Dienstleistungen - 531046-2019

08/11/2019    S216    Dienstleistungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Lębork: Dienstleistungen in der Forstwirtschaft

2019/S 216-531046

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 209-510679)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Nadleśnictwo Lębork
Postanschrift: ul. Wojska Polskiego 32
Ort: Lębork
NUTS-Code: PL634 Gdański
Postleitzahl: 84-300
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Katarzyna Kaczmarczyk
E-Mail: k.kaczmarczyk1@gdansk.lasy.gov.pl
Telefon: +48 59863-59-51
Fax: +48 59862-20-27

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_lebork

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Lębork w roku 2020

Referenznummer der Bekanntmachung: SA.270.2.10.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm.: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu i ochrony przeciwpożarowej lasu, nasiennictwa i selekcji, turystycznego zagospodarowania lasu, pozyskania choinek, utrzymania ładu i porządku na obszarach leśnych do wykonania na terenie Nadleśnictwa Lębork w roku 2020. Szacowana całkowita wartość zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji i wznowień.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
04/11/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 209-510679

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.2.14
Los-Nr.: 1
Stelle des zu berichtigenden Textes: Informacje dodatkowe
Anstatt:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej dla Pakietów:

Dla Pakietu I w wysokości 71 472,00 zł. Szacowana całkowita wartość zam. z uwzględnieniem opcji i wznowień. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

muss es heißen:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej:

dla pakietu I w wysokości 71 472,00 PLN. Szacowana całkowita wartość zam. z uwzględnieniem opcji i wznowień. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Abschnitt Nummer: II.2.14
Los-Nr.: 2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Informacje dodatkowe
Anstatt:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej dla Pakietów:

Dla Pakietu I w wysokości 56 570,00 zł. Szacowana całkowita wartość zam. z uwzględnieniem opcji i wznowień. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

muss es heißen:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej:

dla pakietu II w wysokości 56 570,00 PLN. Szacowana całkowita wartość zam. z uwzględnieniem opcji i wznowień. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Abschnitt Nummer: II.2.14
Los-Nr.: 3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Informacje dodatkowe
Anstatt:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej dla Pakietów:

Dla Pakietu I w wysokości 83 161,00 zł. Szacowana całkowita wartość zam. z uwzględnieniem opcji i wznowień. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

muss es heißen:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej:

dla pakietu III w wysokości 83 161,00 PLN. Szacowana całkowita wartość zam. z uwzględnieniem opcji i wznowień. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Abschnitt Nummer: II.2.14
Los-Nr.: 4
Stelle des zu berichtigenden Textes: Informacje dodatkowe
Anstatt:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej dla Pakietów:

Dla Pakietu I w wysokości 29 543,00 zł. Szacowana całkowita wartość zam. z uwzględnieniem opcji i wznowień. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

muss es heißen:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej:

dla pakietu IV w wysokości 29 543,00 PLN. Szacowana całkowita wartość zam. z uwzględnieniem opcji i wznowień. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Abschnitt Nummer: II.2.4
Los-Nr.: 4
Stelle des zu berichtigenden Textes: Opis zamówienia
Anstatt:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu i ochrony przeciwpożarowej lasu, nasiennictwa i selekcji, turystycznego zagospodarowania lasu, pozyskania choinek, utrzymania ładu i porządku na obszarach leśnych wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:- załącznik nr 3.1. – rozmiar prac wg czynności, - załącznik nr 3.2.– strefy trudności i odległości zrywki - załącznik nr 3.3 – układ sortymentowy pozyskania drewna,- załącznik nr 3.4. – katalog norm.

Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został odpowiednio w załączniku nr 3 do SIWZ. Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1.-3.3. mają charakter szacunkowy. Przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 3.1 w (1) jednostkach naturalnych (jednostkach miary), a pracochłonność potrzebna do jego wykonania w normogodzinach oraz (2) w godzinach rzeczywistych. Przedmiot zlecenia Zlecenie oraz obmiar prac w ramach odbiory prac odbywać się będą w jednostkach naturalnych (jednostkach miary) lub w godzinach rzeczywistych. Określenie wynagrodzenia należnego za wykonane i odebrane prace (rozliczenie) odbywać się będzie według stawek jednostkowych za normogodziny albo godziny rzeczywiste podanych w Kosztorysie ofertowym według następujących zasad:1)Prace zlecane w jednostkach naturalnych według kodów czynności, które są ujęte w Katalogu Norm wprowadzonym zarządzeniem nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r. („Katalog norm”, zawartym w załączniku nr 3.4. do SIWZ będą ilościowo odbierane w jednostkach naturalnych, a następnie przeliczone na ilości normogodzin zgodnie z Katalogiem norm. Ilości normogodzin ustalone w ten sposób zostaną przemnożone przez odpowiednie stawki jednostkowe podane w Kosztorysie ofertowym;2)Prace zlecane w godzinach rzeczywistych według czynności, których kody nie występują w Katalogu norm, zostaną odebrane ilościowo wg ilości godzin rzeczywistych określonych w Zleceniu, które następnie zostaną przemnożone przez odpowiednie stawki jednostkowe podane w Kosztorysie ofertowym;3)Prace zlecane w jednostkach naturalnych według czynności, których kody nie występują w Katalogu norm będą ilościowo odbierane w jednostkach naturalnych, a następnie przeliczone na ilości normogodzin zgodnie z normą zakładową zamieszczoną w załączniku nr 3.4. do SIWZ. Ilości normogodzin ustalone w ten sposób zostaną przemnożone przez odpowiednie stawki jednostkowe podane w Kosztorysie ofertowym.4)Katalog norm oraz normy zakładowe stanowią załącznik nr 3.4. do SIWZ. W trakcie realizacji umowy dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim stanowić będą podstawę przeliczenia jednostek naturalnych, w których nastąpi odbiór prac stanowiących przedmiot zlecenia na normogodziny, które następnie zostaną przemnożone przez odpowiednie stawki jednostkowe podane w Kosztorysie ofertowym.Jakiekolwiek dodatki do pracochłonności, o których mowa w Katalogu norm lub normach zakładowych nie mają zastosowania.5)Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.6)Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.7)Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ. Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac.

muss es heißen:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu pozyskania drewna harwesterem i zrywki drewna na obszarach leśnych wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:

— załącznik nr 3.1 – rozmiar prac wg czynności,

— załącznik nr 3.2 – strefy trudności i odległości zrywki,

— załącznik nr 3.3 – układ sortymentowy pozyskania drewna,

— załącznik nr 3.4 – katalog norm.

Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został odpowiednio w załączniku nr 3 do SIWZ. Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1–3.3 mają charakter szacunkowy. Przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 3.1 w (1) jednostkach naturalnych (jednostkach miary), a pracochłonność potrzebna do jego wykonania w normogodzinach oraz (2) w godzinach rzeczywistych. Przedmiot zlecenia Zlecenie oraz obmiar prac w ramach odbiory prac odbywać się będą w jednostkach naturalnych (jednostkach miary) lub w godzinach rzeczywistych. Określenie wynagrodzenia należnego za wykonane i odebrane prace (rozliczenie) odbywać się będzie według stawek jednostkowych za normogodziny albo godziny rzeczywiste podanych w kosztorysie ofertowym według następujących zasad:

1) prace zlecane w jednostkach naturalnych według kodów czynności, które są ujęte w katalogu norm wprowadzonym zarządzeniem nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21.11.2003 r. („Katalog norm”, zawartym w załączniku nr 3.4 do SIWZ będą ilościowo odbierane w jednostkach naturalnych, a następnie przeliczone na ilości normogodzin zgodnie z katalogiem norm. Ilości normogodzin ustalone w ten sposób zostaną przemnożone przez odpowiednie stawki jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym;

2) prace zlecane w godzinach rzeczywistych według czynności, których kody nie występują w katalogu norm, zostaną odebrane ilościowo wg ilości godzin rzeczywistych określonych w zleceniu, które następnie zostaną przemnożone przez odpowiednie stawki jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym;

3) prace zlecane w jednostkach naturalnych według czynności, których kody nie występują w katalogu norm będą ilościowo odbierane w jednostkach naturalnych, a następnie przeliczone na ilości normogodzin zgodnie z normą zakładową zamieszczoną w załączniku nr 3.4 do SIWZ. Ilości normogodzin ustalone w ten sposób zostaną przemnożone przez odpowiednie stawki jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym;

4) katalog norm oraz normy zakładowe stanowią załącznik nr 3.4. do SIWZ. W trakcie realizacji umowy dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim stanowić będą podstawę przeliczenia jednostek naturalnych, w których nastąpi odbiór prac stanowiących przedmiot zlecenia na normogodziny, które następnie zostaną przemnożone przez odpowiednie stawki jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym. Jakiekolwiek dodatki do pracochłonności, o których mowa w katalogu norm lub normach zakładowych nie mają zastosowania;

5) szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ;

6) opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ;

7) opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ. Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: