Nos complace anunciar que la nueva versión del portal TED se desplegará el 29 de enero de 2024 (fecha indicativa aún por confirmar). ¿Le interesa descubrir las nuevas funcionalidades, mejoras y repercusiones para los usuarios? Le invitamos a visitar nuestro artículo y a encontrar más información sobre los principales cambios y nuevas funcionalidades.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Está abierta la inscripción a nuestro cuarto taller para reutilizadores de datos de TED el 14 de diciembre de 2023

Servicios - 530365-2019

08/11/2019    S216

Rumanía-Timișoara: Servicios generales de consultoría en gestión

2019/S 216-530365

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Municipiul Timișoara
Número de identificación fiscal: 14756536
Dirección postal: Bulevardul C. D. Loga nr. 1, județ Timiș
Localidad: Timișoara
Código NUTS: RO424 Timiş
Código postal: 300030
País: Rumania
Persona de contacto: Radu Corina – Serv. Achiziții Publice
Correo electrónico: achizitiipublice@primariatm.ro
Teléfono: +40 256408478
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.primariatm.ro
Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100264201
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Contract servicii de asistenţă tehnică pentru managementul proiectului şi publicitate aferent proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din m […] detalii pe www.e-licitatie.ro

Número de referencia: 14756536_2019_ PAAPD 1082798
II.1.2)Código CPV principal
79411000 Servicios generales de consultoría en gestión
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Serviciile care fac obiectul contractului sunt cuprinse în 2 componente după cum urmează:

1) Consultanță în managementul implementării proiectului & execuției contractelor proiectului, care cuprinde 19 activitati, asa cum sunt descrise in caietul de sarcini, cap. G;

2) Informare & publicitate care presupune:

2.1) Comunicat de presă de lansare a proiectului;

2.2) Realizarea de afișe A4 pentru identificarea locației UP/UMP și etichete autocolante pentru echipamentele UIP;

2.3) Crearea şi actualizarea permanentă a unei subpagini a proiectului pe site-ul beneficiarului, www.primariatm.ro

2.4) Realizarea de panouri temporare la amplasamentele proiectului;

2.5) Informare asupra proiectului şi a rezultatelor, în ziarul local cu cea mai mare audienţă conform Studiului Naţional de Audienţă (auditare B.R.A.T.);

2.6) Comunicat de presă de încheiere a proiectului;

2.7) Realizarea de plăci permanente la amplasamentele proiectului.

Toate serviciile prestate vor respec […] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 687 719.70 RON
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
79341400 Servicios de campañas de publicidad
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO424 Timiş
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Raza municipiului Timisoara.

II.2.4)Descripción del contrato:

Serviciile care fac obiectul contractului sunt cuprinse în 2 componente după cum urmează:

1) Consultanță în managementul implementării proiectului & execuției contractelor proiectului, care cuprinde 19 activitati, asa cum sunt descrise in caietul de sarcini, cap. G;

2) Informare & publicitate care presupune:

2.1) Comunicat de presă de lansare a proiectului;

2.2) Realizarea de afișe A4 pentru identificarea locației UP/UMP și etichete autocolante pentru echipamentele UIP;

2.3) Crearea şi actualizarea permanentă a unei subpagini a proiectului pe site-ul beneficiarului, www.primariatm.ro

2.4) Realizarea de panouri temporare la amplasamentele proiectului;

2.5) Informare asupra proiectului şi a rezultatelor, în ziarul local cu cea mai mare audienţă conform Studiului Naţional de Audienţă (auditare B.R.A.T.);

2.6) Comunicat de presă de încheiere a proiectului;

2.7) Realizarea de plăci permanente la amplasamentele proiectului.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare, in a 11-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in conditiile in care solicitarile se vor adresa cu cel putin 20 zile înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Clarificarile depuse dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 27
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Proiect - “Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile pol... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Municipiul Timisoara va exclude în orice moment al procedurii de atribuire a contractului de servicii, orice operator economic care se afla în una din situatiile prevazute la art. 60, 164, 165 şi 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,cu ultimele completari si modificari.

Motivele de excludere vor fi aplicate si in cazul asociatilor/subcontractantilor/tertilor sustinatori, dupa caz.

Modalitatea de indeplinire: sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila, fiecare operator economic participant la procedura de atribuire (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator, dupa caz), va prezenta odata cu oferta si DUAE completat in conformitate cu prevederile art. 193 din Legea 98/2016, cu informatiile aferente situatiei lor.

Se vor prezenta:

(a) declaratia privind neîncadrarea în situatiile potential generatoare de conflict de interese, asa cum sunt acestea definite la art. 60 din Legea nr. 98/2016 (Formular 2) – de catre toti participantii la procedura si

(b) daca este cazul, angajamentul ferm al tertului sustinator (Formular 7) insotit de documente din care rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare (Formular 3) si/sau asociere (Formular 4). Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantul aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.

Documentele justificative pot fi:

1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

2) cazierul judiciar al op. economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4) alte documente edificatoare, dupa caz.

Documentele solicitate se vor prezenta în limba romana/limba in care au fost emise insotite de traducerea în limba romana, după caz.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:

— Nicolae Robu, primar,

— Dan Aurel Diaconu, viceprimar,

— Imre Farkas, viceprimar,

— Robert Kristof, administrator public,

— Chis Culita, director general D.G.D.P.P.R.U.,

— Radu Corina Valerica, sef Serv. Achizitii Publice,

— Caius-Sorin Suli, sef Serv. Juridic,

— Victoria-Slavita Dubles, consilier Birou Evidenta Patrimoniu,

— Eliza-Angela Costa, consilier Biroul Locuinte,

— Andron Liviu, consilier Biroul Evidenta Patrimoniu,

— Nicoleta Ramona Dolha, consilier Biroul Garaje, Cimitire Coserit si Spatii Utilitare,

— Alina Ramona Rosenblum, consilier Biroul Finantare Scoli,

— Lelica Crisan, sef Birou Eficientizare Energetica Blocuri,

— Alin Stoica, consilier juridic,

— Mihaela Maria Dumitru, sef Birou Contencios,

— Melinda Eniko Jurca, consilier Birou Evidenta Patrimoniu.

Consilieri locali: Lorenzo-Flavius Barabas; Andra-Anca Blotiu; Lucian Caldararu; Laura Chindris; Radu Dragos Dimeca; Marius Cristinel Dugulescu; Grigore Grigoroiu; Iulian Daniel Idolu; Sorin Gabriel Ionescu; Adrian Razvan Lulciuc; Daniela Mirela Maris; Ioan Mateescu;Octavian Mazilu; Ciprian Stefan Mihok; Simion Mosiu; Adrian Romita Orza; Raluca Ioana Popescu; Gabriela Popovici; Constantin Stefan Sandu; Elena Sipos; Nicusor-Alin Sirbu; Ioan Stefan Szatmari; Lucian Dorel Taropa; Adelina Larissa Tarziu; Luminita Tundrea.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:

Comisia de evaluare: […] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Proportia de subcontractare. In cazul în care ofertantul intenţioneaza să subcontracteze parţial serviciul, DUAE include informatiile solicitate cu privire la subcontractanti, iar subcontractantul/subcontractantii nominalizat/i de catre ofertant, are/au obligatia de a completa DUAE cu datele proprii, cu activităţile pe care le vor realiza, precum si procentul ofertat prestatiilor, raportat la valoarea contractului. Se va prezenta DUAE completat de fiecare subcontractant (daca este cazul), in conformitate cu prev. art. 193 din Legea 98/2016. Neprezentarea acestuia odata cu oferta atrage dupa sine respingerea ofertei ca inacceptabila [temei art. 137 alin.(2) lit. k) din H.G. 395/2016]. Se vor prezenta acordul de subcontractare si declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016.

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat. Experienţa similară. Ofertantul va prezenta lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani (raportat la data limită de depunere a ofertelor), care să cuprinda servicii similare in valoare cumulata de minim 400 000 RON fara TVA, la nivelul unuia sau mai multor contracte. Serviciile se confirmă prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul privat beneficiar (procese-verbale de recepţie/recomandări/certificate constatatoare etc.) care cuprind menţiuni referitoare la beneficiari, valoare (lei fara TVA), perioadă de prestare. Prin servicii similare se intelege servicii de consultanta/asistenta tehnica in/privind managementul proiectului.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Se va prezenta DUAE completat in conformitate cu prev. art. 193 din Legea 98/2016. Neprezentarea acestuia odata cu oferta atrage dupa sine respingerea ofertei ca inacceptabila [temei art. 137 alin.(2) lit. k) din H.G. 395/2016]. Se vor prezenta acordul de subcontractare si declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantul aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. De asemenea, la incheierea contractului de achizitie publica/acordului-cadru, la solicitarea autoritatii contractante, se va prezenta contractul/contractele incheiat/e între ofertant şi subcontractant/subcontractanţii nominalizaţi în ofertă, in concordanta cu oferta. Contractul/contractele de subcontractare se vor constitui in anexe ale contractului.

Completare DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 din Legea 98/2016. La nivelul DUAE se vor face precizari cu privire la: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, beneficiarul contractului si datele sale de contact, perioada de prestare, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil impreuna cu valoarea acestora, lei fara TVA. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificate/documente (procese-verbale de recepţie/recomandări/certificate constatatoare/etc.) emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul privat beneficiar privind prestarea serviciilor similare care cuprind menţiuni referitoare la beneficiari, valoare si perioadă de prestare, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasament dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Prin servicii similare se intelege servicii de consultanta/asistenta tehnica in/privind managementul proiectului. In cazul unei oferte comune, experienta similara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, caz in care in formularul DUAE completat de ofertant se vor include informatii privind asociatii. Asociatii au obligatia de a prezenta odata cu oferta, formularul DUAE completat cu datele proprii si modul concret de îndeplinire a cerinţelor privind capacitatea tehnică şi profesională, proporţional cu cota de implicare în executarea contractului, la care se va atasa acordul de asociere. In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinerea unuia sau mai multor terti sustinatori, capacitatea acestuia/acestora va fi cumulata, dupa caz, cu cea a ofertantului pentru indeplinirea cerintei, caz in care in formularul DUAE completat de ofertant se vor include informatii concrete cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, inclusiv masurile avute in vedere de acesta, pentru a accesa in orice moment resursele necesare. Se ataseaza DUAE si angajamentul ferm al tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori din care trebuie sa rezulte modul efectiv in care tertul/tertii sustinatori vor asigura indeplinirea angajamentului.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 125-305668
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 17/12/2019
Hora local: 15:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Rumano
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 17/06/2020
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 17/12/2019
Hora local: 15:00
Lugar:

In SEAP.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

MEmbrii comisiei de evaluare, persoane imputernicite ANAP (dupa caz) si alte persoane interesate (dupa caz).

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

1) DUAE aferent procedurii de atribuire este pus la dispozitia operatorilor economici, configurat de catre autoritatea contractanta direct in SEAP. Operatorii economici vor completa DUAE direct in SEAP, cu informatiile/raspunsurile aferente incadrarii/neincadrarii in motivele de excludere, respectiv indeplinirii criteriilor de calificare solicitate de catre autoritatea contractanta, tinand cont de calitatea in care acestia participa la procedura de atribuire, respectiv ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator, dupa caz;

2) Pentru vizualizarea documentelor atasate, operatorii economici trebuie sa detina un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic;

3) Operatorii economici au dreptul de a transmite oferta (DUAE completat, declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016, cu ultimele completari si modificari, propunerea tehnica, propunerea financiara, documentul doveditor privind constituirea garantiei de participare si daca este cazul, angajamentul de sustinere al tertului sustinator, acordurile de asociere si/sau subcontractare) numai în format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa si numai pâna la data si ora limita stabilita pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare;

4) Solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP in cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, autoritatea contractanta urmând sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decât cea stabilita. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informaţii suplimentare în legătură cu documentaţia de atribuire, cu respectarea termenului limită precizat de autoritatea contractantă la cap II.1.4) a prezentului document, respectiv nu mai tarziu de 20 zile inainte de termenul limita stabilit pentru primirea ofertelor. Clarificarile depuse dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare. Conform art. 160-161 din Legea 98/2016, cu ultimele completari si modificari, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare /informatii suplimentare, in cea de-a 11-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru primirea ofertelor, in masura in care acestea vor fi adresate cu cel putin 20 zile inainte de termenul limita stabilit pentru primirea ofertelor. Raspunsurile la clarificarile solicitate vor fi publicate în SEAP in cadrul anuntului de participare;

5) În cazul în care autoritatea contractanta solicita prezentarea anumitor clarificari/completari în scopul verificarii conformitatii ofertei cu cerintele impuse, atat solicitarea cat si raspunsul ofertantului se transmit în SEAP, doar în format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa. In situatia in care raspunsul ofertantului este postat in SEAP fara semnatura electronica extinsa, oferta sa va fi asimilata prevederilor art. 137 alin. (2) lit.j) din H.G. 395/2016, cu ultimele completari si modificari, fiind respinsa ca inacceptabila;

6) În cazul în care 2 sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă va solicita noi propuneri financiare, iar oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Dirección postal: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localidad: București
Código postal: 030084
País: Rumania
Correo electrónico: office@cnsc.ro
Teléfono: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Dirección de internet: www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

In termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre actul autoritatii contractante considerat nelegal, conform art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea 101/2016, cu ultimele completari si modificari.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Municipiul Timișoara – Serviciul Achiziții Publice, camera 223
Dirección postal: Bulevardul C. D. Loga nr. 1
Localidad: Timișoara
Código postal: 300030
País: Rumania
Correo electrónico: achizitiipublice@primariatm.ro
Teléfono: +40 256408478
Dirección de internet: www.primariatm.ro
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
05/11/2019