Bauleistung - 531235-2019

08/11/2019    S216    Bauleistung - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Rumänien-Constanța: Bauarbeiten für Rohrleitungen

2019/S 216-531235

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: S.C. RAJA S.A. Constanța
Nationale Identifikationsnummer: r1890420
Postanschrift: Str. Călăraşi nr. 22-24
Ort: Constanța
NUTS-Code: RO223 Constanţa
Postleitzahl: 900590
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Direcția Dezvoltare și Finanțări Externe
E-Mail: ionprd@yahoo.co.uk
Telefon: +40 241664046
Fax: +40 241612283

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.rajac.ro/

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100264257
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Wasser

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție în localitatea Lazu, reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție și de canalizare, reabilitare stație de p [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Referenznummer der Bekanntmachung: 1890420/2018/10CL 22 POIM
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45231100 Bauarbeiten für Rohrleitungen
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Activitatile de executie pentru contractul de lucrari „Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie in localitatea Lazu, reabilitarea si extinderea retelelor de distributie si de canalizare, reabilitare statie de pompare apa uzata, statii noi de pompare apa uzata si conducte de refulare aferente, din localitatea Agigea. Retele apa Ovidiu, Cumpana, Poiana. Aductiuni Ovidiu, Poiana. Retele de canalizare Ovidiu, Cumpana, Poiana” constau in:

Sector 1: „Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie in localitatea Lazu, reabilitarea si extinderea retelelor de distributie si de canalizare, reabilitare statie de pompare apa uzata, statii noi de pompare apa uzata si conducte de refulare aferente, din localitatea Agigea”.

Sector 2: „Retele apa Ovidiu, Cumpana, Poiana. Aductiuni Ovidiu, Poiana. Retele de canalizare Ovidiu, Cumpana, Poiana, judetul Constanta”.

Obiecte Sector 1:

— Obiect 1. Localitatea Agigea.

Obiecte Sector 2:

— Obiect 2. Localitatea Ovidiu [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 48 628 895.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45000000 Bauarbeiten
45231112 Installation von Rohrleitungsnetzen
45232152 Bau von Pumpstationen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO223 Constanţa
Hauptort der Ausführung:

Constanta.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Activitatile de executie pentru contractul de lucrari „Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie in localitatea Lazu, reabilitarea si extinderea retelelor de distributie si de canalizare, reabilitare statie de pompare apa uzata, statii noi de pompare apa uzata si conducte de refulare aferente, din localitatea Agigea. Retele apa Ovidiu, Cumpana, Poiana. Aductiuni Ovidiu, Poiana. Retele de canalizare Ovidiu, Cumpana, Poiana” sunt structurate astfel:

Sector 1: „Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie in localitatea Lazu, reabilitarea si extinderea retelelor de distributie si de canalizare, reabilitare statie de pompare apa uzata, statii noi de pompare apa uzata si conducte de refulare aferente, din localitatea Agigea.”

Sector 2: „Retele apa Ovidiu, Cumpana, Poiana. Aductiuni Ovidiu, Poiana. Retele de canalizare Ovidiu, Cumpana, Poiana, judetul Constanta”.

Obiecte Sector 1:

— Obiect 1. Localitatea Agigea.

Obiecte Sector 2:

— Obiect 2. Localitatea Ovidiu,

— Obiect 3. Localitatea Cumpana,

— Obiect 4. Localitatea Poiana,

— Obiect 5. Localitatea Lazu.

Durata de executie Sector 1 – 22 luni (670 zile).

Durata de executie Sector 2 – 22 luni (670 zile).

Sectoarele se vor executa concomitent.

Lucrarile se refera la:

(a) lucrari de constructie,

(b) furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice,

(c) testare si punere in functiune,

(d) monitorizarea si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul perioadei de garantie, atunci cand este necesar,

(e) remedierea eventualelor defecte aparute in perioada de garantie de 36 luni, respectiv 1 095 zile,

(f) instruirea personalului beneficiarului si/sau operatorului.

Durata prevazuta la sectiunea II.2.7) reprezinta perioada de executie a lucrarilor si nu cuprinde perioada de garantie de 1 095 zile.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnica – gradul de adecvare al graficului general de realizare a investiției publice (durata, succesiunea activităților și inter-relaționarea acestora, inclusiv drumul critic, identificare). / Gewichtung: 30
Preis - Gewichtung: 70
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 670
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Proiect prioritar strategic privind Programul Operational Infrastructura Mare (POIM), Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerinta nr. 1.

Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasaca in situatiile prevazute la art.177, art.178 si art.180 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: Se va completa DUAE de catre toti operatorii participanti la procedura (Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii), cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc. Informatiile din certificatele mentionate anterior trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestora.

Aceste documente sunt:

O Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

O Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat la momentul prezentarii acestora.

O Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art.180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale;

O Alte documente edificatoare, dupa caz.

Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul consolidat general, în conformitate cu cerintele din tara de origine sau din tara în care ofertantul/candidatul este stabilit, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente). Documentele se vor prezenta însotite de traducerea autorizata a acestora in limba româna.

Nota 1: Orice operator economic aflat în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 177, 178 şi 180 din Legea 99/2016, care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-şi demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere in conformitate cu prevederile art 184 din legea 99/2016.

Nota 2: Formularele si/sau documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc, de fiecare membru al asocierii (in cazul unei asocieri), si, daca e cazul, de catre subcontractant si de catre tertul sustinator.

Cerinta nr. 2- Evitarea conflictului de interese

Ofertantii, asociatii, terti sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasaca in situatiile prevazute la art. 72 si 73 din Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale actualizata.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se va prezenta DUAE completat de ofertant/candidat, terţ susţinător şi subcontractant, după caz, cu informaţii relevante, conform art. 202-204 din Legea nr. 99/2016 actualizata.

Persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt prezentate in declaratia conducatorului entitatii contractante, parte a dosarului achizitiei publice si sunt urmatoarele:

1. Felix Stroe – Director General;

2. Aurel Presura - Director General Adjunct;

3. Tereza Baranescu - Director Economic;

4. Elena Sfrija - Director Juridic;

5. Ion Preda - Director Dezvoltare si Finantari Externe;

6. Stelian Budes - Director Adjunct Dezvoltare si Finantari Externe;

7. Rodica Mihai - Adj. Director Dezvoltare si Finantari Externe;

8. Adriana Lascu - Adj. Director Dezvoltare si Finantari Externe

9. Antoniu Georg... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Cifra de afaceri anuala generala Cifra de afaceri anuala minima, realizata in fiecare din ultimii trei ani (2016, 2017, 2018) trebuie sa fie mai mare sau egala cu 50.000.000,00 RON. In cazul în care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Fiecare operator economic (ofertant unic / ofertant asociat) va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la capacitatea economica si financiara. Tert Sustinator In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor. In conformitate cu art. 198 din Legea nr. 99/2016 operatorul economic tertul / tertii sustinator / sustinatori vor raspunde in mod solidar pentru executarea contractului sectorial. Prin angajamentul ferm, terțul/terții va/vor confirma faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va/vor interveni concret pentru a duce la îndeplinire respectivele obligații pentru care a acordat susținerea, fie prin indicarea resurselor financiare pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul de indeplinire prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Tertul sustinator va raspunde in mod solidar cu ofertantul, in mod neconditionat, fata de entitatea contractanta pentru neexecutarea oricarei obligatii asumate de ofertant, in baza contractului sectorial, si pentru care acesta din urma a primit sustinerea economica si financiara conform prezentului angajament, renuntand in acest sens, definitiv si irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune si discutiune. Fiecare tert sustinator va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la capacitatea economica si financiara. Tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.

Detalii privind operatorul economic Informatii privind asocierea operatorilor economici Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant sau candidat, individual ori în comun cu alti operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporara constituite în scopul participarii la procedura de atribuire, în conditiile prevazute de prezenta Legea 99/2016.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Pentru îndeplinirea cerinţei se va prezenta, ca dovadă preliminară, DUAE completat de ofertant/candidat si terţ susţinător, după caz, cu informaţii relevante, conform art. 202-204 din Legea nr. 99/2016. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc. Aceste documente sunt: - Situatiile financiare pentru anii 2016, 2017 si 2018, vizate si inregistrate de organele competente sau orice document echivalent din care sa rezulte cifra de afaceri (ex. Rapoarte de audit financiar intocmite de entitati specializate, sau balante de verificare asumate de operatorul economic, in cazul in care situatiile aferente anului financiar incheiat nu au fost inca definitivate conform prevederilor legislatiei incidente in domeniu). Nota: In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, formularele si documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de catre fiecare membru al grupului. Pentru conversia in LEI, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de BNR pentru anul respectiv Tert Sustinator Operatorul economic (tertul/ tertii sustinatori financiari) va completa informatiile corespunzatoare din documentul DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc. Aceste documente sunt: - Situatiile financiare pentru anii 2016, 2017 si 2018, vizate si inregistrate de organele competente sau orice document echivalent din care sa rezulte cifra de afaceri (ex. rapoarte de audit financiar întocmite de entități specializate, sau balanțe de verificare asumate de operatorul economic, în cazul în care situațiile aferente anului financiar încheiat nu au fost încă definitivate conform prevederilor legislației incidente în domeniu). Operatorul economic va prezenta odata cu oferta - angajamentul ferm al terțului susținător, completat conform Formular nr. 3 – Angajament ferm privind sustinerea financiara a ofertantului. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul în care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Nedepunerea odată cu oferta a documentelor depuse de tertul sustinator din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE.

Se va completa DUAE de catre operatorii participanti la procedura cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, acolo unde este cazul, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc. Operatorul economic va prezenta odata cu oferta Acordul de asociere (Formular nr. 4) si Imputernicire semnare oferta (Formularul nr 5) Nedepunerea odată cu oferta a acordului de asociere, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE. In cazul in care acordurile de asociere sunt incheiate in alta limba decat limba romana, se va prezenta copie dupa acorduri si traducere autorizata in limba romana dupa acestea.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Ofertantul trebuie sa faca dovada ca în ultimii 5 ani impliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertei a dus la bun sfarsit/ finalizat cel putin 15 km de retele noi / reabilitare / extindere de apa/ canalizare si/sau aductiuni de apa si/sau retele de fluide/lucrari la nivelul a maximum 2 contracte de lucrari. Cerinta se considera indeplinita prin prezentarea a maxim doua contracte de lucrari care sa includa retele de apa si / sau de canalizare. Nota: 1. Prin ”lucrari duse la bun sfârsit” în cadrul perioadei de 5 ani calculată conform art. 13, se întelege: a) lucrări recepţionate pe obiecte, care sunt însoţite de proces-verbal de recepţie întocmit în conformitate cu prevederile legale şi tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului; sau b) lucrări recepţionate însoţite de proces-verbal la terminarea lucrărilor; sau c) lucrări recepţionate însoţite de proces-verbal de recepţie finală. 2. Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor. Modul de calcul al perioadei indicate mai sus (ultimii 5 ani, impliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertelor) nu va fi afectat de eventuale decalari ale term 3. Pentru conversia in RON, daca situatiile sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu anual de referinta publicat de BNR pentru anul respectiv. Terti sustinatori Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 196 din Legea 99/2016. Operatorul economic are dreptul să invoce susținerea unui / unor terț / terți în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la calificările educaționale și profesionale prevăzute prevăzute la art. 192 lit.g) doar dacă terțul va presta efectiv serviciile în legătură cu care sunt necesare respectivele calificări. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor. Prin angajamentul ferm, terțul/terții va confirma faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat susținerea, fie prin indicarea resurselor tehnice și profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul de indeplinire prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. In conformitate cu art.198 din Legea nr.99/2016 operatorul economic si tertul/tertii sustinator/sustinatori vor raspunde in mod solidar pentru executarea contractului sectorial. Tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor raspunde in mod solidar cu ofertantul,in mod neconditionat, fata de Entitatea Contractanta pentru neexecutarea oricarei obligatii asumate de Ofertant, in baza contractului sectorial si pentru care acesta din urma a primit sustinerea tehnica si profesionala conform prezentului angajament, renuntand in acest sens, definitiv si irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune si discutiune. Fiecare tert sustinator va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la capacitatea tehnica si/sau profesionala. Tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.

Proportia de subcontractare Informatii privind partea/partile din contract pe care operatorul economic urmeaza sa le subcontracteze Ofertantul are dreptul sa subcontracteze o parte/parti din contract. Ofertantul va preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi. Ofertantul va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la subcontractanti. Subcontractantul/subcontractantii propusi nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 72,73, 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Se va completa DUAE – Partea IV: Criterii de selectie, Sectiunea C: Cap tehnica si profesionala in DUAE (raspuns), rubrica „Ptr ctr de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat” de catre op participanti la procedura, cu inf aferente situatiei lor. La nivelul DUAE trebuie precizat de catre ofertanti inf cum ar fi: ob ctr cu Beneficiarul, nr si data ctr invocat drept experienta similara, beneficiarul ctr si datele sale de contact, caracteristicile lucrarilor realizate pentru demonstrarea indeplinirii cerintei minime, calitatea pe care a detinut-o in ctr invocat (lider, asociat), caracteristicile lucrarilor realizate pentru demonstrarea indeplinirii cerintei minime, data si nr documentului de receptie, precum si ponderea si activitatile pentru care a fost responsabil. Doc just care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea E C, doar de ofertantul clasat pe primul loc sunt: - extrase relevante ale ctr/ doc/ certificate (ex. pv de recepție finală / pv de recepție la term lucrărilor, certificate de predare-primire, recomandări, certificări de bună execuție, certificate constatatoare) care să ateste faptul că lucrările au fost exec în conformitate cu normele legale în domeniu și că au fost duse la bun sfârșit și/sau alte doc din care sa reiasă: beneficiarul, cantitatea (indicatori tehnici ce caracterizează ob lucrării), perioada (inclusiv data încheierii ctr) și locul execuției lucrărilor. Vor fi acceptate doc care atesta atat lucrarile receptionate partial cat si lucrarile receptionate la sfarsitul prestarii si executiei si doc care confirmă recepţionarea respectivelor lucrări în perioada de referinţă, luand in calcul toată valoarea/cantitatea care face obiectul respectivului doc, în condiţiile în care acestea sunt integrate într-un obiect de construcţie cu funcţionalitate independentă. E C are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al lucrarilor care fac obiectul ctr prezentat drept experienta similara, pentru confirmarea celor prezentate de of. Nota: In cazul in care of este depusa de un grup de op ec, cerinta privind experienta similara se poate indeplini prin cumul iar doc solicitate care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate de cei care indeplinesc aceasta cerinta. In cazul unei asocieri, fiecare asociat va completa DUAE cu informaţii relevante. Of care trebuie sa efectueze conversia altor monede vor utiliza ratele de schimb valutar medii anuale stabilite de catre BNR. Terti sustinatori Op ec (tertul/ tertii sustinatori) va completa informatiile corespunzatoare din DUAE. Doc just care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea EC, doar de of clasat pe primul loc. Ptr ctr de lucrari: -extrase relevante ale ctr/doc/ certificate (ex. pv de recepție finală / pv de recepție la terminarea lucrărilor, certificate de predare-primire, recomandări, certificări de bună execuție, certificate constatatoare) care să ateste faptul că lucrările au fost exec în conf cu normele legale în domeniu și că au fost duse la bun sfârșit și/sau alte doc din care sa reiasă: beneficiarul, cantitatea (indicatori tehnici ce caracterizează obiectul lucrării), perioada (inclusiv data încheierii ctr) și locul execuției lucrărilor Op ec va prezenta odata cu oferta angajamentul ferm al terțului susținător conform Formular nr. 6 Angajament ferm privind sustinerea tehnica Odata cu angajamentul de sustinere, of are obligatia sa prezinte doc transmise acestuia de catre tertii sustinatori, din care sa rezulte modul în care tertul sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, doc care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Nedepunerea odată cu of a doc depuse de tert din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale inf din DUAE

Pentru îndeplinirea cerinţei se va prezenta, ca dovadă preliminară, DUAE completat de catre fiecare subcontractant. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta angajamentul acordului de subcontractare, cu denumirea subcontractantilor, specializarea acestora si specificarea serviciilor care urmeaza a fi prestate de catre subcontractant/subcontractanti. Necompletarea acordului de subcontractare cu informatiile minime solicitate, constituie temei pentru solicitarea de clarificari. In conformitate cu prevederile art. 232 din Legea 99/2016, Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, la încheierea contractului, prezentarea contractului/ contractelor încheiate între contractant si subcontractantul/subcontractantii nominalizat/ nominalizati in oferta. Contractul/ Contractele de subcontractare prezentate la incheierea contractului de achizitie publica: - vor contine cel putin informatiile din acordul/ acordurile de subcontractare prezentate in cadrul ofertelor, - vor contine valoarea la care se ridica partea/partile subcontractate, iar aceasta valoare va fi in concordanta cu procentul de subcontractare inclus in Acordul de Subcontractare si declarat in DUAE, - vor fi in concordanta cu Oferta si - se vor constitui in anexa la contractul de achizitie publica. In situatia in care Subcontractantul si-a exprimat optiunea de a fi platit direct de catre Beneficiar, Contractele de Subcontractare vor include, pe langa cele mai sus mentionate, in mod obligatoriu o anexa in care Ofertantul desemnat castigator si Subcontractantul: - vor consemna optiunea privind plata directa a Subcontractantului, daca este cazul; - vor preciza contul bancar al Subcontractantului in care se vor realiza direct platile, daca este cazul; - vor indica valoarea aferenta serviciilor pentru care isi exprima optiunea privind plata directa de catre Beneficiar

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Ofertantul va constitui o garantie pentru participare, in conf. cu prevederile art. 42 din Hot nr. 394/2016, în cuantum de 480 000 RON. In cazul in care ofertantul opteaza pentru constituirea garantiei prin virament bancar, aceasta trebuie virata in contul S.C. RAJA S.A. nr. RO36RNCB0114014937350001, deschis la BCR Suc. Constanta. Dovada constituirii garantiei se va posta obligatoriu in SICAP, pana la data limita de depunere a ofertelor. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 120 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Pentru constituirea garantiei sub forma unui instrument de garantare, ofertantul va respecta Formularul nr. 1. În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia emisa în alta limba decât româna, va fi însotita de traducerea autorizata în limba româna. Pentru o garantie de participare depusa in alta moneda decat lei, echivalenta se va face la cursul BNR, publicat cu 5 zile inaintea datei limita de depunere a ofertelor.

Eventualele neconcordante legate de cuantum, forma si perioada de valabilitate se solutioneaza conform art. 138 pct. (3) din Hotărârea 394/2016.

Cuantumul garantiei de buna executie este de 10 % din valoarea contractului fara TVA si se constituie conform art. 45 si 46 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru ale Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale din 2.6.2016, aprobate prin Hotărârea nr. 394/2016, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii şi devine anexă la contract.

Garantia de buna executie se constituie la data semnarii contractului de achizitie publica/contractului subsecvent.

Pentru constituirea garantiei de buna executie sub forma unui instrument de garantare ofertantul va respecta modelul Formularului nr. 2.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:
III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 17/01/2020
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 17/05/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 17/01/2020
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

VI.3) INFORMAŢII SUPLIMENTARE(după caz)

— A se vedea Anexa Clauza suspensiva

— Ofertantii au obligatia de a analiza cu atentie Documentatia de Atribuire si sa pregateasca oferta conform tuturor instructiunilor, formularelor, prevederilor contractuale si specificatiile tehnice continute in aceasta Documentatie,

— Se recomanda ofertantilor sa inspecteze locatia proiectului si imprejurimile pentru a evalua, pe propria raspundere, cheltuiala si riscul, datele necesare pentru a pregati oferta,

— Mentionam faptul ca pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SICAP, operatorii economici, trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic, acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica,

— Un operator economic poate participa la procedura numai daca este inregistrat in SICAP,

— Corespondenta si toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana, sau insotite de traducere autorizata in limba romana,

— Documentatia de atribuire se posteaza integral în cadrul anuntului de participare publicat pe site -ul www.e-licitatie.ro,

— Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SICAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice,

— Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de "Documentatii, clarificari si decizii" a anuntului de participare publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro,

— Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SICAP la Sectiunea “Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SICAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica extinsa valida, bazata pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul semnarii ofertei in conformitate cu prevederile legale referitoare la semnatura electronica,

— În cazul ofertanţilor (persoane fizice sau juridice) de altă naţionalitate decât cea română, documentele vor fi transmise în limba în care au fost emise, însoţite de traducere autorizata a acestora în limba română,

— În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare, în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, entitatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mica,

— Durata contractului de executie este de 670 zile (de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor).

Durata perioadei de garantie este de 1095 zile.

NOTA

Avand in vedere faptul că începând cu data de 08.04.2019 în SICAP a fost integrat Documentul Unic de Achiziții European (DUAE), ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii vor completa individual DUAE in SICAP, conform instructiunilor date de ANAP si a Ghidului de utilizare.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucureşti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Persoana vătămată se poate adresa Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor sau instanței de judecată în condițiile și termenele prevăzute de Legea 101/2016.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: RAJA S.A. Constanța
Postanschrift: Str. Călăraşi nr. 22-24
Ort: Constanța
Postleitzahl: 900590
Land: Rumänien
E-Mail: raja1@rajac.ro
Telefon: +40 241664046
Fax: +40 241662577

Internet-Adresse: http://www.rajac.ro/

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
06/11/2019