Servicios - 531063-2019

08/11/2019    S216

Polonia-Varsovia: Servicios de consultoría en sistemas y consultoría técnica

2019/S 216-531063

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 207-505077)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Główny Urząd Miar
Dirección postal: ul. Elektoralna 2
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 00-139
País: Polonia
Persona de contacto: Anna Kujawa-Rolek
Correo electrónico: anna.kujawa@gum.gov.pl
Teléfono: +48 225819574
Fax: +48 225819390
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.gum.gov.pl
Dirección del perfil de comprador: https://bip.gum.gov.pl/bip/finanse/zamowienia-publiczne/plan-zamowien/45,Plan-zamowien.html

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Inżynier kontraktu dla projektu – System wsparcia informatycznego usług terenowej administracji miar „Świteź”

Número de referencia: BDG-WZP.262.3.2019
II.1.2)Código CPV principal
72220000 Servicios de consultoría en sistemas y consultoría técnica
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Zadaniem Inżyniera kontraktu jest świadczenie usług wsparcia w zakresie realizacji czynności wynikających z umowy BDG-WZP.262.2.2019 oraz przeprowadzenie innych czynności związanych z realizacją projektu pn. „System wsparcia informatycznego usług terenowej administracji miar”, zwany dalej „systemem Świteź”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, na podstawie porozumienia nr POPC.02.01.00-00-0080/17-00 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020 Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” oraz z budżetu państwa, zgodnie z metodyką stosowaną przez Zamawiającego (tj. PRINCE2), wymaganiami wynikającymi z wyżej wymienionego porozumienia o dofinansowanie projektu i przepisami prawa.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
05/11/2019
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 207-505077

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 06/11/2019
Hora local: 12:00
Léase:
Fecha: 14/11/2019
Hora local: 12:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 06/11/2019
Hora local: 12:10
Léase:
Fecha: 14/11/2019
Hora local: 12:10
VII.2)Otras informaciones adicionales: