Prekės - 530061-2019

08/11/2019    S216

България-Сапарева баня: Различни хранителни продукти

2019/S 216-530061

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Доставки

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2019/S 213-522170)

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Сапарева баня
Национален регистрационен номер: 000261616
Пощенски адрес: ул. „Германея“ № 1
Град: Сапарева баня
код NUTS: BG415 Кюстендил
Пощенски код: 2650
Държава: България
Лице за контакт: Славчо Коларски
Електронна поща: sap_oba@abv.bg
Телефон: +359 70723378
Факс: +359 70723480

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.saparevabanya.bg

Адрес на профила на купувача: http://e-procurement.bg:8080/pk/00761#401

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Периодични доставки чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, СУ „Христо Ботев“ и детска градина „Света Анна“ в община Сапарева баня по 6 обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
15800000 Различни хранителни продукти
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Поръчката включва изпълнение на конкретни доставки на хранителни продукти съгласно одобрени спецификации по 6 обособени позиции. Поръчката се възлага за изпълнение за срок от 3 (три) години.

За всяка от обособените позиции ще се изпълняват следните дейности:

— дейност 1 „Текуща доставка на хранителни продукти със собствен транспорт след писмени заявки според нуждите на звената на бюджетна издръжка, които са крайни получатели на хранителни продукти в община Сапарева баня, а именно Домашен социален патронаж, СУ „Христо Ботев“ и детска градина „Света Анна“,

— дейност 2 „Текуща доставка в изпълнение на дейностите по Оперативна програма за храни и/или материално подпомагане и/или друга национална програма, финансираща обществената трапезария“.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
05/11/2019
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 213-522170

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
Дата: 02/12/2019
Местно време: 17:00
Да се чете:
Дата: 09/12/2019
Местно време: 17:00
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите
Вместо:
Дата: 03/12/2019
Местно време: 10:30
Да се чете:
Дата: 10/12/2019
Местно време: 10:30
VII.2)Друга допълнителна информация: