Nos complace anunciar que la nueva versión del portal TED se desplegará el 29 de enero de 2024 (fecha indicativa aún por confirmar). ¿Le interesa descubrir las nuevas funcionalidades, mejoras y repercusiones para los usuarios? Le invitamos a visitar nuestro artículo y a encontrar más información sobre los principales cambios y nuevas funcionalidades.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Hay un error que afecta a la manera en que se muestran las URL en los anuncios de formularios electrónicos. Estamos trabajando para solucionar el problema. Mientras tanto, les sugerimos que eliminen la coma (o cualquier otro carácter especial) que aparezca al final de la URL. Les rogamos disculpen las molestias.

Servicios - 531080-2019

08/11/2019    S216

Eslovaquia-Bratislava: Servicios de programación de software y de consultoría

2019/S 216-531080

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 213-523340)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Slovenská konsolidačná, a.s.
Número de identificación fiscal: 35776005
Dirección postal: Cintorínska
Localidad: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
Código NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Código postal: 814 99
País: Eslovaquia
Persona de contacto: Ing. Ivan Sojka
Correo electrónico: obstaravanie@slovenska-konsolidacna.sk
Teléfono: +421 257289158
Fax: +421 257289400
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.konsolidacna.sk/

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Integrovaný systém pre konsolidáciu a správu pohľadávok

II.1.2)Código CPV principal
72200000 Servicios de programación de software y de consultoría
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Integrovaný systém pre konsolidáciu a správu pohľadávok (ďalej len "IS KaSP") pre konsolidáciu a správu pohľadávok má pokryť požiadavky Slovenskej konsolidačnej, a.s. a to najmä pre nasledovné oblasti:

— Agendový systém, ktorý zahŕňa všetky moduly IS KaSP potrebné pre konsolidáciu a správu pohľadávok v zmysle platnej legislatívy

— Systém ERP

— Podporné systémy

Na základe súčasného stavu a predpokladaného vývoja služieb, ktoré by spoločnosť SK, a.s. mala poskytovať, patria medzi hlavné motivátory na obstaranie nového informačného systému:

— nárast počtu pohľadávok, ktoré spravuje SK, a.s.,

— vývoj služieb tretích strán eGovermentu a nové možnosti na získavanie a poskytovanie údajov z okolitých systémov,

— odstránenie delenia funkčností medzi rôzne systémy,

— potrebné úpravy v informačných systémoch SK, a.s. vzhľadom na ich zastaranosť, súčasnú legislatívu a pripravované zmeny v budúcnosti,

— zabezpečenie dátovej kvality v systémoch SK, a.s.,

— zvýšenie automatizácie správy pohľadávok v informačných systémoch SK, a.s.

IS KaSP má pokryť všetky oblasti práce s pohľadávkami a je rozdelené na nasledovné základné procesy:

— uzatvorenie zmluvy,

— priradenie statusu pohľadávke,

— vymáhanie pohľadávok (vykonanie právnych úkonov),

— vysporiadanie pohľadávok.

Úspešný uchádzač po implementácii systému bude zabezpečovať podporu jeho prevádzky a zabezpečovať jeho úpravu (rozvoj) po dobu 24 mesiacov odo dňa zhotovenia diela.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/11/2019
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 213-523340

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: I.3)
Lote nº: Komunikácia
Localización del texto que se va a modificar: Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
En lugar de:
Léase:
Número de apartado: I.3)
Lote nº: Komunikácia
Localización del texto que se va a modificar: Adresa (URL):
En lugar de:
Léase:
VII.2)Otras informaciones adicionales: