Dienstleistungen - 530375-2019

08/11/2019    S216    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Litauen-Jonava: Öffentlicher Verkehr (Straße)

2019/S 216-530375

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Jonavos rajono savivaldybės administracija
Nationale Identifikationsnummer: 188769070
Postanschrift: Žeimių g. 13
Ort: Jonava
NUTS-Code: LT LIETUVA
Postleitzahl: LT-55158
Land: Litauen
Kontaktstelle(n): Auksė Kumponienė
E-Mail: aukse.kumponiene@jonava.lt
Telefon: +370 34947562

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.jonava.lt

Adresse des Beschafferprofils: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6526

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=484052
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=484052&B=PPO
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Keleivių vežimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo elektriniu autobusu maršrutu „Jonava–Kėdainiai“ paslaugos pirkimas

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
60112000 Öffentlicher Verkehr (Straße)
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Pirkimo objektas – keleivių vežimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutu „Jonava –Kėdainiai“ elektriniu autobusu paslauga, atitinkanti techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. Tiekėjo siūloma 1 km savikaina negali viršyti 1,00 EUR su PVM. Pagal tiekėjo pasiūlytą 1 km savikainą bus vertinama, ar pasiūlyta kaina nėra neįprastai maža bei ar nėra per didelė. Paslauga pradedama teikti ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo tada, kai pirkimo laimėtojas (vežėjas) įsigis nekenksmingą aplinkai viešojo transporto priemonę, ir turės būti teikiama 8 metus po nekenksmingos aplinkai viešojo transporto priemonės įsigijimo. Paslaugos teikimo terminas gali būti pratęstas 1 kartą, bet ne ilgiau kaip 5 metams ir ne ilgiau, nei tiekėjas patirs nuostolių už pradinę sutarties vertę, t.y. 500 000 EUR be PVM (nuostolių sąvoką apima ir vežėjo gautas 85 proc. transporto priemonės įsigijimo išlaidų (be PVM) avansas dengiant nuostolius).

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
60112000 Öffentlicher Verkehr (Straße)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: LT LIETUVA
Hauptort der Ausführung:

Jonavos rajono savivaldybė, vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutas „Jonava–Kėdainiai“.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Pirkimo objektas – keleivių vežimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutu „Jonava–Kėdainiai“ elektriniu autobusu paslauga, atitinkanti techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus (toliau – paslauga). Pirkimas neskaidomas į atskiras pirkimo objekto dalis, nes perkama paslauga nėra dalus objektas. Pasiūlymai turi būti teikiami visai paslaugų apimčiai. Alternatyvių pasiūlymų pateikti negalima. Perkama paslauga privalo būti teikiama vadovaujantis pateikta technine specifikacija. Tiekėjo siūloma 1 km savikaina negali viršyti 1,00 EUR su PVM. Pagal tiekėjo pasiūlytą 1 km savikainą perkančioji organizacija vertins, ar pasiūlyta kaina nėra neįprastai maža bei ar nėra per didelė. Keleivių vežimo paslaugos turės būti teikiamos pagal Jonavos rajono savivaldybės tarybos nustatytus keleivių vežimo tarifus, taikant keleiviams visas Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme nustatytas lengvatas. Paslauga pradedama teikti ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo tada, kai pirkimo laimėtojas (vežėjas) įsigis nekenksmingą aplinkai viešojo transporto priemonę, ir turės būti teikiama 8 metus po nekenksmingos aplinkai viešojo transporto priemonės įsigijimo. Paslaugos teikimo terminas gali būti pratęstas 1 kartą, bet ne ilgiau kaip 5 (penkeriems) metams ir ne ilgiau, nei tiekėjas patirs nuostolių už pradinę sutarties vertę, t.y. 500 000 EUR be PVM (nuostolių savoką apima ir vežėjo gautas 85 proc. transporto priemonės įsigijimo išlaidų (be pridėtinės vertės mokesčio) avansas dengiant nuostolius).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 96
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Paslaugos teikimo terminas gali būti pratęstas 1 kartą, bet ne ilgiau kaip 5 (penkeriems) metams ir ne ilgiau, nei tiekėjas patirs nuostolių už pradinę sutarties vertę, t. y. 500 000 EUR be PVM (nuostolių savoką apima ir vežėjo gautas 85 proc. transporto priemonės įsigijimo išlaidų (be pridėtinės vertės mokesčio) avansas dengiant nuostolius).

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjas, teikdamas pasiūlymą ir deklaruodamas, kad jis ir subjektai, kurių pajėgumais jis remiasi, atitinka reikalavimus tiekėjams (pašalinimo pagrindų nebuvimą, kvalifikacijos reikalavimus), pateiktų užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD). Subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, neturi pateikti EBVPD.

EBVPD pildomas jį įkėlus į Europos Komisijos interneto svetainę adresu: http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/, o užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas kartu su pasiūlymu. Atskirą EBVPD pildo:

— tiekėjas,

— kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė),

— kiekvienas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas (remtis subtiekėjo pajėgumais, vadinasi, remtis pasitelkiamo subtiekėjo kvalifikacija, kad atitiktų konkurso sąlygose keliamus kvalifikacinius reikalavimus).

Tiekėjas turi teisę verstis ta ūkine veikla (keleivių vežimas), kuri reikalinga pirkimo sutarčiai vykdyti.

Pateikiama:

1) valstybės įmonės Registrų centro išduotas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas arba kiti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduoti dokumentai ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla;

2) licencija verstis keleivių vežimu autobusais vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais arba licencija verstis keleivių vežimu autobusais (priemiestinio) reguliaraus vidaus maršrutais arba Bendrijos licencija.

Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Tiekėjas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) turi būti tinkamai įvykdęs ar vykdo bent 1 (vieną) sutartį, teikiant keleivių vežimo paslaugas vietinio reguliaraus (miesto / priemiesčio) susisiekimo maršrutais, kurios (-ių) vertė yra ne mažesnė kaip 150 000,00 EUR be PVM. Jei tiekėjas teikia informaciją apie vykdomą (-as) sutartį (-is), laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei vykdomos (-ų) sutarties (-ių) įvykdyta dalis per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdo veiklą mažiau nei 3 metus) yra ne mažesnė nei 150 000,00 EUR be PVM.

Pateikiama:

Tiekėjo ar jo įgalioto asmens patvirtinta pažyma apie įvykdytas keleivių vežimo vietinio reguliaraus (miesto / priemiesčio) susisiekimo maršrutais paslaugų sutartis per pastaruosius 3 metus (jei tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus, pateikiami duomenys nuo įregistravimo datos). Pažymoje pateikti sutarčių sąrašą ir nurodyti: užsakovą ir jo kontaktinius duomenis, sutarties objektą, jos vertę, pabaigos datą. Kartu turi būti pateikiama ir užsakovo pažyma (patvirtinimas) apie tinkamai įvykdytą sutartį

Tiekėjas privalo turėti technines galimybes teikti keleivių vežimo paslaugas, t. y. ne mažiau kaip vieną rezervinę transporto priemonę (autobusą), kuri:

a) būtų ne senesnė kaip 2017 metų;

b) transporto priemonė (autobusas) turi priklausyti vežėjui nuosavybės teise arba turi būti sudarytos nuomos, panaudos ar kitos sutartys, galiojančios visą sutarties laikotarpį;

c) transporto priemonė (autobusas) turi turėti galiojantį techninės apžiūros taloną su galiojančiomis žymomis ir būti apdrausta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimu;

d) transporto priemonė (autobusas) turi turėti ne mažiau kaip 16 sėdimųjų vietų keleiviams vežti (sėdynės pritaikytos vežti vietinio susisiekimo maršrutais);

e) transporto priemonė turi atitikti ne žemesnį kaip EURO 6 standartą.

Pateikiama:

Tiekėjo pažyma, kurioje pateikiamas rezervinės transporto priemonės aprašymas. Prie pažymos pridedami dokumentai: techninių apžiūrų rezultatų kortelių kopijos ir talonai, valstybinės registracijos liudijimai, nuosavybės teisę pagrindžiantys dokumentai (sutarčių dėl transporto priemonių naudojimo ar valdymo kopijos arba preliminarios transporto priemonių įsigijimo sutartys, susitarimo protokolai ir pan.), transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo polisai.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Bauda – 5 proc. nuo pradinės sutarties vertės. Delspinigiai – 0,02 proc. nuo pradinės sutarties vertės už kiekvieną uždelstą dieną. Pirkimo laimėtojui 85 proc. transporto priemonės įsigijimo išlaidų (be PVM) bus kompensuojama ES lėšomis, ir tokia kompensacija bus kaip avansas dengiant nuostolius, patirtus vykdant keleivių vežimo paslaugas. Užsakovas atlygina (užskaito) vežėjo nuostolius, patirtus vykdant paslaugas atlikus įskaitymą pagal vežėjo kiekvieną mėnesį pateiktą ir su užsakovu suderintą nuostolių ataskaitą, per 30 kalendorinių dienų nuo ataskaitos gavimo dienos. Kiekvieną mėnesį nuostolių ataskaitoje nurodyta suma mažinamos iš anksto ES lėšomis avansu gautos 85 proc. transporto priemonės įsigijimo išlaidos (be PVM). Vežėjo patirti nuostoliai, viršijantys avansu iš ES fondų gautą 85 proc. transporto priemonės įsigijimo išlaidų (be PVM) sumą, užsakovo bus sumokami per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 138-315304
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 10/12/2019
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Litauisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 10/03/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 10/12/2019
Ortszeit: 09:45
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Pradiniame susipažinime su pasiūlymais tiekėjų atstovai nedalyvauja. Perkančioji organizacija neteikia informacijos tiekėjams apie pasiūlymus pateikusius tiekėjus, pasiūlytas kainas, iki kol bus įvertinti pasiūlymai ir nustatyta pasiūlymų eilė.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Šiam maršrutui aptarnauti vežėjas turės įsigyti elektrinį autobusą, kurio ilgalaikio nusidėvėjimo atskaitymai yra preliminariai numatomi ne mažiau kaip 8 metams. Atsižvelgiant į perkamo objekto ypatybes ir siekiant racionalaus lėšų panaudojimo, paslaugos teikimo laikotarpis yra ilgesnis nei 3 metai, t. y. paslauga pagal šio pirkimo sutartį turės būti teikiama 8 metus po nekenksmingos aplinkai viešojo transporto priemonės įsigijimo, paslaugos teikimo terminas gali būti pratęstas 1 kartą, bet ne ilgiau kaip 5 metams.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Kauno apygardos teismas
Ort: Kaunas
Land: Litauen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Dalyviai turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai Viešųjų pirkimų įstatymo 102 straipsnyje nustatyta tvarka.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
05/11/2019