Dostawy - 531140-2020

06/11/2020    S217

Polska-Katowice: Odczynniki chemiczne

2020/S 217-531140

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 207-502200)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 000289035
Adres pocztowy: Poniatowskiego 15
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-055
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jarosław Jeziorski
E-mail: dzp@sum.edu.pl
Tel.: +48 322083547
Faks: +48 322083568
Adresy internetowe:
Główny adres: www.sum.edu.pl
Adres profilu nabywcy: www.sum.edu.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup i dostawa odczynników laboratoryjnych i chemicznych dla jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Numer referencyjny: RZP/PN/65/20
II.1.2)Główny kod CPV
33696300 Odczynniki chemiczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 12 pakietów:

— pakiet nr 1 – odczynniki laboratoryjne,

— pakiet nr 2 – przeciwciała, markery,

— pakiet nr 3 – odczynniki chemiczne,

— pakiet nr 4 – podłoża/pożywki,

— pakiet nr 5 – odczynniki laboratoryjne,

— pakiet nr 6 – odczynniki laboratoryjne,

— pakiet nr 7 – podłoża,

— pakiet nr 8 – zawiesiny, surowice,

— pakiet nr 9 – odczynniki laboratoryjne,

— pakiet nr 10 – odczynniki laboratoryjne,

— pakiet nr 11 – odczynniki chemiczne,

— pakiet nr 12 – alkohol skażony.

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2.1–2.12 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/11/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 207-502200

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 16/11/2020
Czas lokalny: 08:30
Powinno być:
Data: 20/11/2020
Czas lokalny: 08:30
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 16/11/2020
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 20/11/2020
Czas lokalny: 09:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: