Dienstleistungen - 530995-2019

08/11/2019    S216    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

België-Brussel: Liftonderhoud

2019/S 216-530995

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vlaamse Gemeenschapscommissie
Nationaal identificatienummer: 0240.682.635_17552
Postadres: Emile Jacqmainlaan 135
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100
Postcode: 1000
Land: België
E-mail: aankoop@vgc.be

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.vgc.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=358007

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Openbare procedure voor onderhoud van personen- en goederenliften binnen het patrimonium van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Referentienummer: VGC-2019/DFBA/Aankoop/ML/19-F03_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50750000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht betreft het onderhoud van de personen- en goederenliften binnen het patrimonium van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Het onderhoud heeft betrekking op de volgende installaties:

— elektrische personen/goederenliften met of zonder machinekamer,

— hydraulische personen/goederenliften,

— elektrische hefplatformen voor personen/goederen,

— hydraulische hefplatformen voor personen/goederen,

— kleingoederenliften,

— trapliften.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 169 988.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE1
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Onderhoud van personen- en goederenliften binnen het patrimonium van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Prijs / Weging: 50
Kostencriterium - Naam: Wijze rapportering / Weging: 25
Kostencriterium - Naam: Plan van aanpak / Weging: 25
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 140-345852
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/11/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Coopman Orona nv
Plaats: Waregem
NUTS-code: BE10
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 169 988.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
04/11/2019