Szolgáltatások - 53029-2023

Submission deadline has been amended by:  128294-2023
27/01/2023    S20

Magyarország-Visonta: Gépjavítási és -karbantartási szolgáltatások

2023/S 020-053029

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: MVM Mátra Energia Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 10729571210
Postai cím: Erőmű utca 11
Város: Visonta
NUTS-kód: HU312 Heves
Postai irányítószám: 3271
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bordás Krisztina
E-mail: krisztina.bordas@mert.hu
Telefon: +36 709044729
Fax: +36 37334016
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mert.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR002081672022/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR002081672022/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.6)Fő tevékenység
Villamos energia

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

45/2022 tüzelőkörök átmeneti idom cseréje

Hivatkozási szám: EKR002081672022
II.1.2)Fő CPV-kód
50530000 Gépjavítási és -karbantartási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

45/2022 IV-V. blokk tüzelőkörök alsó és felső átmeneti idomok cseréje

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
50530000 Gépjavítási és -karbantartási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU312 Heves
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország_3200_Gyöngyös_Erőmű utca _11.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nyertes Ajánlattevőnek az alábbi feladatokat szükséges ellátnia:

- Alsó és felső átmeneti idomok cseréje (helyszíni bontás, helyszíni beépítés) alapmennyiség: 8 db alsó és 8 db felső

Az átmeneti idomokat az Ajánlatkérő biztosítja.

- Maglevegő szekrények javítása beültetéssel alap mennyiség: 160 m2

A beültetéshez szükséges acél alapanyagokat az Ajánlatkérő biztosítja.

- Tüzelőkör elemeinek javítása alapmennyiség: 5000 munkaóra

A javításhoz szükséges acél alapanyagokat az Ajánlatkérő biztosítja.

A részleteket - ideértve az Ajánlatkérő által a feladat teljesítés során biztosított körülményeket - a műszaki leírás tartalmazza.

Várható blokk állásidők:

IV. blokk: 2023.05.01. - 2023.07.09.

V. blokk: 2023.09.01. - 2023.11.09.

16 db átmeneti idom súlya 20 tonna.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 60
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Alsó és felső átmeneti idomok cseréje (helyszíni bontás, szerelés) opciós mennyiség: 4 db alsó és 4 db felső

Maglevegő szekrények javítása beültetéssel opciós mennyiség: 40 m2

Tüzelőkör elemeinek általános rezsióradíjas javítása opciós mennyiség: 2000 munkaóra

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.7) pontban feltüntetett 2 hónap időtartamon az ajánlatkérő 60 naptári napot ért.

Ajánlatkérő nem biztosítja a részajánlattétel, tekintettel arra, hogy a beszerzés egy db, oszthatatlan szolgáltatás beszerzésére irányul. A beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények nem teszik lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt, a szolgáltatás nem osztható oly módon, hogy a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.

Ajánlatkérő megvizsgálta annak a lehetőségét, hogy az ár, mint értékelési szemponton kívül, egyéb más minőségi értékelési szempontot alkalmazzon és megállapítást nyert, hogy jelen beszerzés esetén egyéb minőségi értékelési szempont alkalmazása nem járna többlet előnnyel.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A jelen közbeszerzési eljárásban nem lehet (közös) részvételre jelentkező (ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik. A Kbt. 74. § (1) bek. a)-b) pontjai irányadók.

Kizáró okok előzetes igazolása a részvételi jelentkezésben: A kizáró okok fenn nem állását (közös) részvételre jelentkező, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) köteles igazolni a 321/2015.(X.30.) Korm.r. (Kr.) II. fejezetében foglaltak szerint. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (3)-(5), 64. §, és a Kr. 4. § (3) bek. rendelkezéseire.

Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) bek., ill. a Kr. 15. § (2) bek. alapján részvételre jelentkezőnek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (EKR űrlap).

Részvételre jelentkezőnek (ajánlattevőnek) EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében részvételre jelentkező a jelentkezéshez köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

Kizáró okok utólagos igazolása: a Kbt. 69. § (4), illetőleg (6) bekezdése szerint az igazolások benyújtására felhívott részvételre jelentkezőnek (ajánlattevőnek) a Kr. 8. §, 10.§ 12-16.§ szerint kell igazolnia (közös), hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11) -(11a) bek. és a Kr. 1. § (7) bek. rendelkezéseire.

A kizáró okok igazolásával kapcsolatos részletes előírásokat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet és a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Előzetes igazolási mód (az ajánlatban): - Az részvételre jelentkezőnek a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A gazdasági szereplőnek az EEKD IV. rész „alfa” mezőt kell kitöltenie anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene töltenie.

Ha a részvételre jelentkező az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyikére vonatkozó EEKD-t is benyújtja. Közös ajánlattétel esetén a közös részvételre jelentkezők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező ajánlatkérő erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján kötelező:

M.1: A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján a felhívott részvételre jelentkező/ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja keretében csatolandó a részvételi jelentkezőnek/

ajánlattevőnek, kapacitást biztosító szervezetnek az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon belül) megkezdett, a közbeszerzés tárgya szerinti referenciái ismertetését, amely tartalmazza legalább az alábbi adatokat:

- teljesítés ideje: kezdő és befejező időpont (év, hónap, nap);

- szerződést kötő másik fél neve, címe; a referenciát igazoló személy neve, telefon száma, e-mail címe,

- a szolgáltatás tárgya és mennyisége (olyan részletességgel, hogy az alkalmassági követel-ménynek való megfelelőség megállapítható legyen),

- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A referenciát a Korm. rend. 22. § (1), (5) bek. szerint kell igazolni.

A referenciákból az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelésnek is egyértelműen ki kell derülniük. Közös ajánlattevők teljesítés esetén, a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, az ajánlattevő által végzett munkáknak (saját teljesítésnek), figyelemmel arra, hogy ajánlatkérő a bírálat során kizárólag részvételre jelentkező/ajánlattevő által elvégzett munkákat veszi figyelembe az alkalmassági követelményeknek való megfelelés vizsgálata során.

A teljesítés oszthatatlansága esetén - a Kr. 22. § (5) bek. szerinti adatok megadása szükséges. Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyet projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 140. § (9) bek. szerint kell igazolnia az alk. feltételnek való megfelelést. Ha részvételre jelentkező (ajánlattevő) az eljárásban a jogelődjének referenciáival kívánja alkalmasságát igazolni, csatolja ajánlatához az átalakulásra, jogutódlásának, valamint a tevékenység folytatásának igazolására vonatkozó okiratokat is.

AK felhívja a figyelmet a Kr. 21. § (3a) bek. a) pontjára valamint a Kr. 21/A.§-ra.

A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezők (ajánlattevők) együttesen is megfelelhetnek.

Közös részvételre jelentkezők (ajánlattevők) az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7), bekezdésében (11) bekezdésében, illetve a Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (4)-(5) bek., 65. § (7), (9), (11)-(12) bek., 67. § (3) bek., 69. § (11)-(11a), (14) bek.-ben foglaltakra.

Az alkalmassági követelmények igazolásával kapcsolatos részletes előírásokat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet és a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1 Alkalmatlan a részvételre jelentkező/ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) szerződésszerűen befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett legalább 4 db, mindösszesen 5 tonna súlyú acélszerkezet helyszíni bontás és helyszíni beépítés, vagy helyszíni beépítéssel/szereléssel történő cseréjére vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.

Az alkalmasság több referenciával is igazolható.

III.1.6)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Kötbérek: Késedelmi, hibás teljesítési. Jótállási kötelezettség.

A részletes feltételeket a Közbeszerzési Dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.7)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

A közbeszerzés saját forrásból kerül finanszírozásra.

Ajánlatkérő előleget nem biztosít.

A Kbt. 135. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően nyertes RJ/AT az igazolt részteljesítések után jogosult számlázásra, az eljárás lezárásaként megkötendő szerződésben foglalt feltételek szerint. Az ellenérték kifizetésének teljesítése - a szerződésszerű teljesítés igazolását követően - 30 naptári nap, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. és a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdése szerinti szabályoknak megfelelően történik. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme: forint. Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155 §-a irányadó. A finanszírozási és fizetési feltételek részletes szabályait a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.8)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 27/02/2023
Helyi idő: 13:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Ajánlatkérő jelen eljárás előkészítése során az EKR (előzetes piaci konzultáció) felületén előzetes piaci konzultációt (EPK) tartott, amelyről a 63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdés c) pont szerinti összefoglaló az EKR002081292022 azonosítószámú EPK "Dokumentumok" menüpontjában található. EKR link: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/meginditott-elozetes-piaci-konzultaciok

2. A részvételi jelentkezéshez csatolni kell a részvételre jelentkező, a megjelölt alvállalkozó, továbbá az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazd. szereplő cégjegyzésre jogosult, az ajánlatban szereplő nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. tv. 9.§ (1) bek. szerinti aláírás mintáját. Amennyiben a részvételi jelentkezés vagy annak egy része cégjegyzésre jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, csatolni kell a meghatalmazást, amelynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását is.

3. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat teljes terjedelmében elektronikus úton hozzáférhetővé teszi az EKR rendszerben.

4. Ajánlatkérő a felhívás III.1.3. pontjában meghatározott műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

5. Ajánlatkérő a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján előírja, hogy a részvételi jelentkezésben (részenként) meg kell jelölni: a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez a részvételre jelentkező alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, valamint az ajánlattevői teljesítésen belül az

alvállalkozói teljesítés tervezett százalékos arányát. Amennyiben részvételre jelentkező a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe alvállalkozót, vagy igénybe vesz ugyan, de az(oka)t a részvételi jelentkezés benyújtásakor még nem tudja megnevezni, úgy a részvételi jelentkezésnek az erre vonatkozó nyilatkozatot is tartalmaznia kell.

6. Ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltakról.

7. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. §-ban foglaltakra.

8. A részvételi jelentkezésben felolvasólapot kell tartalmaznia, melyre ajánlatkérő elektronikus űrlapot hoz létre. A részvételi jelentkezésben a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot.

9. A gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR rendszerben erre szolgáló funkciót alkalmaz.

10. Közös részvételi jelentkezésesetén a Kbt. 35. § (2a) bekezdése alapján a jelentkezéshez csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdésében foglalt meghatalmazást tartalmazó okiratot.

11. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, a Kbt. 71. § (6) bekezdés második mondatának alkalmazásával.

12. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.

13. Irányadó jog: a Kbt. és végrehajtási rendeletei, valamint a Ptk.

14. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (4) és (9) bekezdésében foglaltakra.

15. Valamennyi órában megadott határidő helyi idő szerint értendő. (Irányadó idő:CET)

16. A részvételi jelentkezéseket a Kbt. 40. § (1) bekezdése és 41/A. § alapján az ajánlatot kizárólag elektronikus úton, az EKR-en (www.ekr.gov.hu) keresztül lehet benyújtani. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárás során a kommunikáció - a Kbt. 41/C. § (1) bekezdésében meghatározott kivételektől eltekintve- kizárólag az EKR-en keresztül történik.

17. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; Az EKR működtetését a 13/2021. (XI. 29.) MvM rendeletre tekintettel az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. végzi. A rendszer működésével, használatával kapcsolatosan ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.

18. Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a szerződést vagy - a nyertes visszalépése esetén, illetve, ha nem igazolta alkalmasságát - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

19. A tárgyalásos eljárás - jogalapja: a 307/2015. (X.27.) Korm. rend. 2. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő alanyi jogon alkalmazza ezt az eljárás fajtát.

20. Tárgyi közbeszerzési eljárásban felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadóként

Bordás Krisztina lajstromszám 01298.

Dr. Urbán Zsuzsanna lajstromszám 00246 vesz részt

21. Ajánlatkérő a IV.2.6 pontban meghatározott 1 hónap ajánlati kötöttségen a tárgyalások lezárásától számított 30 napot ért.

22. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalom vonatkozásában.

24. Az Ajánlatkérő előteljesítést elfogad előzetes egyeztetés alapján.

25. Ajánlatkérő GDPR rendelet alapján tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából és határidőig kezeli.

26. A közbeszerzési eljárás vállalkozási szerződés megkötésére irányul a Közbeszerzési dokumentum és a szerződéstervezetben rögzített részletek szerint.

27. Az Ajánlati felhívás és a Közbeszerzési dokumentáció közötti eltérés esetén az Ajánlati felhívás az irányadó.

28. Értékelési során adható pontszám alsó-felső határa: 0-10 pont.

29. Az ajánlatban benyújtandó dokumentumok jegyzékét a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

30. Ajánlattevőnek ajánlatában a nyilatkoznia kell, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a szerint kell eljárni.

31. Az ajánlattételi szakaszban az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevőknek ajánlatukban - a Közbeszerzési Dokumentum részeként a rendelkezésükre bocsátott Ártáblázat kitöltésével - meg kell adniuk a megajánlott egységárakat és az ezek alapján kiszámított összesített nettó ajánlati árat HUF-ban. Az Ártáblázatot excel és pdf. formátumban cégszerűen aláírva is szükséges benyújtani.

33. Az ajánlattételi szakaszban az Ajánlatkérő az egységárat egész számra történő kerekítéssel kéri megadni. A kiadott excel táblázat („Ártáblázat”) tételein és mennyiségein módosítást végrehajtani nem lehet, annak valamennyi tételét be kell árazni az adott részen belül.

Az ajánlati árnak fixnek kell lenni, az ajánlattevő semmilyen formában, hivatkozással nem tehet változó tartalmú ajánlatot. Abban az esetben amennyiben az ajánlattevő vállalási árát alul prognosztizálja, az ebből eredő pluszköltségeket, kiadásokat stb. nem háríthatja át az ajánlatkérőre, és ez nem mentesíti a teljesítési kötelezettség alól.

folytatás: Felhívás VI.4) A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2023/02/27 15:00

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: a Kbt. 148. §-ában rögzítetteknek megfelelően.

Felhívás VI.3) pont/További információ folytatása:

34. Az ajánlattételi szakaszban az Ajánlattevő az ajánlati árra vonatkozó ajánlatát az ajánlatkérő által EKR rendszerben létrehozott elektronikus űrlapon (felolvasólapon) adja meg.

35. A nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötésre rendelkeznie kell MSZ EN 9001:2015 vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási illetve minőségirányítási rendszer működtetését igazoló, független szervezet által kiállított (vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó) érvényes tanúsítvánnyal.

36. A nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötésre rendelkeznie kell MSZ EN 3834-2, vagy azzal egyenértékű, az Európai Unióban bejegyzett szervezettől származó üzemalkalmassági tanúsítvánnyal.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/01/2023