Lieferungen - 530101-2019

08/11/2019    S216    Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Radom: Talony

2019/S 216-530101

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 207-504078)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu
Adres pocztowy: ul. Limanowskiego 134
Miejscowość: Radom
Kod NUTS: PL921 Radomski
Kod pocztowy: 26-600
Państwo: Polska
E-mail: zzp@mops.radom.pl
Tel.: +48 483608490-223

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.mops.radom.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sukcesywna dostawa bonów żywieniowych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu

Numer referencyjny: ZZP.260.4.8.2019.MR
II.1.2)Główny kod CPV
30199750 Talony
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa bonów żywieniowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu, o wartości nominalnej i nabywczej 8,00 PLN, w ilości nie większej niż 144 000 sztuk, możliwych do realizacji w granicach administracyjnych miasta Radomia, w terminie nie krótszym niż 6 miesięcy od dnia ich dostawy do siedziby Zamawiającego i podpisania przez niego protokołu odbioru.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/11/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 207-504078

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 27/11/2019
Czas lokalny: 13:30
Powinno być:
Data: 28/11/2019
Czas lokalny: 13:30
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 27/11/2019
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 28/11/2019
Czas lokalny: 12:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: