Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Lieferungen - 530606-2022

Submission deadline has been amended by:  629176-2022
28/09/2022    S187

Polen-Jastrzębie-Zdrój: Durchlauferhitzer

2022/S 187-530606

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.
Postanschrift: ul. Rybnicka 6c
Ort: Jastrzębie-Zdrój
NUTS-Code: PL227 Rybnicki
Postleitzahl: 44- 335
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Agnieszka Ostrowska
E-Mail: agnieszka.ostrowska@termika.pgnig.pl
Telefon: +48 327537190
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.ptep.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://www.ptep.pl/dla-kontrahenta/przetargi/objete-prawem-zamowien-publicznych
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://termika.eb2b.com.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://termika.eb2b.com.pl
I.6)Haupttätigkeit(en)
Strom

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Budowa dwóch kotłów elektrycznych wraz z wykonaniem prac związanych z zasilaniem w Zakładzie Jastrzębie - Zdrój

Referenznummer der Bekanntmachung: 7/IX/ZP/22
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
42161000 Durchlauferhitzer
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest budowa dwóch kotłów elektrycznych wraz z wykonaniem prac związanych z zasilaniem w Zakładzie Jastrzębie - Zdrój, wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi, dostawami i usługami zgodnie z zakresem prac zawartym w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym część II SWZ oraz na warunkach określonych we Wzorze Umowy stanowiącym część III SWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
31200000 Elektrizitätsverteilungs- und -schalteinrichtungen
31210000 Elektrische Geräte zum Schalten oder Schützen von Stromkreisen
31221000 Elektrische Relais
31310000 Verteilungsnetze
31320000 Stromverteilerkabel
45223100 Zusammenbau von Metallkonstruktionen
45223200 Bauliche Anlagen
45223800 Montage und Errichtung von Fertigkonstruktionen
45231000 Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen
45262400 Baustahlmontagearbeiten
48100000 Branchenspezifisches Softwarepaket
51110000 Installation von elektrischen Einrichtungen
51900000 Installation von Lenk- und Steuersystemen
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
71700000 Kontroll- und Überwachungsleistungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL227 Rybnicki
Hauptort der Ausführung:

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A., Zakład Jastrzębie – Zdrój, ul. Rybnicka 6c, 44-335 Jastrzębie - Zdrój

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest budowa dwóch kotłów elektrycznych wraz z wykonaniem prac związanych z zasilaniem w Zakładzie Jastrzębie - Zdrój, wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi, dostawami i usługami zgodnie z zakresem prac zawartym w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym część II SWZ oraz na warunkach określonych we Wzorze Umowy stanowiącym część III SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 11
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6, z zastrzeżeniem art. 393 ust. 4 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie przesłanek określonych w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835) oraz art. 5k rozporządzenia Rady UE 833/2014.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż na dzień składania ofert jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) lub równowartość tej kwoty w innej walucie. Celem potwierdzenia spełniania powyższego warunku Wykonawca złoży stosowne oświadczenie oraz na wezwanie Zamawiającego przedłoży kopię opłaconej aktualnej na dzień składania ofert polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) lub równowartość tej kwoty w innej walucie. Do polisy należy dołączyć dowód jej opłacenia.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował minimum dwa oddzielne zamówienia o wartości co najmniej 500 000,00 PLN netto każde, polegające na dostawie, zainstalowaniu i uruchomieniu co najmniej jednego kotła wodnego o minimalnej mocy cieplnej 3 MW zasilanego energią elektryczną. Zamawiający uzna warunek za spełniony również w sytuacji, w której Wykonawca w ramach jednego zamówienia dostarczył, zainstalował i uruchomił co najmniej dwa kotły wodne o minimalnej mocy cieplnej 3 MW każdy zasilane energią elektryczną. Minimalna wartość prac polegających na dostawie, zainstalowaniu i uruchomieniu jednego kotła wodnego o minimalnej mocy cieplnej 3 MW zasilanego energią elektryczną wynosi co najmniej 500 000,00 PLN netto. Celem potwierdzenia spełniania powyższego warunku Wykonawca złoży stosowne oświadczenie oraz na wezwanie Zamawiającego przedłoży wykaz zamówień złożony na formularzu stanowiącym Załącznik nr 4 do Instrukcji dla Wykonawców. Do każdej pozycji wykazu zostaną załączone dowody, z których będzie wynikało, że zamówienia zostały wykonane należycie.

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). Szczegóły dotyczące wadium zostały określone w rozdziale XIII części I SWZ (Instrukcja dla Wykonawców).

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Warunki płatności zostały określone we Wzorze umowy stanowiącym część III SWZ.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty powinno być załączone pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu (pełnomocnictwo może także obejmować uprawnienie do zawarcia umowy w postępowaniu). W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców najpóźniej na 2 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umowa taka winna określać strony umowy,

cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy zostały określone we Wzorze umowy stanowiącym część III SWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 31/10/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 28/01/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 31/10/2022
Ortszeit: 11:00
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego - Platformy dostępnej pod adresem https:// termika.eb2b.com.pl/.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Planowany termin wykonania przedmiotu zamówienia to 30.11.2022r. Wskazanie tej daty realizacji zamówienia wynika z konieczności zabezpieczenia przez Zamawiającego dostaw ciepła na wypadek wystąpienia awarii kotła CFB. Od 2024r. kocioł WP-70, stanowiący rezerwę dla kotła CFB, będzie pracował w reżimie pracy 500 h/rok, co wiąże się z koniecznością uruchomienia nowego źródła w Zakładzie Jastrzębie – Zdrój. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się w języku polskim, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 344). Środkiem komunikacji elektronicznej w niniejszym postępowaniu jest Platforma. Zatem przekazywanie ofert, wszelkich dokumentów i oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy pod adresem https://termika.eb2b.com.pl/ w zakładce „Załączniki” w postępowaniu oznaczonym numerem 7/IX/ZP/22. Za datę wpływu oferty, wszelkich dokumentów i oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy. Zamawiający zgodnie z treścią art. 139 Ustawy najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6, z zastrzeżeniem art. 393 ust. 4 Ustawy, oraz na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835), a także art. 5k rozporządzenia Rady UE 833/2014. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych jakie Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany jest złożyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia zostały określone w rozdziale VII części I SWZ (Instrukcja dla Wykonawców). Zamawiający nie wymaga przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a (budynek Adgar Plaza)
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcy, jeśli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.). Odwołanie wnosi się w terminie:

1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2. 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej – jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub treści dokumentów zamówienia;

3. 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – dotyczy czynności innych niż określone w punkcie 1 i 2.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a (budynek Adgar Plaza)
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/09/2022