Lieferungen - 531273-2019

Submission deadline has been amended by:  604305-2019
08/11/2019    S216

Polen-Gliwice: Busse

2019/S 216-531273

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Postanschrift: ul. Chorzowska 150
Ort: Gliwice
NUTS-Code: PL229 Gliwicki
Postleitzahl: 44-100
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
E-Mail: info@pkm-gliwice.com.pl
Telefon: +48 323304600
Fax: +48 323304601
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.pkm-gliwice.com.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/pkm_gliwice
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Städtische Eisenbahn-, Straßenbahn-, Oberleitungsbus- oder Busdienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa dziesięciu fabrycznie nowych niskopodłogowych dwuosiowych autobusów komunikacji miejskiej w 2020 roku dla PKM, Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach

Referenznummer der Bekanntmachung: PN/UZP/TT/1/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34121000 Busse
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 10 sztuk fabrycznie nowych niskopodłogowych dwuosiowych autobusów komunikacji miejskiej, jednego producenta (marki), o długości całkowitej od 11,80 m do 12,20 m (dopuszcza się autobus z tolerancją długości ± 0,10 m pod warunkiem posiadania homologacji dopuszczającej jego eksploatację na rynku polskim) i wysokości całkowitej nie większej niż 3,25 m, zwanych dalej autobusami lub autobusami dwuosiowymi, które muszą być jednego typu, wariantu i wersji, co oznacza, że są one identyczne, w szczególności pod względem konstrukcyjnym, parametrów technicznych, kompletacji i wyposażenia, dostarczanych wraz z: dokumentacją naprawczą i obsługową, licencjami oprogramowań oraz urządzeniami niezbędnymi do obsługi zakupionych autobusów. Niniejsze zamówienie obejmuje również przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie prac obsługowo-naprawczych.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL229 Gliwicki
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Zamawiający wymaga, aby dostarczane pojazdy spełniały co najmniej wymagania i warunki określone w poniższych przepisach i normach:

— Dyrektywie 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiająca ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów ("dyrektywa ramowa") - Dz.U.UE.L.2007.263.1 z dnia 2007.10.09, zwanej dalej Dyrektywą nr 2007/46/WE - w zakresie wymagań dotyczących pojazdów kategorii M3,

— Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych(Dz.U.UE.L.2009.200.1 z dnia 2009.07.31), zwanego dalej Rozporządzeniem nr 661/2009 – w zakresie wymagań dotyczących pojazdów kategorii M3 klasy I,

— Regulaminie nr 107 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ)-Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii M2 lub M3 w odniesieniu do ich budowy ogólnej [2015/922] (Dz.U.UE.L.2015.153.1 z dnia 2015.06.18), zwanego dalej Regulaminem nr 107 EKGONZ - w zakresie wymagań dotyczących pojazdów kategorii M3 klasy I - niskopodłogowych – potwierdzone oświadczeniem wykonawcy, zawartym w punkcie 1.1 Załącznika nr 1.1 do Ogólnych warunków umowy,

— Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2013 r., w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz.U.2015.1475 z dnia 2015.09.25,zpóźniejszymi zmianami), zwanego dalej Rozporządzeniem w sprawie homologacji typu - w zakresie wymagań dotyczących pojazdów kategorii M3,

— Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U.2015.305 z dnia 2015.03.05 z późn. zm.),zwanego dalej Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych - w zakresie wymagań dotyczących pojazdów kategorii M3 klasy I, a w szczególności wymagań dotyczących dopuszczalnych wymiarów, mas pojazdu i nacisków osi opisanych w Dziale II tego rozporządzenia.

2. Niezależnie od powyższych warunków, Zamawiający wymaga, aby dostarczane pojazdy, spełniając wymagania dotyczące autobusów niskopodłogowych, określone w Regulaminie nr 107, posiadały następujące cechy dodatkowe:

— podłoga przeznaczona dla pasażerów stojących tworzy powierzchnię bez stopni, a bezpośredni (tj. bez stopni pośrednich) dostęp do niej z zewnątrz możliwy jest przez I, II i III drzwi główne autobusu,

— brak stopni poprzecznych na powierzchni podłogi w przejściu środkowym we wnętrzu pojazdu.

3. Zamawiający wymaga, aby dostarczono autobusy spełniające wymagania normy EURO VI.

4. Zamawiający wymaga, aby oferowany autobus był już wdrożony do produkcji seryjnej.

5.Oferowane autobusy winny bezwzględnie posiadać aktualne „Świadectwo Homologacji Typu Pojazdu” lub „Świadectwo Homologacji Typu Pojazdu WE”, wraz z załącznikami, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym(Dz.U.2012.1137 z dnia 2012.10.18, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca2013 r., w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz.U.2015.1475 z dnia 2015.09.25, z późniejszymi zmianami).

6. Zamawiający wymaga, aby w przedmiotowej dostawie udział towarów pochodzących z państw Członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców wynosił co najmniej 50 %. Zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełnia tego wymagania (art. 138c ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp).

7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Ogólnych warunkach umowy (punkt 17 SIWZ).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Ocena techniczna / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Ekologia / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Warunki gwarancji i serwisu / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: Ceny wybranych części zamiennych / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 50
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 310
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się tylko elektronicznie przy użyciu Platformy Zakupowej Open Nexus Sp. z o.o., tj. oferta oraz wszelkie dokumenty elektroniczne, oświadczenia, wnioski lub elektroniczne kopie dokumentów, oświadczeń lub wniosków, o których mowa w niniejszej SIWZ, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/pkm_gliwice.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu, tj. wobec którego nie zachodzą okoliczności określone w art. 24 ust 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp, z uwzględnieniem postanowień, o których mowa w art. 133 ust. 4, tzn. wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d oraz na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1 i 8 ustawy.

2. Wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w pkt. 1 oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w sekcji III.1.2) oraz III.1.3)zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:

Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku A do Formularza Ofertowego. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie Jednolitego Dokumentu Zamówienia sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust.2 dyrektywy 2014/24/UE.

3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu w okolicznościach, o których mowa w pkt. 1, Wykonawca którego oferta zostanie oceniona najwyżej na wezwanie Zamawiającego obowiązany jest złożyć w wyznaczonym terminie następujące dokumenty:

— informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

— zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

— zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej

Niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

— oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

— oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne,

— oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716),

— odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunek wynikający z art.22 ust. 1b pkt 2 ustawy Pzp, dotyczący:

1.Sytuacji ekonomicznej lub finansowej, przez co Zamawiający rozumie:

1.1 Posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia równą co najmniej 9 000 000 zł (słownie: dziewięć milionów złotych),

1.2 Posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej pozwalającej na ubieganie się o kredyt w wysokości co najmniej 9 000 000 zł (słownie: dziewięć milionów złotych),

1.3 Osiągnięcie w ostatnich trzech latach obrotowych, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie przychodu rocznego z działalności wynoszącego co najmniej 12 000 000 zł (słownie: dwanaście milionów złotych), w tym w obszarze objętym zamówieniem 9 000 000 zł (słownie: dziewięć miliony złotych), bez podatku VAT.

2. Celem potwierdzenia spełnienia warunków określonych w pkt 1, Wykonawca przed udzieleniem zamówienia obowiązany jest złożyć, na wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym terminie, następujące dokumenty:

2.1 Potwierdzenie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

2.2 Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

2.3 Sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;

2.4 Oświadczenie wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy lub o obrocie wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem, za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.

2.5 Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego w pkt. 1 może złożyć inny dokument, który w sposób wystarczający potwierdza spełnienie opisanych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. O udzieleniu zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej, przez co Zamawiający rozumie należyte wykonanie dostaw polegających na wprowadzeniu do obrotu na rynku państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, obejmujących zamówienia o charakterze, zakresie i wartości porównywalnej z niniejszym przedmiotem zamówienia, tzn. polegających na:

a) co najmniej jednej dostawie 7 sztuk miejskich niskopodłogowych dwuosiowych autobusów o długości od 11,80 m do 12,20 m i spełniających warunki określone w ust. b).

b) Zamawiający wymaga, aby wszystkie pojazdy, o których mowa w ust. a) i pojazdy oferowane w niniejszym postępowaniu, posiadały następujące cechy wspólne:

— typ pojazdu, zgodnie z opisem zawartym w pkt. 2.1 Części B Załącznika II do Dyrektywy nr 2007/46/WE,

— wariant, zgodnie z opisem zawartym w pkt. 2.2 Części B Załącznika II do Dyrektywy nr 2007/46/WE,

— wersja, zgodnie z opisem zawartym w pkt. 2.3 Części B Załącznika II do Dyrektywy nr 2007/46/WE, za wyjątkiem nw. parametrów (dotyczących wersji), które mogą być odmienne:

→ technicznie dopuszczalna masa całkowita pojazdu, o której mowa w pkt. 2.3.1 litera a) Części B Załącznika II do Dyrektywy nr 2007/46/WE - Zamawiający dopuszcza w tym zakresie autobusy wykonane w różnych odmianach, wynikających z indywidualnych potrzeb innych odbiorców;

→ maksymalna moc wyjściowa silnika, o której mowa w pkt. 2.3.1 litera d) Części B Załącznika II do Dyrektywy nr 2007/46/WE - Zamawiający dopuszcza w tym zakresie autobusy wykonane w różnych odmianach, wynikających z indywidualnych potrzeb innych odbiorców;

→ poziomu hałasu przejeżdżającego pojazdu, o którym mowa w pkt. 2.3.1 litera f) Części B Załącznika II do Dyrektywy nr 2007/46/WE - Zamawiający dopuszcza w tym zakresie autobusy wykonane w różnych odmianach, wynikających z indywidualnych potrzeb innych odbiorców.

Uwaga: opis zamówień, w tym ilości dostarczonych autobusów, oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie, należy podać w Załączniku H Formularza ofertowego.

2. Na potwierdzenie warunku, o którym mowa w pkt. 1 Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

— wykaz należycie wykonanych dostaw zgodnego z wymogami pkt. 5.1.3.3 SIWZ (wykaz należy przedstawić zgodnie z Załącznikiem H Formularza Ofertowego).

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który potwierdzi, że oferowane autobusy,odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w pkt 3 SIWZ.

2. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonych w SIWZ Zamawiający żąda złożenia dokumentów opisanych w pkt 6.5.2 - 6.5.10 SIWZ.

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy zł).

2. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Zamawiający, zgodnie z art. 147 ustawy Pzp żąda od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana,wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

a) w wysokości 3 % ceny podanej w ofercie (ceny oferty),

b) zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, w gwarancjach ubezpieczeniowych,poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

1.1 Należność za każdy dostarczony autobus będzie zapłacona przelewem, po podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru każdego autobusu, na podstawie dostarczonej do siedziby Zamawiającego osobiście, pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ustawie o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018 poz. 2191) podpisanej przez upoważnionego przedstawiciela Sprzedającego faktury VAT w następujących kwotach i terminach:

— I rata w wysokości 80 % wartości brutto faktury – płatna w ciągu 30 dni od daty doręczenia faktury VAT,

— Pozostałe 20 % wartości brutto faktury - płatne w ciągu 60 dni od daty doręczenia faktury VAT.

1.2 Zamawiający nie wyraża zgody na cesję należności, o której mowa w pkt. 1.1.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

1.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt 5 SIWZ zostaną spełnione

Wyłącznie, jeżeli Ci Wykonawcy wykażą, że łącznie spełniają te warunki.

1.2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do ich reprezentowania w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo

Powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Uwaga: Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający żąda złożenia przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia umowy regulującej

Współpracę tych Wykonawców.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, aby zawarł umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia na warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy stanowiącym załącznik nr 17 do SIWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 11/12/2019
Ortszeit: 09:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 11/12/2019
Ortszeit: 10:00
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy Zakupowej, poprzez odszyfrowanie ofert, w siedzibie Zamawiającego, tj. w Sali Konferencyjnej w Budynku Administracyjnym PKM Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Chorzowska 150 w dniu 11.12.2019 r. o godz. 10.00.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Jeżeli, Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,Zamawiający wymaga od niego złożenia, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.4 SIWZ dokumenty, o których mowa w pkt 6.6.1 oraz 6.6.2 SIWZ zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 6.7 - 6.9 SIWZ

2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp ma obowiązek przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3.Informacje dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zawarte są w SIWZ.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-674
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-674
Land: Polen
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówienia a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach

Stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

c) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

5. Zamawiający informuje, iż szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w art. 179 -198g ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-674
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
05/11/2019