Servicios - 530505-2019

Submission deadline has been amended by:  538362-2019
08/11/2019    S216

Nederland-Tilburg: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel

2019/S 216-530505

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Avans Hogeschool te Tilburg
Nationaal identificatienummer: 231561964
Postadres: Prof Cobbenhagenlaan 13
Plaats: Tilburg
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 5037 DA
Land: Nederland
Contactpersoon: Lydia Boone
E-mail: aanbesteding.dif@avans.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.avans.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/595a801f7eff3726b4b56d437fdca4b3
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Uitsluitend via TenderNed
Plaats: Breda
NUTS-code: NL NEDERLAND
Land: Nederland
E-mail: aanbesteding.dif@avans.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tenderned.nl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/595a801f7eff3726b4b56d437fdca4b3
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marktconsultatie: flexibele arbeid t.b.v. Avans Hogeschool

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Marktconsultatie t.b.v. flexibele arbeid.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
NUTS-code: NL412 Midden-Noord-Brabant
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

N.v.t.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Marktconsultatie / Weging: 1
Kwaliteitscriterium - Naam: Marktconsultatie / Weging: 1
Kostencriterium - Naam: Marktconsultatie / Weging: 1
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 05/11/2019
Einde: 28/11/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Geen crimineel verleden,

— Geen valse verklaringen,

— Geen gerechtelijke uitspraak beroepsgedragsregel,

— Geen faillissement of surseance van betaling,

— Geen crimineel verleden.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/11/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 28/11/2019
Plaatselijke tijd: 13:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Postadres: Sluissingel 20
Plaats: Breda
Postcode: 4811 TA
Land: Nederland
E-mail: info@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 123456789
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/11/2019