Lieferungen - 530077-2019

08/11/2019    S216

Polska-Chorzów: Produkty farmaceutyczne

2019/S 216-530077

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 197-477899)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Specjalistyczny w Chorzowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 271503395
Adres pocztowy: Zjednoczenia 10
Miejscowość: Chorzów
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 41-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Elżbieta Gorgol
E-mail: dzp@sswch.pl
Tel.: +48 323463652
Faks: +48 322414733
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpitalspecjalistycznywchorzowie.pl
Adres profilu nabywcy: www.szpitalspecjalistycznywchorzowie.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa produktów leczniczych

Numer referencyjny: PPN/L/7/19
II.1.2)Główny kod CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Leki psychotropowe i leki silnie działające. Metadon nie objęty programem do substytucyjnego leczenia. Metadon objęty programem do substytucyjnego leczenia. Tabletki, krople, syropy. Iniekcje. Cytostatyki – Topotekan. WZW B – Interferon pegylowany. Niedrobnokomórkowy rak płuc 1. Niedrobnokomórkowy rak płuc 2. Niedrobnokomórkowy rak płuc 3.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/11/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 197-477899

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 18/11/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 19/11/2019
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 16/01/2020
Powinno być:
Data: 17/01/2020
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 18/11/2019
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 19/11/2019
Czas lokalny: 10:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: