.

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky v rámci časti 1 je nákup diaľkovo ovládaných mobilných technických zariadení (robotov) s elektrickým pásovým pohonom použiteľných na dezinfekciu povrchov v interiéri aj exteriéri a vzduchu aplikáciou dezinfekčného prostriedku v kvapalnom skupenstve rozprašovaním bez potreby bezprostrednej prítomnosti obslužného personálu, ktoré svojou konštrukciou, použitými materiálmi a výkonnostnými a funkčnými charakteristikami spĺňajú podmienky pre profesionálne nasadenie v podmienkach Hasičského a záchranného zboru (ďalej len HaZZ), kde budú používané na plnenie úloh v súlade s § 3 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov, a to v zmysle nižšie uvedených technických požiadaviek na predmet zákazky.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 274 186.67 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

310030ANA9 Zlepšenie materiálno-technického vybavenia Hasičského a záchranného zboru na zníženie negatívnych dopadov v súvislosti so šírením COVID-19

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dezinfekčné brány s dezinfekčnou náplňou

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
39330000 Disinfection equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK SLOVENSKO
Main site or place of performance:

Záchranná brigáda HaZZ v Žiline, Bánovská cesta 8111, 010 01 Žilina

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky v rámci časti 2 je nákup technických zariadení určených na dezinfekciu osôb a predmetov, ktoré majú osoby na sebe alebo pri sebe, automatizovanou aplikáciou dezinfekčného prostriedku v kvapalnom skupenstve rozprašovaním na povrch tela osôb alebo predmetov pri prechode osôb technickým zariadením bez potreby obsluhy a bez potreby ovládania používateľmi (dezinfekčné brány). Súčasťou predmetu zákazky je aj nákup dezinfekčného prostriedku na použitie v dezinfekčných bránach (dezinfekčná náplň).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 691 484.67 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

310030ANA9 Zlepšenie materiálno-technického vybavenia Hasičského a záchranného zboru na zníženie negatívnych dopadov v súvislosti so šírením COVID-19

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Uvedené v Súťažných podkladoch - Príloha č.5 - Podmienky účasti

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Neaplikuje sa

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Neaplikuje sa

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/12/2020
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak, Czech
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 12 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 09/12/2020
Local time: 10:00
Place:

Online verejné otváranie ponúk sa uskutoční na adrese: https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/1614

Information about authorised persons and opening procedure:

Verejný obstarávateľ prostredníctvom funkcionality EKS na to určenej, umožní účasť na otváraní ponúk prostredníctvom online sprístupnenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a určeným spôsobom komunikácie.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1.Verejný obstarávateľ/Objednávateľ uvádza, že v dokumente Všeobecné podmienky elektronického obstarávania, ktorý je zverejnený na EKS sú upravené v rozsahu zákona základné podmienky používania elektronickej podpory procesov vo verejnom obstarávaní najmä z hľadiska bezpečnosti, ochrany osobných údajov a iných údajov, ako aj podrobnosti vo vzťahu ku komunikácii, doručovaniu, identifikácii a autentifikácii. Odkaz na webovú stránku: https://ppvo.eks.sk/SpravaVPPPVO/VPPPVO/AktualneUcinne/10.

2.Verejný obstarávateľ/Objednávateľ poskytuje bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, k dokumentom potrebným na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti a to na adrese: https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/1614.

Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ tieto dokumenty záujemcom nezasiela. Zároveň verejný obstarávateľ v Profile verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie http://www.uvo.gov.sk/profily/7profil/pdetail/239 uverejňuje priamy odkaz na informácie a dokumenty na adrese: https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/1614.

3.Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, VO bezodkladne oznámi najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk zverejnenej na Elektronickej tabuli a v záložke Lehoty predmetných súťažných podkladov v rámci EKS predmetnej zákazky za predpokladu, že žiadosť o vysvetlenie bude doručená elektronicky funkcionalitou EKS dostatočne vopred.

4. Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právnu formu, musí však stanoviť lídra skupiny dodávateľov. Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov utvorenej na dodanie predmetu zákazky sú povinní udeliť plnomocenstvo jednému z členov skupiny dodávateľov konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní, podpísané všetkými členmi skupiny alebo osobou, resp. osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny. V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov pred podpisom rámcovej dohody uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu, v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto sa akou časťou bude podieľať na plnení zákazky, ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny dodávateľov sú zaviazaní zo záväzkov voči verejnému obstarávateľovi spoločne a nerozdielne.

5.Náklady spojené s účasťou v tejto verejnej súťaži znášajú uchádzači v plnej výške bez akéhokoľvek nároku voči verejnému obstarávateľovi.

6.Verejný obstarávateľ/Objednávateľ pri zadávaní tejto nadlimitnej zákazky postupuje podľa § 20 zákona.

7.Skutočnosti,týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona.

8.Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania bude povinný predložiť údaje, doklady a dokumenty podľa bodu 36.6 súťažných podkladov.

9.Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
02/11/2020