Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Suministros - 530057-2019

08/11/2019    S216

Polonia-Lublin: Paquetes de software y sistemas de información

2019/S 216-530057

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 190-461532)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Lublin
Dirección postal: pl. króla Władysława Łokietka 1
Localidad: Lublin
Código NUTS: PL814 Lubelski
Código postal: 20-109
País: Polonia
Persona de contacto: Paweł Tulpan
Correo electrónico: zamowienia@lublin.eu
Teléfono: +48 814663013
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://lublin.eu

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Rozbudowa SIPL

Número de referencia: ZP-P-I.271.81.2019
II.1.2)Código CPV principal
48000000 Paquetes de software y sistemas de información
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros

Apartado VI: Información complementaria

VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 190-461532

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: III.1.3
Localización del texto que se va a modificar: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
En lugar de:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

(...)

b) co najmniej 1 dostawy z wdrożeniem systemu wspomagającego obsługę spraw i dokumentów, w zakresie czynności wynikających z Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.1.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. nr 14, poz. 67) o wartości minimum 350 000,00 PLN brutto (dla dostaw rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 350 000,00 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umowy).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

(...)

b) Wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane potwierdzający wykonanie o najmniej 1 dostawy z wdrożeniem systemu wspomagającego obsługę spraw i dokumentów, w zakresie czynności wynikających z Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.1.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. nr 14, poz. 67) o wartości minimum 350 000,00 PLN brutto (dla dostaw rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 350 000,00 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umowy) oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

Léase:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

(...)

b) co najmniej 1 dostawy systemu informatycznego wraz z jego wdrożeniem, który zawierał funkcjonalności wspomagające obsługę spraw i dokumentów w zakresie czynności wynikających z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.1.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. nr 14, poz. 67), o wartości minimum 350 000,00 PLN brutto (dla dostaw rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 350 000,00 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umowy).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

(...)

b) Wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane potwierdzający wykonanie co najmniej 1 dostawy systemu informatycznego wraz z jego wdrożeniem, który zawierał funkcjonalności wspomagające obsługę spraw i dokumentów w zakresie czynności wynikających z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.1.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. nr 14, poz. 67), o wartości minimum 350 000,00 PLN brutto (dla dostaw rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 350 000,00 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umowy) oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 12/11/2019
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 20/11/2019
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 12/11/2019
Hora local: 13:00
Léase:
Fecha: 20/11/2019
Hora local: 13:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: