Dienstleistungen - 530439-2019

Submission deadline has been amended by:  584806-2019
08/11/2019    S216    Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2019/S 216-530439

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Adres pocztowy: ul. Głowackiego 56
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 30-085
Państwo: Polska
E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
Tel.: +48 124465810
Faks: +48 124465702

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.zdw.krakow.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zdw.krakow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie drogami wojewódzkimi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim: VeloRudawa (VRu) – odcinek Trzebinia – Zabierzów – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem pozwoleń

Numer referencyjny: ZDW-DN-4-271-81/19
II.1.2)Główny kod CPV
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji dla budowy trasy VeloRudawa na odcinku Trzebinia –Zabierzów – w podziale na następujące zadania:

1) Zadanie nr 1 – opracowanie dokumentacji projektowej dla trasy rowerowej VeloRudawa o długości ok. 32,4 km na odcinku od km -0+108 do km 32+289, tj. od m. Trzebinia do m. Zabierzów.

2) Zadanie nr 2 – opracowanie koncepcji programowej dla przebiegu trasy rowerowej łączącej trasę VeloRudawa z m. Czerna na terenie gm. Krzeszowice.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Trasa VeloRudawa (VRu); województwo małopolskie; powiat: chrzanowski, krakowski (...) pełny opis - pkt II.2.14 Informacje dodatkowe.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji dla budowy trasy VeloRudawa na odcinku Trzebinia –Zabierzów – w podziale na następujące zadania:

1) Zadanie nr 1 – opracowanie dokumentacji projektowej dla trasy rowerowej VeloRudawa o długości ok. 32,4 km na odcinku od km -0+108 do km 32+289, tj. od m. Trzebinia do m. Zabierzów.

Zadanie to obejmuje:

a) opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody właściwych organów na prowadzenie robót budowlanych w oparciu o obowiązujące przepisy, oszacowanie kosztów inwestycji dla trasy rowerowej o długości ok. 32,4 km na odcinku od km -0+108 do km 32+289, tj. od m. Trzebinia do m. Zabierzów, zaprojektowanie robót budowlanych obejmujących budowę drogi rowerowej wraz z remontem istniejących dróg publicznych i wewnętrznych, budowę i remont obiektów inżynierskich oraz oznakowanie szlaku;

b) opracowanie projektów stałej organizacji ruchu wraz z ich zatwierdzeniem.

Droga rowerowa prowadzona jest częściowo wzdłuż istniejących dróg bitumicznych (powiatowych, gminnych i wewnętrznych), leśnych oraz po terenach zielonych. Drogi rowerowe winny być zaprojektowane zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym i Koncepcją Programową pn. „Opracowanie Koncepcji Programowej Budowy I Etapu Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Województwie Małopolskim z podziałem na zadania: Zadanie nr 8 – VeloRudawa (VRu)”.

2) Zadanie nr 2 – opracowanie koncepcji programowej dla przebiegu trasy rowerowej łączącej trasę VeloRudawa z m. Czerna na terenie gm. Krzeszowice.

Zadanie to obejmuje opracowanie wielowariantowej koncepcji programowej dla przebiegu trasy rowerowej łączącej trasę VeloRudawa z m. Czerna na terenie gm. Krzeszowice wraz z oszacowaniem kosztów każdego z wariantów.

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: dodatkowe doświadczenie Projektanta o specjalności drogowej / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: dodatkowe doświadczenie Projektanta o specjalności mostowej / Waga: 15
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/03/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Miejsce wykonania zamówienia:

Trasa VeloRudawa (VRu); województwo małopolskie; powiat: chrzanowski, krakowski; gmina: Trzebinia, Krzeszowice, Zabierzów; miejscowość: Trzebinia, Młoszowa, Dulowa, Wola Filipowska, Krzeszowice, Pisary, Rudawa, Niegoszowice, Więckowice, Zabierzów.

2. Termin wykonania zamówienia:

1) zadanie nr 1: 31.3.2021 r.,

2) zadanie nr 2: 30.9.2020 r.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczegółowych wymagań.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczegółowych wymagań.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający w zakresie tego warunku określa następujące minimalne poziomy zdolności:

I. Wykonawca spełnia warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień i decyzji właściwego organu na prowadzenie prac budowlanych dla zadania polegającego na budowie, rozbudowie, odbudowie lub przebudowie drogi publicznej albo budowie ścieżki rowerowej lub pieszo-rowerowej o nawierzchni asfaltowej, przy czym wartość tej usługi nie mogła być mniejsza niż 200 000,00 PLN brutto.

Uwaga!

Zamawiający informuje, iż w przypadku wykazywania na potrzeby potwierdzania spełniania przez Wykonawcę niniejszego warunku udziału w postępowaniu doświadczenia w realizacji zadania wykonanego przez grupę Wykonawców (np. konsorcjum), za miarodajne z punktu widzenia wykazania spełniania tego warunku zostanie uznane jedynie doświadczenie polegające na faktycznej realizacji prac wskazanych w treści tego warunku.

Nie zostanie uznane za potwierdzenie spełniania tego warunku legitymowanie się nabyciem doświadczenia w realizacji zadania wykonanego przez grupę Wykonawców (np. konsorcjum) jedynie poprzez fakt bycia jednym z członków tej grupy (np. członkiem konsorcjum), jeżeli faktycznie nie zrealizowało się w ramach tego zadania prac wskazanych w treści tego warunku, chyba że Wykonawca wykaże, iż nawet pomimo braku faktycznej realizacji w ramach danego zadania wskazanych w warunku prac to jednak zakres i przedmiot czynności, obowiązków i odpowiedzialności faktycznie odnosił się do całości zadania (tj. również do prac faktycznie niewykonywanych), co oznaczałoby nabycie doświadczenia odnośnie całości jego przedmiotu (tj. również do prac faktycznie niewykonywanych).

II. Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje:

1) 1 osobą na stanowisko projektanta o specjalności drogowej posiadającą:

— uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej (lub uprawnienia równoważne),

— doświadczenie zawodowe polegające na opracowaniu co najmniej 1 dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody właściwego organu na wykonanie robót, decyzji ZRID lub decyzji równoważnej dla zadania obejmującego budowę, rozbudowę, odbudowę lub przebudowę drogi publicznej, chodnika, ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowego;

2) 1 osobą na stanowisko projektanta o specjalności mostowej posiadającą:

— uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej (lub uprawnienia równoważne),

— doświadczenie zawodowe polegające na opracowaniu co najmniej 1 dokumentacji projektowej dla zadania obejmującego budowę, rozbudowę, przebudowę lub odbudowę obiektu mostowego w ciągu drogi publicznej albo w ciągu drogi dla rowerów;

Uwaga!

Zamawiający dopuszcza możliwość wskazania 1 osoby do pełnienia funkcji Projektanta branży drogowej (ppkt 1) i Projektanta branży mostowej (ppkt 2) oraz pełnienia przez tę osobę tych funkcji łącznie w toku realizacji zamówienia, przy czym w takowej sytuacji odnośnie tej osoby musi zostać wykazane spełnianie wszystkich wymagań dotyczących uprawnień i doświadczenia przypisanych do każdej z łączonych funkcji.

W celu potwierdzania spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty i oświadczenia wskazane w SIWZ.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z zapisami SIWZ

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 11/12/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 11/12/2019
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków, II piętro, pok. 218, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia w trybie określonym w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp - zgodnie z informacjami podanymi w cz. I pkt 5 SIWZ.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3. Komplet informacji na temat niniejszego postępowania i zamówienia zawiera SIWZ.

Informacje m.in. w przedmiocie:

— podstaw wykluczenia (Zamawiający przewiduje wykluczenie z udziału w postępowaniu w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp), warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia znajdują się w cz. II SIWZ (wyszczególnienie katalogu tych dokumentów i oświadczeń w treści niniejszego ogłoszenia nie jest możliwe z uwagi na niezależne od Zamawiającego ograniczenia techniczne formularza ogłoszenia - ograniczoną, zbyt małą liczbę znaków możliwych do wpisania w poszczególnych rubrykach formularza ogłoszenia),

— sposobu sporządzania, wymaganej zawartości (treści) i trybu składania ofert znajdują się w cz. III i IV SIWZ.

4. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami na gruncie niniejszego postępowania odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: miniPortalu i ePUAPu oraz poczty elektronicznej (adres e-mail: przetarg81.19@zdw.krakow.pl) - zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ.

5. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

6. Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości: 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).

7. Kryteria oceny ofert:

1) cena - 60 %,

2) dodatkowe doświadczenie Projektanta o specjalności drogowej - 25 %,

3) dodatkowe doświadczenie Projektanta o specjalności mostowej - 15 %.

Szczegółowy opis poszczególnych kryteriów oraz sposób punktacji opisane są w cz. V SIWZ.

8. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian umowy zgodnie z zapisami SIWZ.

Uwaga!

Zamawiający nadmienia, iż z uwagi na brak z przyczyn technicznych możliwości wskazania w treści ogłoszenia wszystkich informacji na temat postępowania i zamówienia (wobec zbyt małej liczby znaków możliwych do wpisania w poszczególnych rubrykach formularza), w ogłoszeniu tym zawarte zostały odesłania do treści SIWZ zamieszczonej na stronie www.zdw.krakow.pl, gdzie znajduje się komplet niezbędnych informacji w tym przedmiocie.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych - KIO
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z przepisami działu VI rozdział 2 – ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.)

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych - KIO
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/11/2019