Diese Website wird derzeit vor dem Hintergrund des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union aktualisiert. Falls Inhalte diesem Austritt noch nicht Rechnung tragen, ist dies unbeabsichtigt und wird berichtigt.

Dienstleistungen - 530995-2019

08/11/2019    S216    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

België-Brussel: Liftonderhoud

2019/S 216-530995

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vlaamse Gemeenschapscommissie
Nationaal identificatienummer: 0240.682.635_17552
Postadres: Emile Jacqmainlaan 135
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100
Postcode: 1000
Land: België
E-mail: aankoop@vgc.be

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.vgc.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=358007

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Openbare procedure voor onderhoud van personen- en goederenliften binnen het patrimonium van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Referentienummer: VGC-2019/DFBA/Aankoop/ML/19-F03_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50750000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht betreft het onderhoud van de personen- en goederenliften binnen het patrimonium van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Het onderhoud heeft betrekking op de volgende installaties:

— elektrische personen/goederenliften met of zonder machinekamer,

— hydraulische personen/goederenliften,

— elektrische hefplatformen voor personen/goederen,

— hydraulische hefplatformen voor personen/goederen,

— kleingoederenliften,

— trapliften.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 169 988.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE1
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Onderhoud van personen- en goederenliften binnen het patrimonium van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Prijs / Weging: 50
Kostencriterium - Naam: Wijze rapportering / Weging: 25
Kostencriterium - Naam: Plan van aanpak / Weging: 25
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 140-345852
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/11/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Coopman Orona nv
Plaats: Waregem
NUTS-code: BE10
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 169 988.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
04/11/2019