Supplies - 530072-2020

06/11/2020    S217

Poland-Szczecin: Surgical gloves

2020/S 217-530072

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie
Postal address: ul. Arkońska 4
Town: Szczecin
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Postal code: 71-455
Country: Poland
Contact person: Tomasz Sadzikowski
E-mail: przetargi@spwsz.szczecin.pl
Telephone: +48 918139076
Fax: +48 918139079
Internet address(es):
Main address: www.spwsz.szczecin.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://portal.smartpzp.pl/spwsz
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://portal.smartpzp.pl/spwsz
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa rękawic diagnostycznych dla SPWSZ w Szczecinie

Reference number: EP/220/68/2020
II.1.2)Main CPV code
33141420 Surgical gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawic diagnostycznych dla SPWSZ w Szczecinie.

2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 zadania (części).

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz załącznik nr 1A do SIWZ.

4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części zamówienia.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice chirurgiczne

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4, POLSKA.

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 stanowi załącznik nr 1 i 1A-1 do SIWZ. Zadanie nr 1 składa się z 1 pozycji.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: termin dostawy wyrobów / Weighting: 20
Quality criterion - Name: termin rozpatrzenia reklamacji dotyczącej wad jakościowych / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 4
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Dla zadania nr 1 wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 26 000,00 PLN.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice chirurgiczne

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4, POLSKA.

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2 stanowi załącznik nr 1 i 1A-2 do SIWZ. Zadanie nr 2 składa się z 1 pozycji.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: termin dostawy wyrobów / Weighting: 20
Quality criterion - Name: termin rozpatrzenia reklamacji dotyczącej wad jakościowych / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 4
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Dla zadania nr 2 wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 600,00 PLN.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie dokonuje opisu warunku.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie dokonuje opisu warunku.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie dokonuje opisu warunku.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zgodnie z projektem umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/12/2020
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 08/12/2020
Local time: 10:00
Place:

Szczecin, ul. Arkońska 4, w siedzibie zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, w budynku przy ul. Broniewskiego 2, II piętro, pokój 328, POLSKA.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

2021 r.

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy SmartPZP (dalej „platforma”).

2. W celu skorzystania z platformy konieczna jest rejestracja wykonawcy pod adresem (https://portal.smartpzp.pl/spwsz) po kliknięciu na przycisk „Załóż konto”.

3. Każdy wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty (sporządzonej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2, 2A do SIWZ do zadań, na które składana jest oferta):

1) oświadczenie, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku przesłanek wykluczenia wykonawcy. Oświadczenie zgodnie z art. 25a ust. 2 ustawy Pzp wykonawca składa w formie Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ;

2) odpowiednie pełnomocnictwa lub dokumenty (np. odpisy z rejestru) wykazujące umocowanie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania wykonawcy (jeżeli dotyczy);

3) wymagane parametry, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1A do SIWZ – do zadań, na które składana jest oferta.

Uwaga!

Dokument, o którym mowa w pkt 1 ppkt 3 powyżej, składany jest wraz z ofertą, stanowiąc część oferty. W przypadku niezłożenia lub złożenia niekompletnego dokumentu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 3 oferta podlegać będzie odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Uwaga!

Ofertę i oświadczenie JEDZ wykonawca sporządza, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Wykonawca podlega wykluczeniu w przypadku ziszczenia się którejkolwiek z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp lub art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp.

5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

1) informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika US potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;

4) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ;

6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ;

7) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ;

8) oświadczenia wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

6. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wyszczególnionych w rozdziale VI pkt 9 SIWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
02/11/2020