Dienstleistungen - 530444-2019

08/11/2019    S216    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Bulgarien-Pomorie: Baustellenüberwachung

2019/S 216-530444

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Obshtina Pomorie
Nationale Identifikationsnummer: 000057179
Postanschrift: ul. „Solna“ No. 5
Ort: Pomorie
NUTS-Code: BG341 Бургас
Postleitzahl: 8200
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Miroslav Dinolov — direktor direktsiya „Obshtestveni porachki“
E-Mail: dop@pomorie.bg
Telefon: +359 59622004
Fax: +359 59625236

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.pomorie.bg

Adresse des Beschafferprofils: https://e-uslugi.pomorie.bg:7443/proc/ZopView.aspx?DosieID=444

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-uslugi.pomorie.bg:7443/proc/ZopView.aspx?DosieID=444
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на ремонт, реконструкция на съществуващи брегозащитни съоръжения за защита от абразия на морския бряг в района на морски залив гр. Ахелой — етап I и II

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71521000 Baustellenüberwachung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Настоящата открита процедура е за избор на изпълнител и сключване на договор за обществена поръчка с предмет „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на ремонт, реконструкция на съществуващи брегозащитни съоръжения за защита от абразия на морския бряг в района на морски залив гр. Ахелой — етап I и II“. Обект на поръчката e „услуга“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 94 750.00 BGN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71521000 Baustellenüberwachung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG341 Бургас
Hauptort der Ausführung:

На територията на община Поморие

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Избраният консултант следва да упражнява „строителен надзор“ във връзка с чл. 166, ал. 1 и чл. 168 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в обем и обхват съгласно разпоредбите на ЗУТ и наредбите, издадени от МРРБ, въз основа и за прилагането на закона, както и всички законови и подзаконови нормативни актове в областта на строителството в БЪЛГАРИЯ. Консултантът следва да изпълнява непрекъснат контрол върху изпълнението на СМР (възложени по реда на ЗОП) съгласно техническите проекти и изискванията на чл. 169 от ЗУТ. Консултантът следва да отговаря за:

— законосъобразното започване на строежа,

— контрол върху доставените и влагани в строежа строителни продукти,

— законосъобразността на цялата строителна документация, вкл. контрол относно пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството, други строителни книжа, вкл. проверка и заверяване на екзекутивната документация на строежа съгласно чл. 175 от ЗУТ, ако е необходимо изготвянето на такава, изготвяне на технически паспорт и окончателен доклад съгласно ЗУТ,

— координация на строителния процес до подписване на протокол за контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи с договора за изпълнение на строителството, като подписва актове/протоколи за приемане на извършени СМР,

— контрол върху спазване на линейните графици за изпълнение на СМР,

— осъществяване на контрол относно спазване изискванията за здравословни и безопасни условия на труд,

— контрол по опазване на околната среда,

— недопускане увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителните и монтажни работи.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 94 750.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Участникът трябва да e вписан в регистъра при ДНСК за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, а за чуждестранни лица — в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени (ако се изисква такава/такова регистрация/вписване съгласно законодателството на държавата, в която са установени).

Забележка: В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице, спазването на изискването се доказва от тези членове на обединението, които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, са ангажирани с изпълнението на строителния надзор.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени, ще изпълняват строителен надзор.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Доказване на посоченото изискване.

Документът, с който се доказва изискването, е удостоверение/лиценз за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 ЗУТ или удостоверение за правото за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ на лицата по чл. 166, ал. 7 от ЗУТ. В случай че срокът на удостоверението/лиценза на участник в процедурата изтича преди срока по договора, участникът следва да представи и декларация (свободен текст) в която да декларира, че в случай че бъде избран за изпълнител, се задължава да поднови удостоверението си или да се снабди с такова в съответствие със сроковете по договора.

Когато участникът е чуждестранно лице и за изпълнението на съответната услуга (строителен надзор) съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е необходимо специално разрешение или членство в определена организация, възложителят изисква от него да докаже наличието на такова разрешение или членство. В такъв случай участникът следва да представи копие от документ, удостоверяващ правото да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава — членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, съгласно чл. 166 от ЗУТ или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно съответния национален закон.

Ако дейността не подлежи на специален разрешителен режим/лицензиране, тогава участникът представя декларация/документ, доказващ това обстоятелство.

Документите за доказване на изискванията се представят от участника, определен за изпълнител, или при поискване в хода на процедурата в случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Възложителят не поставя изисквания относно икономическото и финансово състояние.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Възложителят не поставя изисквания относно икономическото и финансово състояние.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Участникът следва за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил поне 1 дейност — услуга с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката. Под „дейност — услуга с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката“ се има предвид дейност/услуга, свързана с упражняване на строителен надзор.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Участникът следва за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил поне 1 дейност — услуга с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката.

Под „дейност — услуга с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката“ се има предвид дейност/услуга, свързана с упражняване на строителен надзор. Възложителят не се интересува от обема на изпълнените дейности.

При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването по т. 2.1 се прилага за обединението като цяло.

При посочване на участие с използване на подизпълнител изискването по т. 2.1 се отнася и за всеки един от подизпълнителите съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.

При подаване на офертата участникът следва да предостави изискуемата информация относно дейности с предмет, идентичен или сходен с тези на поръчката в ЕЕДОП.

При участие на обединение, което не е юридическо лице, съответната информация се попълва в ЕЕДОП на членовете на обединението, чрез които участникът доказва поставеното изискване, и документите се представят от тези членове.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, ЕЕДОП и документите се представят и за всеки от посочените подизпълнители.

Доказване на посоченото изискване

Документи за доказване на изискването съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП — списък на услугите, които са идентични или сходни с тези на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга.

Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител, или при поискване в хода на процедурата в случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Гаранцията, която да обезпечи изпълнението на договора, е в размер на 3 % (три процента) от неговата стойност без ДДС.

Гаранцията, която да обезпечи изпълнението на договора, се представя в една от следните форми:

а) депозит на парична сума по сметка на възложителя;

б) банкова гаранция в полза на възложителя;

в)застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 10/12/2019
Ortszeit: 17:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 07/06/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 11/12/2019
Ortszeit: 15:30
Ort:

Административната сграда на Община Поморие, находяща се на адрес гр. Поморие, ул. „Солна“ № 5

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Не се изисква нотариално заверено пълномощно.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. При откриването на процедурата липсва осигурено финансиране за дейностите по нея. На основание чл. 114 от ЗОП договорът за изпълнение на поръчката влиза в сила след подписването му между страните, като изпълнението на дейностите по него следва да започнат след осигурено финансиране, за което обстоятелство изпълнителят ще бъде писмено уведомен. В случай че в срок от 3 (три) месеца от подписването на договора, това условие не бъде изпълнено, всяка от страните ще може да прекрати същия едностранно без предизвестие и без да дължи за това финансови или други компенсации на другата страна.

2. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото е налице някое от изброените основания в чл. 54, ал. 1, т. 1—7 ЗОП и в чл. 55, ал. 1, т. 1—5 от ЗОП.

Забележка: Възложителят има право да не отстрани от процедурата участник на посоченото в чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП основание, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен.

Възложителят може да не отстрани от процедурата участник, за когото са налице посочените основания, ако участникът представи предвидените в чл. 56, ал. 1 от ЗОП доказателства за предприети мерки за доказване на надеждност и същите са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност.

Възложителят отстранява от участие в процедурата:

1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;

2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия на поръчката;

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 към ЗОП;

3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3—5 от ЗОП;

4. участници, които са свързани лица;

5. участник, който попада в обхвата на специфичните национални основания за изключване/отстраняване:

— осъждания за престъпления по чл. 194—208, чл. 213а—217, чл. 219—252 и чл. 254а—255а и чл. 256—260 от НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП),

— нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП),

— нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност в сила от 23.5.2018 г. (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП),

— наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между кандидати/участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП),

— наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици,

— обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. „Витоша“ № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internet-Adresse: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
05/11/2019