Leveringen - 531088-2020

06/11/2020    S217

Polen-Katowice: Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)

2020/S 217-531088

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 207-502962)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Nationaal identificatienummer: 000289035
Postadres: Poniatowskiego 15
Plaats: Katowice
NUTS-code: PL22 Śląskie
Postcode: 40-055
Land: Polen
Contactpersoon: Jarosław Jeziorski
E-mail: dzp@sum.edu.pl
Telefoon: +48 322083547
Fax: +48 322083568
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.sum.edu.pl
Adres van het kopersprofiel: www.sum.edu.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Referentienummer: RZP/PN/150/1/19/20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38000000 Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa urządzeń laboratoryjnych dla jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 6 pakietów:

— pakiet nr 1 – destylator,

— pakiet nr 2 – system do separacji,

— pakiet nr 3 – osmometr,

— pakiet nr 4 – łaźnia wodna,

— pakiet nr 5 – wytrząsarka typ 1,

— pakiet nr 6 – wytrząsarka typ 2.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
03/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 207-502962

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
In plaats van:

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 159-387562

Te lezen:

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 159-387552

VII.2)Overige nadere inlichtingen: