Hay un error que afecta a la manera en que se muestran las URL en los anuncios de formularios electrónicos. Estamos trabajando para solucionar el problema. Mientras tanto, les sugerimos que eliminen la coma (o cualquier otro carácter especial) que aparezca al final de la URL. Les rogamos disculpen las molestias.

Servicios - 531082-2019

08/11/2019    S216

Polska-Warszawa: Systemy baz danych

2019/S 216-531082

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 208-507621)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Adres pocztowy: pl. Trzech Krzyży 3/5
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-507
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Szymański
E-mail: zamowienia@mpit.gov.pl
Tel.: +48 222629670
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa i wdrożenie hurtowni danych dla systemu CEIDG i biznes.gov.pl

II.1.2)Główny kod CPV
48610000 Systemy baz danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest budowa, wdrożenie w środowisku produkcyjnym zamawiającego, zapewnienie usług i utrzymanie hurtowni danych CEIDG, zwanej dalej „hurtownią”, oraz wsparcie migracji hurtowni na platformę sprzętowo-systemową realizowaną na zasadzie usługi PaaS (platform as a service) wskazaną przez zamawiającego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/11/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 208-507621

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Szacunkowa całkowita wartość
Zamiast:
Powinno być:

Wartość bez VAT: 835 475,35 PLN

Numer sekcji: II.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Szacunkowa wartość
Zamiast:
Powinno być:

Wartość bez VAT: 835 475,35 PLN

VII.2)Inne dodatkowe informacje: