Dienstleistungen - 530421-2019

08/11/2019    S216    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Reinigungs- und Hygienedienste

2019/S 216-530421

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Postanschrift: ul. Wawelska 15 B
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-034
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Krystyna Terech-Worosz
E-Mail: krystyna.terech-worosz@coi.pl
Telefon: +48 225709432
Fax: +48 225709432

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.coi.pl

Adresse des Beschafferprofils: www.coi.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://portal.smartpzp.pl/coi.warszawa
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://portal.smartpzp.pl/coi.warszawa
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: instytut badawczy
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania w obiektach oraz sprzątania terenu zewnętrznego w Centrum Onkologii – Instytucie przy ul. Wawelskiej 15, 15 B i ul. W.K. Roentgena 5 i 9

Referenznummer der Bekanntmachung: PN-245/19/KT
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90900000 Reinigungs- und Hygienedienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest:

a) Pakiet nr 1 – świadczenie usługi kompleksowego sprzątania w obiektach Centrum Onkologii – Instytucie, przy ul. W. K. Roentgena 5, 9 i ul. Wawelskiej 15, 15 B;

b) Pakiet nr 2 – świadczenie usługi sprzątania terenu zewnętrznego przy Centrum Onkologii – Instytucie, przy ul. W. K. Roentgena 5, 9 i ul. Wawelskiej 15, 15 B – zgodnie z ofertą cenową oraz opisem przedmiotu zamówienia zawierającym wykaz pomieszczeń / terenu objętych zamówieniem oraz opis czynności załączniki nr 2, 2a, 2b, 2c / 3 do SIWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet nr 1

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90910000 Reinigungsdienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Centrum Onkologii – Instytut, przy ul. W. K. Roentgena 5, 9, 02-781 Warszawa i ul. Wawelskiej 15, 15 B, 02-034 Warszawa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Pakiet nr 1 – świadczenie usługi kompleksowego sprzątania w obiektach Centrum Onkologii – Instytucie, przy ul. W. K. Roentgena 5, 9 i ul. Wawelskiej 15, 15 B w Warszawie – zgodnie z załącznikami

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Zamawiający przewiduje zamówienia dodatkowego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp.

2. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:

Pakiet nr 1 – 185 460,00 PLN (słownie: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych 00/100).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet nr 2

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90610000 Straßenreinigung und Straßenkehrdienste
90620000 Schneeräumung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Centrum Onkologii – Instytut, przy ul. W. K. Roentgena 5, 9, 02-781 Warszawa i ul. Wawelskiej 15, 15 B, 02-034 Warszawa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Pakiet nr 2 – świadczenie usługi sprzątania terenu zewnętrznego przy Centrum Onkologii – Instytucie, przy ul. W. K. Roentgena 5, 9 i ul. Wawelskiej 15, 15 B w Warszawie - zgodnie z załącznikami

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Zamawiający przewiduje zamówienia dodatkowego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp.

2. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:

Pakiet nr 2 – 11 800,00 PLN (słownie: jedenaście tysięcy osiemset złotych 00/100)

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1 i 8 uPzp, Zamawiający wymaga załączenia do składanej oferty oświadczenia na formularzu „JEDZ” – załącznik nr 5 do SIWZ w formacie pdf i xml.

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, jeżeli Wykonawca nie wskazał w jednolitym dokumencie miejsca pobrania i wykorzystania dokumentu lub wykorzystania dokumentu złożonego do innego postępowania prowadzonego przez Zamawiającego;

a) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp;

b) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13–14 i 21 uPzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

c) Oświadczenia potwierdzającego brak podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy (załącznik nr 6 do SIWZ) tj.:

— że wobec ww. Wykonawcy/ firmy nie orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne (art. 22 ust. 1 pkt 22 uPzp),

— że ww. Wykonawca/ firma w rozumieniu ustawy z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych (ustawa z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych),

— że wobec ww. Wykonawcy/ firmy nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (art. 22 ust. 1 pkt 15 uPzp);

d) Zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

e) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, tj. podania nazw firm i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 upPzp (załącznik nr 10 do SIWZ).

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa § 5 zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 uPzp należy wykazać lub wskazać w JEDZ, miejsca pobrania lub wykorzystania dokumentu złożonego do innego postępowania, prowadzonego przez Zamawiającego:

a) wykaz wykonanych usług tj. wykonane usługi w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie, które powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – załącznik nr 7 do SIWZ.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Dla pakietu nr 1

Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał usługi rodzajowo odpowiadającą przedmiotowi zamówienia tj. minimum 2 usługi sprzątania w tym dezynfekcji i utrzymania czystości w podmiotach, w których wykonywana jest działalność lecznicza, posiadające blok operacyjny i oddział intensywnej opieki medycznej o wartości brutto minimum: 3 500 000,00 PLN każda realizowanych w sposób ciągły przez minimum 12 miesięcy oraz załączy dowody należytego wykonania.

Dla pakietu nr 2

Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał usługę rodzajowo odpowiadającą przedmiotowi zamówienia tj. minimum 1 usługę sprzątania terenu zewnętrznego o wartości brutto minimum: 350 000,00 PLN realizowanej w sposób ciągły przez minimum 12 miesięcy oraz załączy dowody należytego wykonania.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zgodnie z projektem umowy załącznik nr 8 i 9 do SIWZ

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 11/12/2019
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 08/02/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 11/12/2019
Ortszeit: 09:30
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.12.2019 roku o godz. 09:30 w Sali konferencyjnej nr 008, w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, przy ul. Wawelskiej 15 B, POLSKA.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

RODO – zgodnie z SIWZ.

Ponadto Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą:

a) Upoważnienie do podpisania oferty i dokumentów przetargowych, a także składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z krajowego rejestru sądowego lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej (wymagane jest złożenie upoważnienia w oryginale lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza),

b) załącznik nr 1 do SIWZ – wypełniony formularz ofertowy,

c) załącznik nr 2 i 3 do SIWZ – formularz cenowy/opis przedmiotu zamówienia,

d) wypełniony wykaz sprzętu i urządzeń technicznych – załącznik nr 4 do SIWZ

e) wypełniony załącznik nr 5 do SIWZ – JEDZ,

f) potwierdzenie wniesienia wadium.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: nie dotyczy
Ort: Warszawa
Land: Polen

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcy, którego interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego, określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane przez ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29.1.2004 r. w dziale VI, art. 179–198.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
05/11/2019