Dienstleistungen - 531055-2019

08/11/2019    S216    Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Sianów: Usługi leśnictwa

2019/S 216-531055

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 204-497069)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Karnieszewice
Adres pocztowy: Trawica 8a
Miejscowość: Sianów
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Kod pocztowy: 76-004
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Andrzej Cal
E-mail: karnieszewice@szczecinek.lasy.gov.pl
Tel.: +48 943168496
Faks: +48 943168481

Adresy internetowe:

Główny adres: www.karnieszewice.szczecinek.lasy.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Karnieszewice w roku 2020

Numer referencyjny: ZG.270.1.8.2019.AC
II.1.2)Główny kod CPV
77200000 Usługi leśnictwa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, gospodarki nasienno-szkółkarskiej oraz gospodarki łąkowo-rolnej, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Karnieszewice w roku 2020. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części zwane pakietami.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/11/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 204-497069

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.6
Część nr: 3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Wartość bez VAT
Zamiast:

EUR

Powinno być:

PLN

VII.2)Inne dodatkowe informacje: