Dienstleistungen - 530233-2019

08/11/2019    S216    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Bardo: Dienstleistungen in der Forstwirtschaft

2019/S 216-530233

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Bardo Śląskie
Nationale Identifikationsnummer: 931023871
Postanschrift: ul. Noworudzka 9a
Ort: Bardo
NUTS-Code: PL517 Wałbrzyski
Postleitzahl: 57-256
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Waldemar Jama
E-Mail: bardo@wroclaw.lasy.gov.pl
Telefon: +48 748171383
Fax: +48 748171384

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.bardo.wroclaw.lasy.gov.pl/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_bardo_slaskie/zamowienia_publiczne
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: jednostka nieposiadająca osobowości prawnej Państwowe Gospodarstwo Leśne
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: leśnictwo

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Bardo Śląskie w roku 2020

Referenznummer der Bekanntmachung: S.270.2.14.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, szkółkarstwa leśnego i nasiennictwa oraz zagospodarowania turystycznego do wykonania na terenie Nadleśnictwa Bardo Śląskie w roku 2020.

2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac

Z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, szkółkarstwa leśnego, nasiennictwa oraz zagospodarowania turystycznego wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ (charakter szacunkowy), na który składają się:

— załącznik nr 3.1. – rozmiar prac wg czynności,

— załącznik nr 3.2. – strefy trudności i odległości zrywki

— załącznik nr 3.3 – układ sortymentowy pozyskania drewna.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług leśnych na terenie administracyjnym Nadleśnictwa Bardo Śląkie w rok 2020 na terenie leśnictw: Grodziszcze, Tarnawa, Opolnica, Wojciechowice, Laskówka, Laski i Szkółka Wilcza

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
77211500 Baumpflege
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
77211600 Aussaat von Baumsamen
77211100 Holzfällung
77231200 Bekämpfung von Forstschädlingen
77210000 Holzgewinnung
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77211200 Transport von Stämmen im und aus dem Wald
77211400 Fällen von Bäumen
77211300 Rodung
77231600 Aufforstung
75251120 Waldbrandbekämpfung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL517 Wałbrzyski
Hauptort der Ausführung:

Teren administracyjny Nadleśnictwa Bardo Śląskie, leśnictwa: Grodziszcze, Tarnawa, Opolnica, Wojciechowice, Laskówka, Laski i Szkółka Wilcza

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, szkółkarstwa leśnego i nasiennictwa oraz zagospodarowania turystycznego do wykonania na terenie Nadleśnictwa Bardo Śląskie w roku 2020.

2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac

Z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, szkółkarstwa leśnego, nasiennictwa oraz zagospodarowania turystycznego wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:

— załącznik nr 3.1. – rozmiar prac wg czynności,

— załącznik nr 3.2. – strefy trudności i odległości zrywki

— załącznik nr 3.3 – układ sortymentowy pozyskania drewna.

3) Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1. - 3.3. mają charakter szacunkowy.

4) Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia dotyczące Pakietu I i II zostały opisane w załączniku nr 4.1 do SIWZ.

5) Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 5.1 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2020
Ende: 31/12/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego w wys. do 100 % wartości zam. podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Dodatkowe informacje na temat wznowienia zamówienia zostały opisane w Rozdziale 5 SIWZ.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Kontynuacja pkt II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia. Jeżeli zawarcie umowy nastąpi wcześniej, niż przed dniem 01.01.2020r., termin realizacji zamówienia nastąpi od dnia 01.01.2020r. Wymagane wadium w wys: 57000,- PLN należy wnieść na nr rach.: 57953310432002000037530001, formy opisano w roz.9.2 SIWZ

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług leśnych na terenie administracyjnym Nadleśnictwa Bardo Śląkie w rok 2020 na terenie leśnictw: Jemna, Wilcza, Mąkolno, Błotnica, Złoty Stok, Chwalisław

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
77211500 Baumpflege
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
77211600 Aussaat von Baumsamen
77211100 Holzfällung
77231200 Bekämpfung von Forstschädlingen
77210000 Holzgewinnung
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77211200 Transport von Stämmen im und aus dem Wald
77211400 Fällen von Bäumen
77211300 Rodung
77231600 Aufforstung
75251120 Waldbrandbekämpfung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL517 Wałbrzyski
Hauptort der Ausführung:

Teren administracyjny Nadleśnictwa Bardo Śląskie, leśnictwa: Jemna, Wilcza, Mąkolno, Błotnica, Złoty Stok, Chwalisław

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, szkółkarstwa leśnego i nasiennictwa oraz zagospodarowania turystycznego do wykonania na terenie Nadleśnictwa Bardo Śląskie w roku 2020.

2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac

Z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, szkółkarstwa leśnego, nasiennictwa oraz zagospodarowania turystycznego wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:

— załącznik nr 3.1. – rozmiar prac wg czynności,

— załącznik nr 3.2. – strefy trudności i odległości zrywki

— załącznik nr 3.3 – układ sortymentowy pozyskania drewna.

3) Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1. - 3.3. mają charakter szacunkowy.

4) Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia dotyczące Pakietu I i II zostały opisane w załączniku nr 4.1 do SIWZ.

5) Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 5.1 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2020
Ende: 31/12/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego w wys. do 100 % wartości zam. podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Dodatkowe informacje na temat wznowienia zamówienia zostały opisane w Rozdziale 5 SIWZ.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Kontynuacja pkt II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia. Jeżeli zawarcie umowy nastąpi wcześniej, niż przed dniem 01.01.2020r., termin realizacji zamówienia nastąpi od dnia 01.01.2020r. Wymagane wadium w wys: 52000,- PLN należy wnieść na nr rach.: 57953310432002000037530001, formy opisano w roz.9.2 SIWZ

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług leśnych na terenie administracyjnym Nadleśnictwa Bardo Śląkie w rok 2020 - maszynowe pozyskanie i zrywka drewna w leśnictwach: Wojciechowice, Mąkolno, Złoty Stok, Chwalisław, Laski

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
77211100 Holzfällung
77231200 Bekämpfung von Forstschädlingen
77210000 Holzgewinnung
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77211200 Transport von Stämmen im und aus dem Wald
77211400 Fällen von Bäumen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL517 Wałbrzyski
Hauptort der Ausführung:

Teren administracyjny Nadleśnictwa Bardo Śląskie, leśnictwa: Wojciechowice, Mąkolno, Złoty Stok, Chwalisław, Laski

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu, pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadleśnictwa Bardo Śląskie w roku 2020.

2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu, pozyskania i zrywki drewna wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:

— załącznik nr 3.1. – rozmiar prac wg czynności,

— załącznik nr 3.2. – strefy trudności i odległości zrywki

— załącznik nr 3.3 – układ sortymentowy pozyskania drewna.

3) Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1. - 3.3. mają charakter szacunkowy.

4) Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia dotyczące Pakietu III, określa decyzja nr 126 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie udostępnienia jednolitych wzorów dokumentów oraz stosowania standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia dotyczących zamawiania usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych. Określony z tej decyzji szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4.2 do SIWZ.

5) Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 5.2 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2020
Ende: 31/12/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego w wys. do 100 % wartości zam. podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Dodatkowe informacje na temat wznowienia zamówienia zostały opisane w Rozdziale 5 SIWZ.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Kontynuacja pkt II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia. Jeżeli zawarcie umowy nastąpi wcześniej, niż przed dniem 01.01.2020r., termin realizacji zamówienia nastąpi od dnia 01.01.2020r. Wymagane wadium w wys: 23000,- PLN należy wnieść na nr rach.: 57953310432002000037530001, formy opisano w roz.9.2 SIWZ

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w odniesieniu do sytuacji finansowej zamawiający będzie żądał: informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż: I) dla Części I (Pakietu I) 860 000,- zł, II) dla Części 2 (Pakietu II) 785 000,- zł, III) dla Części 3 (Pakietu III) 359 000,- zł.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w odniesieniu do sytuacji technicznej lub zawodowej zamawiając będzie żądał:

a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości brutto, przedmiotu (rodzaju wykonanych usług), dat wykonania (dat dziennych rozpoczęcia i zakończenia realizacji) i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 10 do SIWZ),

b) dowody, że wskazane przez wykonawcę usługi na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy,

c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, posiadanych uprawnień (jeżeli są wymagane), wykształcenia (w stosunku do osób nadzoru) niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania (wzór wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 11 do SIWZ),

d) wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wzór wykazu urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 12 do SIWZ),

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie):

— dla Części 1 (Pakietu I) zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna, na kwotę nie mniejszą niż 2 867 000,- zł brutto,

— dla Części 2 (Pakietu II) zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna, na kwotę nie mniejszą niż 2 618 000,- zł brutto,

— dla Części 3 (Pakietu III) zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą na wykonywaniu prac z zakresu zrywki i pozyskania drewna, na kwotę nie mniejszą niż 1 199 000,- zł brutto.

2) Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował:

I) dla Części 1 (Pakietu I):

a) co najmniej 6 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna,

b) co najmniej 1 ciągnikiem rolniczym,

c) co najmniej 6 szt. przyczep samozaładowczych do zrywki i podwozu drewna lub maszyn typu forwarder.

II) dla Części 2 (Pakietu II):

a) co najmniej 6 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna,

b) co najmniej 6 szt. przyczep samozaładowczych do zrywki i podwozu drewna lub maszyn typu forwarder.

III) dla Części 3 (Pakietu III):

a) co najmniej 1 szt. maszyn leśnych typu harwester,

b) co najmniej 1 szt. maszyn typu forwarder lub przyczepy samozaładowczych do zrywki i podwozu drewna.

3) Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował:

I) dla Części 1 (Pakietu I):

a) co najmniej 18 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką;

b) co najmniej 7 osobami, które ukończyły szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi.

II) dla Części 2 (Pakietu II):

a) co najmniej 20 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką;

b) co najmniej 6 osobami, które ukończyły szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi.

III) dla Części 3 (Pakietu III):

a) co najmniej 1 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką;

b) co najmniej 1 operatorem harvestera i 1 operatorem forwardera posiadającymi zaświadczenia o odbyciu z wynikiem pozytywnym szkolenia uprawniającego do pracy sprzętem specjalistycznym (nie dotyczy operatora forwardera w przypadku dysponowania przyczepą samozaładowczą do zrywki i podwozu drewna).

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy oraz zmiany umowy zostały określone w SIWZ oraz we wzorze umowy.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 12/12/2019
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 12/12/2019
Ortszeit: 10:15
Ort:

Sala konferencyjna w siedzibie Nadleśnictw Bardo Śląskie. Otwarcie ofert jest jawne. Kontynuacja - IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą: Okres w miesiącach: 2 zamawiający rozumie 60 dni.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. Więcej informacje w pkt. 8.9 SIWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

I. KLAUZULA INFORMA. DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

1) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Bardo Śląskie siedziba Nadleśnictwa: ul. Noworudzka 9a, 57-256 Bardo.

2) Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w Roz.18 SIWZ.

II. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty nie wymienione w sekcji III niniejszego ogłoszenia:

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP,

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP,

5) ośw. w sprawie braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 pzp oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5 - 8 pzp (Zał. nr 9 do SIWZ),

Dokumenty wskazane w pkt 1-5 Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Szczegółowy opis dokumentów zawarty został w Roz.7 SIWZ.

III. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zamiast dokumentów:

1) o których mowa w pkt II. oraz w sekcji III ogłoszenia składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: (a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, (b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

2) o których mowa w pkt II. oraz w sekcji III ogłoszenia składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP.

IV. W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):

1) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

3) JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

4) dokumenty, o których mowa w pkt II. ppkt. 1 – 5 obowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

V. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b PZP (pkt 6.2.SIWZ), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP zobowiązany jest złożyć:

1) oświadczenia podmiotu trzeciego o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia na formularzu JEDZ,

2) zobowiązanie podmiotu trzeciego (szczegóły w pkt.7.3 SIWZ).

VI. Informacje o podstawach wykluczenia zawarto w Roz.6.1 SIWZ.

VII. Zamawiający nie przewiduje zamiaru skorzystania z regulacji art. 41 pkt 12-14 ustawy Pzp.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
05/11/2019