Lieferungen - 530129-2019

08/11/2019    S216    Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Opole: Olej napędowy

2019/S 216-530129

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 212-519541)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
Adres pocztowy: ul. Korfantego 2
Miejscowość: Opole
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 45-077
Państwo: Polska
E-mail: zamowienia@op.policja.gov.pl
Tel.: +48 774222673
Faks: +48 774222114

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.opolska.policja.gov.pl

Adres profilu nabywcy: http://zamowienia.opolska.policja.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa paliw do stacji paliw KWP w Opolu — zad. 2 Dostawa oleju napędowego

Numer referencyjny: WS-Z.2380.52.2019
II.1.2)Główny kod CPV
09134100 Olej napędowy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa, zamawiana partiami, oleju napędowego ON do zbiorników stacji paliw Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/11/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 212-519541

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 06/11/2019
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 06/12/2019
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: