Dienstleistungen - 530316-2019

08/11/2019    S216

România-Ploiești: Servicii de curăţare a birourilor, a şcolilor şi a echipamentului de birou

2019/S 216-530316

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești
Număr naţional de înregistrare: RO 2844936
Adresă: Str. Aurel Vlaicu nr. 22
Localitate: Ploiești
Cod NUTS: RO316 Prahova
Cod poștal: 100023
Țară: România
Persoană de contact: Rodica Camelia Neacșu
E-mail: Achizitii.Prahova@anaf.ro
Telefon: +40 244407710
Fax: +40 244593906

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: WWW.ANAF.RO

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100264543
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acord-cadru de întreținere și curățenie a sediilor D.G.R.F.P. Ploiești din județul Călărași

Număr de referinţă: DSI15505/05.11.2019
II.1.2)Cod CPV principal
90919000 Servicii de curăţare a birourilor, a şcolilor şi a echipamentului de birou
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Acord-cadru de intretinere si curatenie a sediilor D.G.R.F.P. Ploiesti din judetul Calarasi. Raspunsul autoritatii contractante la solicitarile de clarificari va fi transmis cu 10 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari cu 15 zile inainte de termenul limita pentru depunere a ofertelor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 662 677.18 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO312 Călăraşi
Locul principal de executare:

A.J.F.P. Calarasi si unitatile subordonate.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Acord-cadru de intretinere si curatenie a sediilor D.G.R.F.P. Ploiesti din judetul Calarasi.

Cantitate minima estimata contract subsecvent – 65 151,96 m2.

Cantitate maxima estimata contract subsecvent – 71 667,12 m2.

Cantitate minima estimata acord-cadru – 260 607,84 m2.

Cantitate maxima estimata acord-cadru – 286 668,48 m2.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Experienţa personalului în domeniul contractului (servicii de curatenie) a managerului/directorului de zona/directorului executiv, exprimata în număr de proiecte similare cu obiectul prezentului acord / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de indeplinire a cerintelor: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente vor fi:

1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat) la momentul prezentarii;

2) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor consiliului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control din cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016, privind achizitiile publice.

4) alte documente edificatoare, dupa caz.

5) declaratie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59 si 60 din Legea nr. 98 din 19.5.2016 privind achiziţiile publice. Acest document se va prezenta o data cu DUAE de catre toti operatorii participanti la procedura.

Persoane cu functie de decizie din cadrul D.G.R.F.P. Ploiesti:

— director general – Marinel Rizea,

— director executiv Colectare – Constantin Radulescu

— director executiv Servicii Interne – Mihai Tiberiu Ciuperca,

— Serv. Financiar Buget si Salarizare – Irina Datcu,

— Serv. Juridic – Marius Georgescu,

— Serv. Administrativ, Investitii si Achizitii – Camelia Neacsu,

— Biroul Achizitii Publice – Dumitru Bejinariu,

— Serv. Administrativ, Investitii si Achizitii – Iulia Gheorghe,

— Serv. Financiar, Buget si Salarizare – Alina Savu,

— Serv. Contabilitate – Cristian Daus,

— Serv. Juridic – Elena Stasie,

— Serv. Administrativ, Investitii si Achizitii – Victor Gelu Draghici,

— Serv. Administrativ, Investitii si Achizitii – Daniel Constantin Draghici.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.1)Informații privind o anumită profesie
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 10/12/2019
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 10/03/2020
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 10/12/2019
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
VI.3)Informații suplimentare:

Toate cerintele minime sunt obligatorii.

Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SICAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant. Detalii cu privire la întocmirea DUAE se vor regăsi, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – ghid de completare DUAE. Operatorii economici vor avea în continuare posibilitatea de a semna electronic DUAE, prin exportarea/importarea documentului creat cu extensia .xml sau prin tipărirea acestuia, direct din aplicație.

In situatia in ofertele aflate pe primul loc au preturi egale autoritatea contractanta va solicita prin intermediul SICAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici, de documente care contin preturi noi.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Sunt cele prevazute in Legea nr. 101/2016 din 19.5.2016.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești – Serv. Juridic
Adresă: Str. Aurel Vlaicu nr. 22
Localitate: Ploiești
Cod poștal: 100023
Țară: România
Telefon: +40 244407710
Fax: +40 244593906

Adresă internet: www.anaf.ro

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
05/11/2019