Tjenesteydelser - 531200-2019

08/11/2019    S216    Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-Solrød Strand: Tjenester ydet af sygeplejersker

2019/S 216-531200

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Solrød Kommune
CVR-nummer: 68534917
Postadresse: Solrød Center 1
By: Solrød Strand
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 2680
Land: Danmark
Kontaktperson: Özden Polat
E-mail: opo@solrod.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.solrod.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/194986

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Næstved Kommune
CVR-nummer: 29189625
Postadresse: Rådmandshaven 20
By: Næstved
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4700
Land: Danmark
Kontaktperson: Özden Polat
E-mail: opo@solrod.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.naestved.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Køge Kommune
CVR-nummer: 29189374
Postadresse: Torvet 1
By: Køge
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4600
Land: Danmark
Kontaktperson: Özden Polat
E-mail: opo@solrod.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.koege.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Greve Kommune
CVR-nummer: 44023911
Postadresse: Rådhusholmen 10
By: Greve
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 2670
Land: Danmark
Kontaktperson: Özden Polat
E-mail: opo@solrod.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.greve.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Faxe Kommune
CVR-nummer: 29188475
Postadresse: Frederiksgade 9
By: Haslev
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4690
Land: Danmark
Kontaktperson: Özden Polat
E-mail: opo@solrod.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.faxekommune.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Vordingborg Kommune
CVR-nummer: 29189676
Postadresse: Valdemarsgade 43
By: Vordingborg
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4760
Land: Danmark
Kontaktperson: Özden Polat
E-mail: opo@solrod.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.vordingborg.dk

I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=254594&B=FUS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=254594&B=FUS
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Social- og Sundhedsfaglige vikarydelser

II.1.2)Hoved-CPV-kode
85141200 Tjenester ydet af sygeplejersker
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører levering af Social- og sundhedsfaglige vikarydelser til 6 kommuner i Fællesudbud Sjælland (FUS). Kommunerne ønsker med udbuddet tilbud på levering af vikarer indenfor følgende faggrupper: SPL–autoriseret sygeplejerske, SSA–autoriseret social- og sundhedsassistent – herunder plejehjemsassistent, SSH – Social- og sundhedshjælper - herunder SHJ–sygehjælper, sundhedsmedhjælper – social- og sundhedsassistent uden autorisation, Ufaglærte– andre vikarer med erfaring indenfor det social- og sundhedsfaglige område, men uden en af de ovenstående dokumenterede uddannelser og/eller autorisationer betragtes som ufaglærte. Udbuddet gennemføres med henblik på indgåelse af en rammeaftale med en enkelt leverandør, og indgås på de vilkår, der fremgår af den vedlagte rammeaftale. Af markedsmæssige og økonomiske hensyn er udbuddet ikke opdelt i delaftaler. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud under light-regimet, jf. udbudslovens § § 186-189 (lov nr. 1564 af 15.12.2015).

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 490 990 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79624000 Anvisning af plejepersonale
85141210 Hjemmesygepleje
85144100 Sygepleje på plejehjem
98513300 Udsendelse af vikarer til private husstande
98513310 Hjemmehjælp
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører levering af Social- og sundhedsfaglige vikarydelser til 6 kommuner i Fællesudbud Sjælland (FUS). Kommunernes behov for social- og sundhedsfaglige vikarer ønskes dækket af et professionelt vikarbureau med fagligt kompetente vikarer. Den faglige vurdering af vikarbehovet sker i enhederne forud for den enkelte bestilling. Udbuddet omfatter blandt andet hjemmepleje-enheder og plejecentre, som er de enheder, der typisk forestår kommunernes indkøb af vikarservice. Kommunerne ønsker med udbuddet tilbud på levering af vikarer indenfor nedenstående faggrupper: SPL – autoriseret sygeplejerske, SSA – autoriseret social- og sundhedsassistent – herunder plejehjemsassistent, SSH – Social- og sundhedshjælper - herunder SHJ – sygehjælper, sundhedsmedhjælper – social- og sundhedsassistent uden autorisation, Ufaglærte – andre vikarer med erfaring indenfor det social- og sundhedsfaglige område, men uden en af de ovenstående dokumenterede uddannelser og/eller autorisationer betragtes som ufaglærte. Udbuddet gennemføres med henblik på indgåelse af en rammeaftale med en enkelt leverandør, og indgås på de vilkår, der fremgår af den vedlagte rammeaftale. Af markedsmæssige og økonomiske hensyn er udbuddet ikke opdelt i delaftaler. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud under light-regimet, jf. udbudslovens § § 186-189 (lov nr. 1564 af 15.12.2015).

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 490 990 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 24
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

— Rammeaftalen løber i 2 år og kan forlænges med 2 x 1 år,

— Det er et krav, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1-3, § 136, stk. 1, nr. 1-3.

Derudover må tilbudsgiver heller ikke være omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1- 6.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen:

Vedlægge en underskrevet erklæring på tro og love, som bekræftelse på, at tilbudsgiver i det seneste disponible regnskabsår

­ - har en positiv egenkapital,

­ - har en likviditetsgrad på minimum 110%,

­ - har en omsætning inden for rammeaftalens ydelsesområde på min. 25 000 000 DKK.

Minimumskrav til teknisk og/eller faglig formåen:

Indsende dokumentation i form af minimum 3 referencer, for nutidig lignende erfaring inden for rammeaftalens ydelsesområde og vikartyper jf. pkt. 4.1 og kravspecifikation bilag 2.

Ved ”nutidig lignende erfaring” forstås en reference med:

­ - opgaveudførelse inden for de seneste 3 år forud for tilbudsfristen,

­ - en kontraktstørrelse på min. 5 000 000 DKK årligt,

­ - levering af vikarer inden for faggrupperne SPL, SSA og SSH jf. pkt. 4.1.

Referencerne må gerne omfatte kontrakter der forsat er i kraft.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.10)Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11)Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Rammeaftalen tildeles den tilbudsgiver der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Det økonomisk mest fordelagtige tilbud identificeres ved tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet, og på denne baggrund træffes beslutning om tildeling af rammeaftalen. Der anvendes følgende underkriterier og vægtninger til brug for evalueringen:

- Pris 60%,

- Kvalitet 40%.

Ordregiver anvender en pointmodel til at evaluere de indkomne konditionsmæssige tilbud.

IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 27/11/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000

Internetadresse: http://klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 45
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: https://www.kfst.dk/

VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov nr. 492 af 12.5.2010, ændret ved lov nr. 511 af 27.5.2013 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klager til Klagenævnet for Udbud skal være indgivet inden 45 dage efter offentliggørelse af bekendtgørelse om indgået kontrakt, jf. lovens § 7, stk. 2. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor offentliggørelse er sket.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000

Internetadresse: http://klfu.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/11/2019