Lieferungen - 531272-2019

08/11/2019    S216    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Rumänien-Otopeni: Feuerlöschfahrzeuge

2019/S 216-531272

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Compania Națională Aeroporturi București S.A.
Nationale Identifikationsnummer: RO26490194
Postanschrift: Calea Bucureștilor nr. 224E
Ort: Otopeni
NUTS-Code: RO322 Ilfov
Postleitzahl: 075150
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): George Niculie
E-Mail: claudia.georgescu@cnab.ro, andreea.palasca@cnab.ro
Telefon: +40 212041293
Fax: +40 212041976

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.cnab.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100264297
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Flughafenanlagen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Achiziţia a 2 autospeciale PSI, inclusiv servicii de scolarizare a personalului şi servicii de service în perioada de garanţie

Referenznummer der Bekanntmachung: 26490194_2019_PAAPD
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34144213 Feuerlöschfahrzeuge
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Achiziţia a 2 autospeciale PSI, inclusiv servicii de scolarizare a personalului şi servicii de service în perioada de garanţie.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 2 200 000.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
50110000 Reparatur und Wartung von Kraftfahrzeugen und zugehörigen Ausrüstungen
80510000 Spezialausbildung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO32 Bucureşti-Ilfov
Hauptort der Ausführung:

Aeroportul International „Henri Coanda” Bucuresti, Calea Bucurestilor nr. 224E, localitatea Otopeni, jud. Ilfov si Aeroportul International Bucuresti Baneasa „Aurel Vlaicu”, Sos. Bucur [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Achizitia a 2 autospeciale PSI, inclusiv servicii de scolarizare a personalului si servicii de service in perioada de garantie, respectiv:

— valoare estimata 2 autospeciale PSI – 2 140 000 EUR fara TVA,

— valoare estimata servicii de scolarizare – 12 000 EUR fara TVA,

— valoare estimata servicii de service in perioada de garantie – 48 000 EUR fara TVA.

Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Garanția. / Gewichtung: 30
Preis - Gewichtung: 70
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 32
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerinta 1.

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016.

Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii;

2) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile publice;

4) alte documente edificatoare, dupa caz.

Cerinta 2.

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 73 conform L99/2016.

Modalitatea de indeplinire: se va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 73 conform L99/2016.

Persoanele cu functii de decizie sunt urmatoarele:

— George-Alexandru Ivan – director general,

— Cristinel Fănel Smadu – director general adjunct Directia Operationala si Mentenanta,

— Vasilica Marina – director Directia Financiara,

— Mircea Ciucă – director Directia Calitate, Siguranta, Mediu, SSM,

— Cristian Chirică – director Directia Operationala AIHCB,

— Gabriel Bulgaru – director Directia Mentenanta Integrata,

— Mihai Copoeru – director Directia Comerciala,

— Mircea Leonard Voinopol – sef SACS,

— Vlad Martian — sef Biroul Securitatea si Sanatatea Muncii,

— Aurelian Marinica – șef SSSI AIBB-AV,

— George Marian Niculie – sef Serviciul Achiziții si Aprovizionare,

— Bogdan Potorac-Pavlovici – sef Serviciul Investitii,

— Bogdan-Andrei Podea – sef SACL,

— Carmen Radulescu – director Directia Protocol,

— Valeriu Mihail Florea – sef Serviciul Managementul Resurselor Tehnice de Securitate,

— Adrian Adam – sef Serviciul Administrativ,

— Valentin Iordache – sef Biroul de Presa,

— Beatrice Constantin – Serviciul Buget, Trezorerie, Analiza si Raportari Financiare,

— Adrian StefanVasilescu – sef Serviciul Managementul Sigurantei Aeronautice,

— Mircea Șerban – sef Serviciul Managementul Resurselor Operationale,

— Tonciu Domnel – referent de specialitate SSSI,

— Mihai Albinescu – inginer,

— Oana Raluca Popescu – sef Serviciul Comercial,

— Octavian Laurentiu Stanciu – sef SSMS,

— Alexandru Dinu – inspector securitate si sanatate in munca,

— Claudia Georgescu – expert achizitii publice,

— Any Forgach – inginer,

— Gheorghe Horduna – consilier juridic, Serviciul Avizare și Control Legalitate,

— Liliana Chiric – sef Serviciu Protocol AIHCB,

— Simona Cristina Gheorghe – Serviciul Protocol AIHCB,

— Victor Harabagiu – inginer BATMCS,

— Arpad Decsei – inspector de specialitate coordonator Serviciul Administrativ,

— Sorina Tanasoiu – referent de specialitate,

— Luisa Capezeanu – referent de specialitate, Serviciul Achizitii si Aprovizionare,

— Cristina Maxim – expert achiziții, Serviciul Achiziții si Aprovizionare,

— Andreea Palasca – referent de specialitate, Serviciul Achizitii si Aprovizionare.

Cerinta 1.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Specificati cifra de afaceri medie anuala. Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici împreuna) va/vor prezenta informații privind cifra de afaceri anuală pentru ultimele 3 exerciții financiare disponibile (2016, 2017, 2018), în funcție de data înființării sau începerii activității operatorului economic. Cifra de afaceri medie anuală pentru ultimile 3 exerciții financiare disponibile (2016, 2017, 2018) trebuie să fie de minimum 3 800 000 EUR.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Se va completa DUAE in conformitate cu art. 202-204 din Legea nr. 99/2016 si in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016. La nivelul DUAE trebuie precizate informatii privind bilanturile contabile inregistrate la ANAF si/sau alte documente prin care ofertantii isi pot demonstra situatia economica si financiara, precizand nr. si data documentului. Documentele doveditoare ale informatiilor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, in faza de analiza a documentelor support DUAE, de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, in conformitate cu prevederile art. 205 din Legea nr. 99/2016. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt: bilanturile contabile inregistrate la ANAF, precum si alte documente prin care ofertantii isi pot demonstra situatia economica si financiara, cum ar fi: rapoarte de audit financiar întocmite de entitati specializate sau balante de verificare asumate de operatorul economic; Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) se va completa atat de catre ofertanti, cat si daca este cazul, de catre terti sustinatori si subcontractanti. Pentru o evaluare unitara a modului de îndeplinire a cerintei, pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an în parte, respectiv:

(a) pentru conversia Lei/euro se va utiliza cursul mediu pentru anul:

— 2016 – 1 EUR = 4,4908 RON,

— 2017 – 1 EUR = 4,5068 RON,

— 2018 – 1 EUR = 4,6535 RON,

(b) în cazul în unor ofertanți care trebuie să efectueze conversia altor monede decât euro, acestia vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Centrală Europeană. Toate documentele prezentate vor cuprinde informatiile reale si actuale la momentul prezentarii. Toate documentele în alta limba decat limba romana, vor fi insotite de traduceri autorizate in limba romana.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Operatorii economici vor face dovada produselor furnizate în ultimii 3 ani, calculați de la termenul limita pentru depunerea ofertelor, din care sa rezulte ca ofertantul a furnizat produse similare celor care fac obiectul contractului de achiziţie publică, în valoare cumulată de minimum 1 905 000 EUR, fără TVA, la nivelul a maximum 3 contracte, cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privați. Modul de calcul al perioadei de 3 ani nu va fi afectat de eventualele decalări ale termenului limita prevazut în anunțul de participare publicat inițial.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Se va completa DUAE in conformitate cu art. 202-204 din Legea nr. 99/2016 si in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016. Documentele doveditoare a informatiilor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, in faza de analiza a documentelor support DUAE, de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, in conformitate cu prevederile art. 205 din Legea nr. 99/2016. Documentele doveditoare a informatiilor asumate prin completarea DUAE sunt: procese-verbale de receptie documentatii/recomandari/certificate/documente/certificari de buna executie din partea beneficiarilor. Se vor lua in considerare numai furnizarile realizate in aceasta perioada si pentru care se poate prezenta dovada acceptarii/aprobarii de catre beneficiar. Din documente va rezulta clar valoarea de contract in sarcina ofertantului, in cazul prezentarii unor contracte indeplinite in asociere (ca asociat sau subcontractant), categoriile de activitati pe care le-a asigurat in cadrul contractului/contractelor prezentate (executie, servicii). Din documentele care vor fi prezentate pentru dovedirea indeplinirii experintei similare, trebuie sa rezulte clar si distinct partea de activitati realizate. Pentru conversia leu/euro se va utiliza cursul mediu pentru anul:

— 2016 – 1 EUR = 4,4908 RON,

— 2017 – 1 EUR = 4,5068 RON,

— 2018 – 1 EUR = 4,6535 RON,

(b) în cazul în unor ofertanți care trebuie să efectueze conversia altor monede decât euro, acestia vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Centrală Europeană. Toate documentele prezentate vor cuprinde informatiile reale si actuale la momentul prezentarii. Toate documentele în alta limba decat limba romana, vor fi insotite de traduceri autorizate in limba romana.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Ofertantul trebuie sa constituie GP în cuantum de 22 000 EUR.

2)

(a) Perioada de valabilitate a GP: 4 luni de la termenul limita de primire a ofertelor,

(b) Modul de constituire: GP trebuie sa fie irevocabila. GP se constiuie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii.

Conturile autoritatii contractante sunt:

— cont în lei: RO 40 BRDE 445 SV 12412444450,

— cont în euro: RO 24 BRDE 445 SV 11918064450.

In cazul in care garantia de participare se constituie in lei, se va utiliza cursul de referinta BNR valabil pentru data publicarii anuntului de participare.

Garanţia de participare trebuie să fie constituită în suma şi pentru perioada de valabilitate prevăzute în documentaţia de atribuire.

Garanţia trebuie să fie irevocabilă.

Instrumentul de garantare se transmite în SEAP, împreună cu oferta şi celelalte documente ale acesteia, cel mai târziu la data şi ora limită de depunere a ofertelor şi trebuie să prevadă că plata garanţiei de participare se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. GP se va depune doar in SEAP pana la data ora limita de depunere a ofertelor, indiferent de modul de constituire.

Garantia de buna executie (GBE), in cuantum de 10 % din valoarea contractului, trebuie sa fie irevocabila, emisa in forma, cuantumul si avand valabilitatea solicitate de entitatea contractanta.

Modul de constituire a garantiei de buna executie: garanţia de bună execuţie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii şi devine anexă la contract. Garantia de buna executie va fi

Irevocabila si va prevedea ca plata garantiei de buna executie se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa furnizorului.

Nerespectarea tuturor conditiilor enuntate in prezenta sectiune cu privire la garantia de buna executie, atrage executarea garantiei de participare.

Conturile entitatii contractante sunt:

— cont în lei: RO 40 BRDE 445 SV 12412444450,

— cont în euro: RO 24 BRDE 445 SV 11918064450.

În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, contractantul are obligația de a reîntregi garanția în cauză, raportat la restul rămas de executat.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:
III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt
Zusätzliche Angaben zur elektronischen Auktion:

(a) Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare: pretul total ofertat,

(b) Limite ale valorilor pana la care elementul ofertei prevazut la litera (a) poate fi imbunatatit: nu exista limite; nu se va folosi pasul de licitare,

(c) Informatiile relevante privind LE:

(i) numarul de runde: 1 runda,

(ii) LE va începe la 2 zile lucratoare de la tran [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 09/12/2019
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 09/04/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 09/12/2019
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Membrii comisiei de evaluare.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1) Pentru a putea participa la procedura de atribuire desfasurata integral prin mijloace electronice operatorii economici au obligatia sa se înregistreze în Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), conform Legii nr. 99/2016. EC accepta numai ofertele depuse online în SEAP.

Adresa la care se depune oferta este www.e-licitatie.ro

DUAE completat cu informatiile aferente operatorului economic participant la procedura de atribuire, propunerea tehnica si propunerea financiara vor fi transmise în format electronic/prin mijloace electronice.

Versiunea electronica a DUAE (eDUAE) este pusa la dispozitie ca si formular online de catre Comisia Europeana, la adresa https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter

Documentele precizate mai sus, respectiv fisierele care vor fi încarcate în SEAP de catre ofertant, vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa a reprezentantului legal/împuternicit al operatorului economic, în functie de calitatea acestuia – asociat/tert/subcontractant.

Potențialii ofertanți, rezidenți în țările Comunității Europene și țările Spațiului Economic European (EEA), pot consulta site-ul web al Comisiei Europene – DG Creștere economică disponibile la următoarea adresă: http://ec.europa.eu/markt/ecertis/searchDocument.do pentru a identifica și compara documentele echivalente (dacă sunt disponibile) solicitate de către entitatea contractantă în FDA;

2) Formularul de contract se va depune însotit de eventuale propuneri de modificare a clauzelor contractuale specifice, propuneri care se vor accepta numai în masura în care acestea nu vor fi, în mod evident, dezavantajoase pentru entitatea contractanta.

Clauzele obligatorii trebuie insusite ca atare de ofertanti si nu pot fi modificate.

Orice modificare a clauzelor contractuale obligatorii va conduce la declararea ofertei ca neconforma.

In cazul in care ofertantii au neclaritati, obiectiuni sau propuneri asupra clauzelor, acestea vor fi transmise in perioada clarificari.

Prin obiectiunile sau propunerile privind clauzele specifice nu se vor distorsiona sau anula prevederile clauzelor obligatorii.

Este la latitudinea EC de a accepta sau a nu accepta obiectiunile sau propunerile remise de ofertanti la clauzele specifice ale contractului.

Orice modificare a clauzelor obligatorii din contract va conduce la declararea ofertei ca neconforma, potrivit art. 143 (3) lit. b) din HG 394/2016;

2) La semnarea contractului, ofertantul castigator va prezenta integral, fara stersaturi sau omisiuni, contractual de asociere si subcontractare;

3) Pretul se cripteaza, iar documentele ce contin elemente de pret se semnaleaza corespunzator.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucureşti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Conform art. 8 din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
05/11/2019