Diese Website wird derzeit vor dem Hintergrund des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union aktualisiert. Falls Inhalte diesem Austritt noch nicht Rechnung tragen, ist dies unbeabsichtigt und wird berichtigt.

Dienstleistungen - 530439-2019

Submission deadline has been amended by:  584806-2019
08/11/2019    S216    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Krakau: Planungsleistungen im Bauwesen

2019/S 216-530439

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Postanschrift: ul. Głowackiego 56
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL21
Postleitzahl: 30-085
Land: Polen
E-Mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
Telefon: +48 124465810
Fax: +48 124465702

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.zdw.krakow.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.zdw.krakow.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: zarządzanie drogami wojewódzkimi

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim: VeloRudawa (VRu) – odcinek Trzebinia – Zabierzów – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem pozwoleń

Referenznummer der Bekanntmachung: ZDW-DN-4-271-81/19
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71320000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji dla budowy trasy VeloRudawa na odcinku Trzebinia –Zabierzów – w podziale na następujące zadania:

1) Zadanie nr 1 – opracowanie dokumentacji projektowej dla trasy rowerowej VeloRudawa o długości ok. 32,4 km na odcinku od km -0+108 do km 32+289, tj. od m. Trzebinia do m. Zabierzów.

2) Zadanie nr 2 – opracowanie koncepcji programowej dla przebiegu trasy rowerowej łączącej trasę VeloRudawa z m. Czerna na terenie gm. Krzeszowice.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL21
Hauptort der Ausführung:

Trasa VeloRudawa (VRu); województwo małopolskie; powiat: chrzanowski, krakowski (...) pełny opis - pkt II.2.14 Informacje dodatkowe.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji dla budowy trasy VeloRudawa na odcinku Trzebinia –Zabierzów – w podziale na następujące zadania:

1) Zadanie nr 1 – opracowanie dokumentacji projektowej dla trasy rowerowej VeloRudawa o długości ok. 32,4 km na odcinku od km -0+108 do km 32+289, tj. od m. Trzebinia do m. Zabierzów.

Zadanie to obejmuje:

a) opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody właściwych organów na prowadzenie robót budowlanych w oparciu o obowiązujące przepisy, oszacowanie kosztów inwestycji dla trasy rowerowej o długości ok. 32,4 km na odcinku od km -0+108 do km 32+289, tj. od m. Trzebinia do m. Zabierzów, zaprojektowanie robót budowlanych obejmujących budowę drogi rowerowej wraz z remontem istniejących dróg publicznych i wewnętrznych, budowę i remont obiektów inżynierskich oraz oznakowanie szlaku;

b) opracowanie projektów stałej organizacji ruchu wraz z ich zatwierdzeniem.

Droga rowerowa prowadzona jest częściowo wzdłuż istniejących dróg bitumicznych (powiatowych, gminnych i wewnętrznych), leśnych oraz po terenach zielonych. Drogi rowerowe winny być zaprojektowane zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym i Koncepcją Programową pn. „Opracowanie Koncepcji Programowej Budowy I Etapu Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Województwie Małopolskim z podziałem na zadania: Zadanie nr 8 – VeloRudawa (VRu)”.

2) Zadanie nr 2 – opracowanie koncepcji programowej dla przebiegu trasy rowerowej łączącej trasę VeloRudawa z m. Czerna na terenie gm. Krzeszowice.

Zadanie to obejmuje opracowanie wielowariantowej koncepcji programowej dla przebiegu trasy rowerowej łączącej trasę VeloRudawa z m. Czerna na terenie gm. Krzeszowice wraz z oszacowaniem kosztów każdego z wariantów.

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: dodatkowe doświadczenie Projektanta o specjalności drogowej / Gewichtung: 25
Qualitätskriterium - Name: dodatkowe doświadczenie Projektanta o specjalności mostowej / Gewichtung: 15
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/03/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Miejsce wykonania zamówienia:

Trasa VeloRudawa (VRu); województwo małopolskie; powiat: chrzanowski, krakowski; gmina: Trzebinia, Krzeszowice, Zabierzów; miejscowość: Trzebinia, Młoszowa, Dulowa, Wola Filipowska, Krzeszowice, Pisary, Rudawa, Niegoszowice, Więckowice, Zabierzów.

2. Termin wykonania zamówienia:

1) zadanie nr 1: 31.3.2021 r.,

2) zadanie nr 2: 30.9.2020 r.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczegółowych wymagań.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczegółowych wymagań.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający w zakresie tego warunku określa następujące minimalne poziomy zdolności:

I. Wykonawca spełnia warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień i decyzji właściwego organu na prowadzenie prac budowlanych dla zadania polegającego na budowie, rozbudowie, odbudowie lub przebudowie drogi publicznej albo budowie ścieżki rowerowej lub pieszo-rowerowej o nawierzchni asfaltowej, przy czym wartość tej usługi nie mogła być mniejsza niż 200 000,00 PLN brutto.

Uwaga!

Zamawiający informuje, iż w przypadku wykazywania na potrzeby potwierdzania spełniania przez Wykonawcę niniejszego warunku udziału w postępowaniu doświadczenia w realizacji zadania wykonanego przez grupę Wykonawców (np. konsorcjum), za miarodajne z punktu widzenia wykazania spełniania tego warunku zostanie uznane jedynie doświadczenie polegające na faktycznej realizacji prac wskazanych w treści tego warunku.

Nie zostanie uznane za potwierdzenie spełniania tego warunku legitymowanie się nabyciem doświadczenia w realizacji zadania wykonanego przez grupę Wykonawców (np. konsorcjum) jedynie poprzez fakt bycia jednym z członków tej grupy (np. członkiem konsorcjum), jeżeli faktycznie nie zrealizowało się w ramach tego zadania prac wskazanych w treści tego warunku, chyba że Wykonawca wykaże, iż nawet pomimo braku faktycznej realizacji w ramach danego zadania wskazanych w warunku prac to jednak zakres i przedmiot czynności, obowiązków i odpowiedzialności faktycznie odnosił się do całości zadania (tj. również do prac faktycznie niewykonywanych), co oznaczałoby nabycie doświadczenia odnośnie całości jego przedmiotu (tj. również do prac faktycznie niewykonywanych).

II. Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje:

1) 1 osobą na stanowisko projektanta o specjalności drogowej posiadającą:

— uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej (lub uprawnienia równoważne),

— doświadczenie zawodowe polegające na opracowaniu co najmniej 1 dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody właściwego organu na wykonanie robót, decyzji ZRID lub decyzji równoważnej dla zadania obejmującego budowę, rozbudowę, odbudowę lub przebudowę drogi publicznej, chodnika, ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowego;

2) 1 osobą na stanowisko projektanta o specjalności mostowej posiadającą:

— uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej (lub uprawnienia równoważne),

— doświadczenie zawodowe polegające na opracowaniu co najmniej 1 dokumentacji projektowej dla zadania obejmującego budowę, rozbudowę, przebudowę lub odbudowę obiektu mostowego w ciągu drogi publicznej albo w ciągu drogi dla rowerów;

Uwaga!

Zamawiający dopuszcza możliwość wskazania 1 osoby do pełnienia funkcji Projektanta branży drogowej (ppkt 1) i Projektanta branży mostowej (ppkt 2) oraz pełnienia przez tę osobę tych funkcji łącznie w toku realizacji zamówienia, przy czym w takowej sytuacji odnośnie tej osoby musi zostać wykazane spełnianie wszystkich wymagań dotyczących uprawnień i doświadczenia przypisanych do każdej z łączonych funkcji.

W celu potwierdzania spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty i oświadczenia wskazane w SIWZ.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zgodnie z zapisami SIWZ

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 11/12/2019
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 11/12/2019
Ortszeit: 12:00
Ort:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków, II piętro, pok. 218, POLSKA.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia w trybie określonym w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp - zgodnie z informacjami podanymi w cz. I pkt 5 SIWZ.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3. Komplet informacji na temat niniejszego postępowania i zamówienia zawiera SIWZ.

Informacje m.in. w przedmiocie:

— podstaw wykluczenia (Zamawiający przewiduje wykluczenie z udziału w postępowaniu w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp), warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia znajdują się w cz. II SIWZ (wyszczególnienie katalogu tych dokumentów i oświadczeń w treści niniejszego ogłoszenia nie jest możliwe z uwagi na niezależne od Zamawiającego ograniczenia techniczne formularza ogłoszenia - ograniczoną, zbyt małą liczbę znaków możliwych do wpisania w poszczególnych rubrykach formularza ogłoszenia),

— sposobu sporządzania, wymaganej zawartości (treści) i trybu składania ofert znajdują się w cz. III i IV SIWZ.

4. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami na gruncie niniejszego postępowania odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: miniPortalu i ePUAPu oraz poczty elektronicznej (adres e-mail: przetarg81.19@zdw.krakow.pl) - zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ.

5. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

6. Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości: 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).

7. Kryteria oceny ofert:

1) cena - 60 %,

2) dodatkowe doświadczenie Projektanta o specjalności drogowej - 25 %,

3) dodatkowe doświadczenie Projektanta o specjalności mostowej - 15 %.

Szczegółowy opis poszczególnych kryteriów oraz sposób punktacji opisane są w cz. V SIWZ.

8. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian umowy zgodnie z zapisami SIWZ.

Uwaga!

Zamawiający nadmienia, iż z uwagi na brak z przyczyn technicznych możliwości wskazania w treści ogłoszenia wszystkich informacji na temat postępowania i zamówienia (wobec zbyt małej liczby znaków możliwych do wpisania w poszczególnych rubrykach formularza), w ogłoszeniu tym zawarte zostały odesłania do treści SIWZ zamieszczonej na stronie www.zdw.krakow.pl, gdzie znajduje się komplet niezbędnych informacji w tym przedmiocie.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych - KIO
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Zgodnie z przepisami działu VI rozdział 2 – ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.)

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych - KIO
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
05/11/2019