Dienstleistungen - 530490-2019

08/11/2019    S216

Polen-Koluszki: Kreditgewährung

2019/S 216-530490

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Koluszki
Postanschrift: ul. 11 Listopada 65
Ort: Koluszki
NUTS-Code: PL712 Łódzki
Postleitzahl: 95-040
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Marek Borowiński, Agata Witkowska
E-Mail: um@koluszki.pl
Telefon: +48 447145800
Fax: +48 447145815

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://koluszki.samorzady.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.koluszki.samorzady.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego na potrzeby gminy Koluszki

Referenznummer der Bekanntmachung: GIZ 271.99.(60).2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
66113000 Kreditgewährung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości: 5.000 000,00 zł. słownie: pięć milionów złotych, przeznaczonych na sfinansowanie deficytu budżetowego Gminy Koluszki,

2) Uruchomienie środków z kredytu odbywać się będzie na pisemny wniosek Zamawiającego z 2 – dniowym wyprzedzeniem. Następny dzień po podpisaniu umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego. Kredyt będzie wzięty w terminie dostosowanym do aktualnych potrzeb Zamawiającego tj. w okresie od dnia 12 grudnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez dodatkowych obciążeń finansowych, jednak kwota zaciągniętego kredytu nie będzie mniejsza niż: 2.000.000,00 zł słownie: dwa miliony złotych.

4) Obsługa kredytu będzie dotyczyła faktycznej kwoty wykorzystanego kredytu.

5) Środki z kredytu bankowego będą przekazane na rachunek Gminy Koluszki

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL712 Łódzki
Hauptort der Ausführung:

Koluszki ul. 11 Listopada 65

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości: 5.000 000,00 zł. słownie: pięć milionów złotych, przeznaczonych na sfinansowanie deficytu budżetowego Gminy Koluszki,

2) Uruchomienie środków z kredytu odbywać się będzie na pisemny wniosek Zamawiającego z 2 – dniowym wyprzedzeniem. Następny dzień po podpisaniu umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego. Kredyt będzie wzięty w terminie dostosowanym do aktualnych potrzeb Zamawiającego tj. w okresie od dnia 12 grudnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez dodatkowych obciążeń finansowych, jednak kwota zaciągniętego kredytu nie będzie mniejsza niż: 2.000.000,00 zł słownie: dwa miliony złotych.

4) Obsługa kredytu będzie dotyczyła faktycznej kwoty wykorzystanego kredytu.

5) Środki z kredytu bankowego będą przekazane na rachunek Gminy Koluszki.

II Warunki udzielenia i spłaty zaciągniętego kredytu. Istotne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia.

1) Spłata całej kwoty zaciągniętego kredytu będzie następowała od marca 2020 r. do grudnia 2028 r. w terminach i kwotach ujętych w formularzu spłat kredytu - załącznik nr 2 do SIWZ

2) Do każdej ze 106 rat należy naliczyć odsetki od faktycznie zaciągniętego kredytu.

3) Kredyt może być spłacony przed terminem spłaty bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat. W sytuacji, gdy kredyt będzie spłacony wcześniej odsetki będą liczone do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy.

4) Wykonawcy przyjmują jako zabezpieczenie kredytu weksel,,in blanco” wraz z deklaracją wekslową.

5) Oprocentowanie kredytu będzie zmienne i ustalone na podstawie stawki bazowej WIBOR 1 M powiększonej o stałą marżę banku. Stawka bazowa jest ustalona na okres 1 miesiąca i stanowi stopę WIBOR 1 M z ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca i ma zastosowanie do odsetek naliczanych od pierwszego dnia następnego miesiąca kalendarzowego.

6) Spłata odsetek będzie następowała w terminach spłaty kwot zaciągniętego kredytu. Każda z rat kredytu płatna będzie przelewem tak, aby środki znajdowały się na rachunku banku udzielającego kredytu w ostatnim dniu roboczym miesiąca.

7) Odsetki naliczane będą od kwoty aktualnego rzeczywistego zadłużenia w ratach miesięcznych na podstawie zawiadomienia przesłanego przez Bank/ Wykonawcę.

8) Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich (PLN).

9) Marża banku określona w procentach powinna być stała w okresie kredytowania (obowiązywania umowy). Jedynym zyskiem banku będzie stawka WIBOR 1 M powiększona o marżę banku od wykorzystanego kredytu.

10) Zamawiający zastrzega sobie, że kredyt nie może być obciążony dodatkowymi opłatami za: ubezpieczenie kredytu, koszty manipulacyjne, prowizję przygotowawczą od udzielonego kredytu lub innymi kosztami.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Kostenkriterium - Name: najniższa cena (koszt kredytu). / Gewichtung: 100
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 12/12/2019
Ende: 31/12/2019
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez dodatkowych obciążeń finansowych, jednak kwota zaciągniętego kredytu nie będzie mniejsza niż: 2.000.000,00 zł słownie: dwa miliony złotych. Obsługa kredytu będzie dotyczyła faktycznej kwoty wykorzystanego kredytu.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
Angebote sind in Form von elektronischen Katalogen einzureichen oder müssen einen elektronischen Katalog enthalten
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Każdy Wykonawca przystępujący do niniejszego przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium przetargowego w wysokości: 10.000,00 zł słownie: dziesięć tysięcy złotych.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1) Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie zwane dalej „Jednolitym Dokumentem” lub „JEDZ” stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu,

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2) Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwane dalej „JEDZ”. – wg. załącznika nr 3 do SIWZ

3) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu wykonawca musi posiadać:

a) aktualne zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych wydane przez Komisję Nadzoru Bankowego zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187 z późniejszymi zmianami) lub inne zezwolenie potwierdzające, że Wykonawca jest uprawniony do wykonywania czynności bankowych.

4) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca musi złożyć:

a) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ;

b) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ;

c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy; Odpis składany przez Wykonawcę do złożonej oferty.

d) oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SIWZ - składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia złożonych ofert.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1) Spłata całej kwoty zaciągniętego kredytu będzie następowała od marca 2020 r. do grudnia 2028 r. w terminach i kwotach ujętych w formularzu spłat kredytu - załącznik nr 2 do SIWZ

2) Do każdej ze 106 rat należy naliczyć odsetki od faktycznie zaciągniętego kredytu.

3) Kredyt może być spłacony przed terminem spłaty bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat. W sytuacji, gdy kredyt będzie spłacony wcześniej odsetki będą liczone do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy.

4) Wykonawcy przyjmują jako zabezpieczenie kredytu weksel,,in blanco” wraz z deklaracją wekslową.

5) Oprocentowanie kredytu będzie zmienne i ustalone na podstawie stawki bazowej WIBOR 1 M powiększonej o stałą marżę banku. Stawka bazowa jest ustalona na okres 1 miesiąca i stanowi stopę WIBOR 1 M z ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca i ma zastosowanie do odsetek naliczanych od pierwszego dnia następnego miesiąca kalendarzowego.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

W związku z koniecznością sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Koluszki, zachowania płynności finansowej i wywiązania się z terminowej zapłaty wynikających bieżących potrzeb, powstałych w wyniku zaciągniętych zobowiązań oraz powstałych należności, zachodzi uzasadniona konieczność pilnego zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w wysokości maksymalnej do 5,0 PLN. Powyższa sytuacja wynikła z przedłużającej się kontroli wniosków o płatność projektów dofinansowanych ze środków unijnych. Środki finansowe potrzebne będą na zapłatę powstałych zobowiązań w 2019 roku.

W związku z powyższym zachodzi uzasadniona pilna potrzeba udzielenia zamówienia i Gmina Koluszki skraca termin składania ofert.

Podstawa prawna: art. 43 ust 2b pkt 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 25/11/2019
Ortszeit: 09:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 23/01/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 25/11/2019
Ortszeit: 09:40
Ort:

Urząd Miejski w Koluszkach ul. 11 Listopada 65 pok nr 112

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert jest jawne

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Klauzula informacyjna dotycząca RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1) Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Koluszkach, reprezentowany przez Burmistrza Koluszek z siedzibą w Koluszkach przy ul. 11 Listopada 65,

Tel. 44 725 67 00, e - mail: um@koluszki.pl,

2) Funkcję Inspektora ochrony danych osobowych pełni Pan Robert Radko e -mail: iod@koluszki.pl;

3) Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

4) Przetwarzane Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione osobom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 pkt 4 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami), dalej „ustawa Pzp”;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a w przypadku umów

I postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, które otrzymały dofinansowanie przez Unię Europejską przez okres wynikający z uchwały w sprawie przyznania dofinansowania oraz obowiązku archiwizacyjnego.

6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże należy mieć na uwadze, iż jest równocześnie warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

7) PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE WZGLĘDEM DANYCH OSOBOWYCH.

Zgodnie z przepisami RODO, względem Pani/Pana danych osobowych, które są przetwarzane przez Burmistrza Koluszek reprezentującego Gminę Koluszki z siedzibą w Koluszkach przy ul.11 Listopada 65, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych;

b) prawo do sprostowania danych osobowych;

c) prawo do usunięcia danych osobowych;

d) prawo do ograniczania przetwarzania danych osobowych;

e) prawo do przenoszenia danych osobowych;

f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

g) prawo do niepodlegania decyzji polegającej na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

8) Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9) W przypadku nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych, przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do państwowego organu nadzorczego do spraw ochrony danych, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza KIO
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1) Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy pzp. 2) Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu. 3) Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 4) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 5) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 6) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 7) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 8) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 9) Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach: a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt. a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 10) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 11) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
06/11/2019