Dienstleistungen - 530766-2019

08/11/2019    S216

Polen-Bytom: Hausmüllbeseitigung

2019/S 216-530766

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Bytom reprezentowana przez Prezydenta Miasta Bytomia
Nationale Identifikationsnummer: 276255269
Postanschrift: Parkowa 2
Ort: Bytom
NUTS-Code: PL228 Bytomski
Postleitzahl: 41-902
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Anna Kobiela-Czekała
E-Mail: zamowienia@um.bytom.pl
Telefon: +48 322836301
Fax: +48 322836344

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://bip.um.bytom.pl/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Bytom

Referenznummer der Bekanntmachung: PA.271.2.9.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90513100 Hausmüllbeseitigung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze stałego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) położonego w Bytomiu przy al. Jana Pawła II nr 10:

1) papieru;

2) szkła;

3) łącznie zbieranych frakcji odpadów: metalu, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych;

4) przeterminowanych leków i chemikaliów;

5) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

6) zużytych baterii i akumulatorów;

7) zużytych opon;

8) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;

9) odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, które będą wykonywać czynności związane z obsługą pojazdów do odbierania odpadów komunalnych (kierowca / ładowacz).

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 35 922 000.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL228 Bytomski
Hauptort der Ausführung:

Miasto Bytom.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze stałego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) położonego w Bytomiu przy al. Jana Pawła II nr 10:

1) papieru;

2) szkła;

3) łącznie zbieranych frakcji odpadów: metalu, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych;

4) przeterminowanych leków i chemikaliów;

5) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

6) zużytych baterii i akumulatorów;

7) zużytych opon;

8) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;

9) odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku do zaproszenia na negocjacje.

3. Sposób realizacji przedmiotu zamówienia określono w załączniku do zaproszenia na negocjacje.

4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej części zamówienia. Wykonawca może powierzyć podwykonawcy wykonanie części zamówienia tylko wówczas, gdy podwykonawca posiada uprawnienia do wykonywania tych czynności, jeżeli takie uprawnienia są wymagane przepisami powszechnie obowiązującymi.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia rozliczenia odbiorów za miesiąc grudzień 2020 r., z zastrzeżeniem, iż realizacja usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych ze stałego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych odbywać się będzie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2020 r.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Neue Bauleistungen/Dienstleistungen, die in der Wiederholung ähnlicher Bau- oder Dienstleistungen bestehen und die gemäß den strengen Vorschriften der Richtlinie vergeben werden
Erläuterung:

W myśl przepisu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia:

1) w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego (zamówienie podstawowe udzielone zostało w dniu 21.2.2018 r. na podstawie umowy nr ZS.272.4.2018; zatem 3–letni okres został dochowany);

2) dotychczasowemu wykonawcy usług (zamówienie podstawowe udzielone zostało PZOM Strach Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 42-274 Konopiska, ul. Przemysłowa 7, POLSKA.

Zamówienie niniejsze udzielone zostało PZOM Strach Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 42-274 Konopiska, ul. Przemysłowa 7, POLSKA.

Zatem, niniejsze zamówienie udzielone zostało dotychczasowemu Wykonawcy, Wykonawcy realizującemu zamówienie podstawowe).

3) zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług (przedmiotem zamówienia podstawowego jest m.in. odbiór odpadów komunalnych ze stałego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych położonego w Bytomiu przy al. Jana Pawła II nr 10;

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest część usług objętych przedmiotem zamówienia podstawowego, tj. odbiór odpadów komunalnych ze stałego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych położonego w Bytomiu przy al. Jana Pawła II nr 10 polegających na zwiększeniu ich krotności;

Zatem, niniejsze zamówienie polega na powtórzeniu nie tyle podobnych, co tych samych usług, w ww. zakresie)

4) jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówienia dla zamówienia podstawowego (zamówienie niniejsze zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego; vide: pkt VI.3) Ogłoszenia zamieszczonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej pod nr 2017/S 195-400677 opublikowanego w dniu 11.10.2017 r.);

6) i jest zgodne z jego przedmiotem (przedmiot niniejszego zamówienia stanowi usługę tożsamą z częścią usługi objętej zamówieniem podstawowym, która została określona w postępowaniu dot. zamówienia podstawowego w pkt 4.2 Załącznika nr 1 do SIWZ oraz w pkt 4.2 Załącznika nr 1 do umowy nr ZS.272.4.2018 z dnia 21.2.2018 r.);

7) oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości (wartość zamówienia niniejszego została uwzględniona przy obliczaniu wartości dla zamówienia podstawowego, co znalazło odzwierciedlenie w pkt 2 ppkt 4 Protokołu postępowania PA.271.1.37.2017 (na druku ZP-PN).

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 199-484542
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation
Der öffentliche Auftraggeber vergibt keine weiteren Aufträge auf der Grundlage der vorstehenden Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
31/10/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: PZOM Strach Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Nationale Identifikationsnummer: 243651232
Postanschrift: ul. Przemysłowa 7
Ort: Konopiska
NUTS-Code: PL224 Częstochowski
Postleitzahl: 42-274
Land: Polen
E-Mail: pzom@pzom.czest.pl
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 129 629.63 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 127 037.04 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej/Krajowa Izba Odwoławcza/Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587801

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza/Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587801

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
05/11/2019