Paslaugos - 530860-2019

08/11/2019    S216    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Nederland-'s-Gravenhage: Verhuur van helikopters met bemanning

2019/S 216-530860

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministerie van Defensie – Defensie Pijpleiding Organisatie
Nationaal identificatienummer: 10371184
Postadres: Van Alkemadelaan 786
Plaats: Den Haag
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 2597 BC
Land: Nederland
Contactpersoon: Hans Dekker
E-mail: h.dekker2@dpo.mindef.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.defensie.nl/dpo

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aerial surveys Defensie pijpleidingtracés

Referentienummer: O&I-2019-02
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60424120 Verhuur van helikopters met bemanning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het uitvoeren van aerial surveys (helikopter verkenningen).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

N.v.t.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Gunnen op waarde / Weging: 0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Optie op verlenging van de opdracht met drie (3) periodes van één (1) jaar.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 132-324513
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Aerial surveys Defensie pijpleidingtracés

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/09/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Prince Helicopters
Nationaal identificatienummer: 69711364
Postadres: Gooikensweg 1
Plaats: Zierikzee
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 4301 PD
Land: Nederland
E-mail: info@prince-helicopters.nl
Telefoon: +31 111415703

Internetadres: http://www.prince-helicopters.nl

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Postadres: Pr. Clauslaan 60
Plaats: Den Haag
Postcode: 2595 AJ
Land: Nederland
E-mail: info@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883622200

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/11/2019