Leveringen - 530274-2020

06/11/2020    S217

Nederland-Montfoort: Software en informatiesystemen

2020/S 217-530274

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Montfoort
Postadres: Kasteelplein 5
Plaats: Montfoort
NUTS-code: NL31 Utrecht
Postcode: 3417 JG
Land: Nederland
Contactpersoon: Kenniscentrum Inkoop Bureau Midden-Nederland
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.montfoort.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gemeente Montfoort — zaaksysteem

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000 Software en informatiesystemen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Het huidige zaaksysteem van de gemeente Montfoort voldoet niet en moet vervangen worden. In de voorbereidingsfase van onderhavige aanbesteding is een uitgebreid onderzoek uitgevoerd onder de medewerkers van gemeente Montfoort, waar zij in de huidige situatie tegenaan lopen en wat voor hen (een deel van) de gewenste situatie is. De resultaten uit dit onderzoek zijn als basis gebruikt voor het Programma van Eisen en waaruit de wensen (gunningscriteria) zijn geformuleerd.

De gemeente wenst een contract af te sluiten met een partij voor de duur van vier (4) jaar met twee (2) maal de optie tot verlening van één (1) jaar. De gemeente is hierin op zoek naar een standaard oplossing, zodat er direct gewerkt kan worden met het systeem. Voor opdrachtgever is het essentieel dat het nieuwe systeem geïmplementeerd is in mei 2022.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL31 Utrecht
Voornaamste plaats van uitvoering:

Montfoort

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het huidige zaaksysteem van de gemeente Montfoort voldoet niet en moet vervangen worden. In de voorbereidingsfase van onderhavige aanbesteding is een uitgebreid onderzoek uitgevoerd onder de medewerkers van gemeente Montfoort, waar zij in de huidige situatie tegenaan lopen en wat voor hen (een deel van) de gewenste situatie is. De resultaten uit dit onderzoek zijn als basis gebruikt voor het Programma van Eisen en waaruit de wensen (gunningscriteria) zijn geformuleerd.

De gemeente wenst een contract af te sluiten met een partij voor de duur van vier (4) jaar met twee (2) maal de optie tot verlening van één (1) jaar. De gemeente is hierin op zoek naar een standaard oplossing, zodat er direct gewerkt kan worden met het systeem. Voor opdrachtgever is het essentieel dat het nieuwe systeem geïmplementeerd is in mei 2022.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Mogelijkheid tot twee keer één jaar verlenging.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Indien een inschrijver zich wenst te beroepen op de draagkracht, middelen, ervaringen etc. van (een) derde (n), dan dient hij op verzoek van de aanbestedende dienst schriftelijk aan te tonen dat hij tijdens de uitvoering van de opdracht ook daadwerkelijk kan beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke draagkracht, middelen, ervaringen etc. van die derde(n) en dat de betreffende derde (n) ook daadwerkelijk — in ieder geval voor dat (onder)deel waarop een beroep op die derde(n) wordt gedaan — zal (zullen) worden ingeschakeld bij de uitvoering van de opdracht.

Het betreffende verzoek van de opdrachtgever zal worden gedaan overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.102 lid 1 Aanbestedingswet 2012.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Om in aanmerking te komen voor gunning van de opdracht dient de inschrijver over voldoende bekwaamheid te beschikken. Naast het invullen van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) zal de inschrijver ook een referentie moeten aanleveren. Het betreft een referentie van een andere gemeente waar de inschrijver reeds een vergelijkbaar zaaksysteem heeft geïmplementeerd als de uitvraag van de opdrachtgever.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/01/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 11/01/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Vianen

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Zo spoedig mogelijk na het uiterste tijdstip voor de ontvangst van de inschrijvingen zal de opening van de inschrijvingen (c.q. van de digitale kluis) plaatsvinden. Een en ander geschiedt niet in het openbaar. Er worden derhalve geen inschrijvers toegelaten bij de opening. Van het openen van de inschrijvingen wordt een proces-verbaal opgemaakt.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Midden-Nederland
Postadres: postbus 16005
Plaats: Utrecht
Postcode: 3500 DA
Land: Nederland
Telefoon: +31 302233000
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Midden-Nederland/Contact/Pages/default.aspx
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
03/11/2020