Fournitures - 530150-2019

08/11/2019    S216    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

België-Brussel: Radio-, televisie-, communicatie-, telecommunicatietoestellen en aanverwante apparatuur

2019/S 216-530150

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 212-519436)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: GIAL/i-CITY
Nationaal identificatienummer: 0449.971.914_22290
Postadres: Jacqmainlaan 95
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
Contactpersoon: Olivier Lens
E-mail: procurement@i-city.brucity.be
Telefoon: +32 22295400
Fax: +32 22295519

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://i-city.brucity.be/

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=357595

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aanschaf en installatie van interactieve digitale schermen

Referentienummer: GIAL-2019087PO-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32000000 Radio-, televisie-, communicatie-, telecommunicatietoestellen en aanverwante apparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Het onderwerp van deze opdracht bestaat uit de aanschaf en installatie van interactieve digitale schermen, accessoires, software en bijbehorende opleidingen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
04/11/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 212-519436

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 15/01/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 05/12/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 15/01/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 05/12/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Wijzigingen aangebracht in de bijzonder bestek op artikel 55 en in de gunningscriteria tabel.

Wijziging van de openingsdatum van de offerte.