Services - 531049-2019

08/11/2019    S216    Services - Informations complémentaires - Procédure ouverte 

Pologne-Grodzisk Mazowiecki: Services d'assurance responsabilité civile

2019/S 216-531049

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2019/S 182-443475)

Base juridique:

Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II
Numéro national d'identification: 000311639
Adresse postale: ul. Daleka 11
Ville: Grodzisk Mazowiecki
Code NUTS: PL913
Code postal: 05-825
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Ireneusz Borkowski
Courriel: zp.borkowski@szpitalzachodni.pl
Téléphone: +49 227559115
Fax: +49 227559110

Adresse(s) internet:

Adresse principale: www.szpitalzachodni.pl

Adresse du profil d’acheteur: www.szpitalzachodni.pl

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Usługa ubezpieczenia działalności leczniczej i majątku Szpitala Zachodniego

Numéro de référence: SPSSZ/45/U/2019
II.1.2)Code CPV principal
66516000
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Usługa ubezpieczenia działalności leczniczej i majątkowej Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim.

Zadanie 1: obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu prowadzącego działalność leczniczą,

Zadanie 2: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dobrowolne o charakterze niemedycznym,

Zadanie 3: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dobrowolne o charakterze medycznym nadwyżkowym,

Zadanie 4: ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego,

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
05/11/2019
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 182-443475

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.7
Au lieu de:
Date: 05/11/2019
Heure locale: 10:30
Lire:
Date: 18/11/2019
Heure locale: 10:30
VII.2)Autres informations complémentaires: