Services - 530398-2019

08/11/2019    S216    Services - Contract notice - Open procedure 

Poland-Warsaw: Refuse and waste related services

2019/S 216-530398

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Postal address: ul. Obozowa 43
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 01-161
Country: Poland
Contact person: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa, Zespół Zamówień Publicznych, pok. 11, Katarzyna Bębeńca
E-mail: bzp@mpo.com.pl
Telephone: +48 223910100

Internet address(es):

Main address: www.mpo.com.pl

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: Usługi komunalne

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanych na terenie m. st. Warszawy

Reference number: DZA.ZOZ.27.43.2019.KB
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanych na terenie m. st. Warszawy, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, w planowanej maksymalnej ilości w czasie realizacji zamówienia 2 500,00 Mg, z podziałem na zadania określone poniżej:

Zadanie nr 1: Zagospodarowanie odpadów komunalnych w maksymalnej planowanej ilości 350,0 Mg;

Zadanie nr 2 – Zagospodarowanie odpadów komunalnych w maksymalnej planowanej ilości 465,0 Mg;

Zadanie nr 3 – Zagospodarowanie odpadów komunalnych w maksymalnej planowanej ilości 1685,00 Mg

Zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 3
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 1: Zagospodarowanie odpadów komunalnych w maksymalnej planowanej ilości 350,0 Mg

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
90500000 Refuse and waste related services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Miejscem świadczenia usługi są instalacje i punkt przeładunkowy wskazane przez Wykonawcę w oświadczeniu potwierdzającym miejsce zagospodarowania odpadów

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanych na terenie m. st. Warszawy, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, w maksymalnej planowanej ilości w czasie realizacji zamówienia 350,00 Mg. Zamówienie obejmuje zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie:

1) 15 01 01 – szacunkowe ilości odpadów komunalnych przewidzianych do zagospodarowania - 50,0 Mg/rok

2) 15 01 06 - szacunkowe ilości odpadów komunalnych przewidzianych do zagospodarowania - 36,0 Mg/rok

3) 15 01 07 - szacunkowe ilości odpadów komunalnych przewidzianych do zagospodarowania - 20,0 Mg/rok

4) 15 01 09 - szacunkowe ilości odpadów komunalnych przewidzianych do zagospodarowania - 2,0 Mg/rok

5) 20 01 02 - szacunkowe ilości odpadów komunalnych przewidzianych do zagospodarowania - 30,0 Mg/rok

6) 20 01 10 - szacunkowe ilości odpadów komunalnych przewidzianych do zagospodarowania - 18,0 Mg/rok

7) 20 01 11 -szacunkowe ilości odpadów komunalnych przewidzianych do zagospodarowania - 15,0 Mg/rok

8) 20 01 38 - szacunkowe ilości odpadów komunalnych przewidzianych do zagospodarowania - 60,0 Mg/rok

9) 20 01 39 - szacunkowe ilości odpadów komunalnych przewidzianych do zagospodarowania - 40,0 Mg/rok

10) 20 01 40 - szacunkowe ilości odpadów komunalnych przewidzianych do zagospodarowania - 25,0 Mg/rok

11) 20 01 99 - szacunkowe ilości odpadów komunalnych przewidzianych do zagospodarowania - 54,0 Mg/rok.

2. Umowa będzie obowiązywała od dnia podpisania umowy do 31.05.2021 r. Termin realizacji zamówienia tj. zagospodarowanie odpadów będących przedmiotem zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/05/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Umowy na poszczególne zadania będą realizowane w oparciu o ceny jednostkowe zaproponowane przez Wykonawcę w ofercie najkorzystniejszej zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego z zastrzeżeniem, że umowa będzie realizowana do wyczerpania maksymalnych wielkości zamówienia.

2. W przypadku, gdy wielkość maksymalna zamówienia lub wartość łącznego wynagrodzenia określonego w umowie zostanie w pełni wykorzystana przed wskazanym terminem zakończenia realizacji zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo skrócenia terminu realizacji zamówienia.

3 Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym zakresie do ilości: - zadanie 1 - 70,00 Mg i zastrzega sobie prawo do realizacji pozostałego zamówienia na zasadach prawa opcji. Decyzja o usługach objętych prawem opcji uzależniona będzie od decyzji Zamawiającego, podczas gdy na Wykonawcę nałożony w ten sposób zostaje obowiązek realizacji usług do ustalonego w ramach prawa opcji poziomu maksymalnego na warunkach zawartej umowy, bez konieczności negocjacji między stronami.

4. Zamawiający zastrzega, że ilości odpadów komunalnych przewidzianych do zagospodarowania wskazane w sekcji II.2.4), stanowią jedynie dane szacunkowe i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

5. Do celów porównania ofert w zakresie kryterium ceny oraz sprawdzenia, czy wartość oferty nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, brana będzie pod uwagę wartość oferty skalkulowana dla maksymalnej wielkości zamówienia w danym zadaniu.

II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 1 806,04 zł w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Szczegółowe informacje dotyczące wnoszenia wadium zostały zawarte w SIWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 2 – Zagospodarowanie odpadów komunalnych w maksymalnej planowanej ilości 465,0 Mg

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
90500000 Refuse and waste related services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Miejscem świadczenia usługi są instalacje i punkt przeładunkowy wskazane przez Wykonawcę w oświadczeniu potwierdzającym miejsce zagospodarowania odpadów

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanych na terenie m. st. Warszawy, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, w maksymalnej planowanej ilości w czasie realizacji zamówienia 465,00 Mg. Zamówienie obejmuje zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie:

1) 15 01 10* - szacunkowe ilości odpadów komunalnych przewidzianych do zagospodarowania - 4,0 Mg/rok

2) 15 01 11* - szacunkowe ilości odpadów komunalnych przewidzianych do zagospodarowania - 5,0 Mg/rok

3) 16 01 03 - szacunkowe ilości odpadów komunalnych przewidzianych do zagospodarowania - 70,0 Mg/rok

4) 20 01 13* - szacunkowe ilości odpadów komunalnych przewidzianych do zagospodarowania - 1,5 Mg/rok

5) 20 01 14* - szacunkowe ilości odpadów komunalnych przewidzianych do zagospodarowania - 1,0 Mg/rok

6) 20 01 15* - szacunkowe ilości odpadów komunalnych przewidzianych do zagospodarowania - 1,0 Mg/rok

7) 20 01 17* - szacunkowe ilości odpadów komunalnych przewidzianych do zagospodarowania -1,0 Mg/rok

8) 20 01 19* - szacunkowe ilości odpadów komunalnych przewidzianych do zagospodarowania - 1,0 Mg/rok

9) 20 01 25 - szacunkowe ilości odpadów komunalnych przewidzianych do zagospodarowania - 1,0 Mg/rok

10) 20 01 26* - szacunkowe ilości odpadów komunalnych przewidzianych do zagospodarowania - 10,0 Mg/rok

11) 20 01 27* - szacunkowe ilości odpadów komunalnych przewidzianych do zagospodarowania - 20,0 Mg/rok

12) 20 01 28 - szacunkowe ilości odpadów komunalnych przewidzianych do zagospodarowania - 40,0 Mg/rok

13) 20 01 29* - szacunkowe ilości odpadów komunalnych przewidzianych do zagospodarowania - 4,0 Mg/rok

14) 20 01 30 - szacunkowe ilości odpadów komunalnych przewidzianych do zagospodarowania - 2,0 Mg/rok

15) 20 01 31* - szacunkowe ilości odpadów komunalnych przewidzianych do zagospodarowania - 0,5 Mg/rok

16) 20 01 32 - szacunkowe ilości odpadów komunalnych przewidzianych do zagospodarowania - 1,0 Mg/rok

17) 20 01 37* - szacunkowe ilości odpadów komunalnych przewidzianych do zagospodarowania - 300,0 Mg/rok

18) 20 01 80 - szacunkowe ilości odpadów komunalnych przewidzianych do zagospodarowania - 2,0 Mg/rok

2. Umowa będzie obowiązywała od dnia podpisania umowy do 31.05.2021 r. Termin realizacji zamówienia tj. zagospodarowanie odpadów będących przedmiotem zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/05/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Umowy na poszczególne zadania będą realizowane w oparciu o ceny jednostkowe zaproponowane przez Wykonawcę w ofercie najkorzystniejszej zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego z zastrzeżeniem, że umowa będzie realizowana do wyczerpania maksymalnych wielkości zamówienia.

2. W przypadku, gdy wielkość maksymalna zamówienia lub wartość łącznego wynagrodzenia określonego w umowie zostanie w pełni wykorzystana przed wskazanym terminem zakończenia realizacji zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo skrócenia terminu realizacji zamówienia.

3 Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym zakresie do ilości: - zadanie 2 - 93,00 Mg i zastrzega sobie prawo do realizacji pozostałego zamówienia na zasadach prawa opcji. Decyzja o usługach objętych prawem opcji uzależniona będzie od decyzji Zamawiającego, podczas gdy na Wykonawcę nałożony w ten sposób zostaje obowiązek realizacji usług do ustalonego w ramach prawa opcji poziomu maksymalnego na warunkach zawartej umowy, bez konieczności negocjacji między stronami.

4. Zamawiający zastrzega, że ilości odpadów komunalnych przewidzianych do zagospodarowania wskazane w sekcji II.2.4), stanowią jedynie dane szacunkowe i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

5. Do celów porównania ofert w zakresie kryterium ceny oraz sprawdzenia, czy wartość oferty nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, brana będzie pod uwagę wartość oferty skalkulowana dla maksymalnej wielkości zamówienia w danym zadaniu.

II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 8 755,08 zł w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Szczegółowe informacje dotyczące wnoszenia wadium zostały zawarte w SIWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 3 – Zagospodarowanie odpadów komunalnych w maksymalnej planowanej ilości 1685,00 Mg

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
90500000 Refuse and waste related services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Miejscem świadczenia usługi są instalacje i punkt przeładunkowy wskazane przez Wykonawcę w oświadczeniu potwierdzającym miejsce zagospodarowania odpadów

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanych na terenie m. st. Warszawy, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, w maksymalnej planowanej ilości w czasie realizacji zamówienia 1 685,00 Mg. Zamówienie obejmuje zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie:

1) 17 01 01 - szacunkowe ilości odpadów komunalnych przewidzianych do zagospodarowania - 150,0 Mg/rok

2) 17 01 02 - szacunkowe ilości odpadów komunalnych przewidzianych do zagospodarowania - 35,0 Mg/rok

3) 17 01 07 - szacunkowe ilości odpadów komunalnych przewidzianych do zagospodarowania - 1500,0 Mg/rok

2. Umowa będzie obowiązywała od dnia podpisania umowy do 31.05.2021 r. Termin realizacji zamówienia tj. zagospodarowanie odpadów będących przedmiotem zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/05/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Umowy na poszczególne zadania będą realizowane w oparciu o ceny jednostkowe zaproponowane przez Wykonawcę w ofercie najkorzystniejszej zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego z zastrzeżeniem, że umowa będzie realizowana do wyczerpania maksymalnych wielkości zamówienia.

2. W przypadku, gdy wielkość maksymalna zamówienia lub wartość łącznego wynagrodzenia określonego w umowie zostanie w pełni wykorzystana przed wskazanym terminem zakończenia realizacji zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo skrócenia terminu realizacji zamówienia.

3 Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym zakresie do ilości: - zadanie 3 - 337,00 Mg i zastrzega sobie prawo do realizacji pozostałego zamówienia na zasadach prawa opcji. Decyzja o usługach objętych prawem opcji uzależniona będzie od decyzji Zamawiającego, podczas gdy na Wykonawcę nałożony w ten sposób zostaje obowiązek realizacji usług do ustalonego w ramach prawa opcji poziomu maksymalnego na warunkach zawartej umowy, bez konieczności negocjacji między stronami.

4. Zamawiający zastrzega, że ilości odpadów komunalnych przewidzianych do zagospodarowania wskazane w sekcji II.2.4), stanowią jedynie dane szacunkowe i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

5. Do celów porównania ofert w zakresie kryterium ceny oraz sprawdzenia, czy wartość oferty nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, brana będzie pod uwagę wartość oferty skalkulowana dla maksymalnej wielkości zamówienia w danym zadaniu.

II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 3 584,90 zł w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Szczegółowe informacje dotyczące wnoszenia wadium zostały zawarte w SIWZ.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

[Uwaga! Poniżej ciąg dalszy z sekcji IV.1.1. niniejszego ogłoszenia]

Zamawiający tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o., został zobligowany w ramach zawartej z m. st. Warszawa Umowy Wykonawczej, do zapewnienia ciągłości procesu zagospodarowania odpadów pochodzących z PSZOK. Przeprowadzone postępowanie przetargowe, celem realizacji tego zadania w 2019 r. bazowało na ilościach szacunkowych z 2017 roku, tj. okresu, w którym świadomość mieszkańców oraz regulacje prawne w zakresie gospodarki odpadami (zasady procesu segregacji odpadów) odbiegały od obecnych realiów. Wskazane przyczyny miały tym samym istotny wpływ na ilości i rodzaje odpadów przekazywanych do PSZOK. Doświadczenie Zamawiającego zdobyte w ramach obecnie realizowanych umów zawartych z Wykonawcami w maju i czerwcu 2019 r., pokazuje, iż wzrost świadomości ekologicznej tj. możliwości dostarczania odpadów nieodbieranych w ramach standardowego systemu gospodarki odpadami na terenie m. st. Warszawy do wskazanych Punktów oraz nowe zasady segregacji istotnie wpłynęły na znaczny wzrost ilości odpadów dostarczanych do PSZOK przez mieszkańców. Tym samym szacunki określone przez Zamawiającego nie zapewniają zagospodarowania zwiększonych ilości odpadów w perspektywie jednego roku, co przełoży się na zdecydowane przyspieszenie wyczerpania się wskazanych ilości z aktualnie obowiązujących umów, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Biorąc pod uwagę powyższe, chcąc zachować ciągłość procesu zagospodarowania odpadów pochodzących z PSZOK przez Zamawiającego, podpisanie nowych umów na uzupełnienie brakujących ilości na rok 2019 oraz zapewnienie realizacji w 2020 r. powinno nastąpić w możliwie najkrótszym czasie. Z uwagi na terminy wynikające z przepisów PZP, wyznaczenie 35-dniowego terminu składania ofert uniemożliwiłoby w sposób obiektywny udzielenie zamówienia i rozpoczęcia realizacji usługi w terminie zabezpieczającym ciągłość procesu zagospodarowania odpadów.

Zamawiający wskazuje ponadto, że ze względu na rodzaj przedmiotu zamówienia oraz profesjonalny charakter potencjalnych Wykonawców przygotowanie przez Wykonawców oferty nie jest czasochłonne, wobec czego skrócenie terminu składania ofert nie wpływa na konkurencyjność postępowania.

[Koniec Sekcji IV.1.1. niniejszego ogłoszenia]

III.1.3)Technical and professional ability
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 5 ustawy, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających ich przewidzenia w SIWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano we wzorze umowy – Części V SIWZ – Istotne postanowienia umowy. Zmiany w umowie mogą być dokonywane w przypadkach określonych we wzorze umowy – Części V SIWZ – Istotne postanowienia umowy.

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminów przewidzianych na realizację zamówienia w przypadku przedłużania się procedury przetargowej z powodów formalnych. Wówczas terminy przewidziane w Części II SIWZ, tj. Opisie przedmiotu zamówienia zostaną odpowiednio skorygowane w umowie zawieranej w wyniku udzielenia zamówienia.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenia terminu składania ofert do 15 dni wynika z konieczności zagwarantowania ciągłości procesu zagospodarowania odpadów pochodzących z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanych na terenie m. st. Warszawy (dalej: PSZOK). Brak zapewnienia ciągłości procesu naraża Zamawiającego na brak możliwości realizacji obowiązków nałożonych na Zamawiającego w Umowie Wykonawczej zawartej 12 grudnia 2017 r. z m.st. Warszawa oraz prowadzenia podstawowej działalności. Ze względu na przedmiot działalności Zamawiającego (zagospodarowanie odpadów z m.st. Warszawy, w tym również odpadów niebezpiecznych z PSZOK) jakiekolwiek przerwy w jej wykonywaniu stanowiłyby zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego.

[uwaga! Ciąg dalszy w sekcji III.1.2]

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/11/2019
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 21/11/2019
Local time: 10:30
Place:

Siedziba Zamawiającego, ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa

Uwaga: Okres związania ofertą podany w sekcji IV.2.6) ogłoszenia o zamówieniu wynosi 60 dni. Z przyczyntechnicznych niezależnych od Zamawiającego w pkt IV.2.6 podano ten termin jako 2 miesiące.

Information about authorised persons and opening procedure:

Komisja przetargowa

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

1. Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu zastosowane jest pojęcie ustawa lub ustawa Pzp, bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z2019, poz.1843).

2. Zamawiający zgodnie z art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.

3.Oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego do złożenia przez każdego Wykonawcę wraz z ofertą:

3.1. dokument zawierający dane aktualne na dzień składania ofert potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej).

3.2.Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) o treści zgodnej z Załącznikiem nr 2 do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dn. 05 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz, wypełnionego zgodnie ze wskazówkami określonymi w pkt. 9 SIWZ.

4. Ponadto oferta powinna składać się z:

4.1. wypełnionego Formularza elektronicznego dostępnego i generowanego poprzez Platformę;

4.2. wypełnionego Formularza „A” dla danego zadania – wg wzoru określonego w Części III SIWZ;

4.3. oryginału wadium – zgodnie z zapisami pkt. 11.4. SIWZ;

4.4. w przypadku, gdy oferta zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa – dowodów, o których mowa w pkt. 12.9.3. SIWZ.

5. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na Platformie) informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie na wezwanie Zamawiającego mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania:

6.1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:

6.1.1. Oświadczenie potwierdzające miejsce zagospodarowania odpadów wg wzoru określonego odpowiednio dla danego zadania w załączniku nr 2, do SIWZ.

6.2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania:

6.2.1. informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

6.2.2. dokumenty i oświadczenia określone w § 5 pkt. 2-6 i 9 oraz odpowiednio w § 7 ust. 1-3 i § 8 ust.1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zmianami).

7. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 8 i 9 ustawy Pzp.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet address: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Uwaga! Numeracja przeniesiona z SIWZ 28.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy. 28.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy. 28.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 28.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 28.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 28.6. Terminy wniesienia odwołania: 28.6.1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób, 28.6.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 28.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 28.6. SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 28.8. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 28.8.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, 28.8.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 28.9. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet address: http://uzp.gov.pl

VI.5)Date of dispatch of this notice:
05/11/2019