Prekės - 530060-2019

08/11/2019    S216    Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Łódź: Aparaty ultrasonograficzne

2019/S 216-530060

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 199-483143)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Adres pocztowy: al. Kościuszki 4
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-419
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Uniwersytet Medyczny w Łodzi
E-mail: barbara.labudzka@umed.lodz.pl
Tel.: +48 422725935

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.umed.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa aparatów ultrasonograficznych do poradni specjalistycznych w ramach II etapu budowy CKD.

Numer referencyjny: ZP/104/2019
II.1.2)Główny kod CPV
33112200 Aparaty ultrasonograficzne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa aparatów ultrasonograficznych do poradni specjalistycznych w ramach II etapu budowy CKD.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - parametry jakościowe stanowią załącznik nr 2a i 2b do SIWZ. Załączniki nr 2a i 2b do SIWZ stanowi podstawę do wyliczenia punktów, które może uzyskać Wykonawca w kryterium oceny ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/11/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 199-483143

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 15/11/2019
Czas lokalny: 13:30
Powinno być:
Data: 20/11/2019
Czas lokalny: 13:30
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 15/11/2019
Czas lokalny: 14:00
Powinno być:
Data: 20/11/2019
Czas lokalny: 14:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: