Leveringen - 531303-2019

08/11/2019    S216

România-Ploiești: Electricitate

2019/S 216-531303

Anunț de atribuire a contractului – utilități

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: S.N.G.N. Romgaz S.A. – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO34915261
Adresă: Str. Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 184
Localitate: Ploiești
Cod NUTS: RO316 Prahova
Cod poștal: 100492
Țară: România
Persoană de contact: Moise Mădălina
E-mail: madalina.moise@depogazploiesti.ro
Telefon: +40 374403800
Fax: +40 374469909

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.depogazploiesti.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.6)Activitate principală
Extragerea gazelor şi petrolului

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Contract de furnizare a energiei electrice

II.1.2)Cod CPV principal
09310000 Electricitate
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Contract de furnizare a energiei electrice.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoare fără TVA: 47 010 054.00 RON
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO316 Prahova
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Contract de furnizare a energiei electrice.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Conform caietului de sarcini.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Atribuirea unui contract fără publicarea prealabilă a unei invitaţii la procedura concurenţială de ofertare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în cazurile enumerate mai jos
  • Achiziţia nu se încadrează în domeniul de aplicare al directivei
Explicaţie:

S.N.G.N. Romgaz S.A. – Filiala de Inmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiesti S.R.L. are ca obiect de activitate inmagazinarea gazelor naturale in depozite subterane, considerate a fi obiecte strategice de interes national; avand ca scop necesitatea asigurarii alimentarii cu energie electrica in vederea functionarii in conditii optime a electrocompresoarelor aferente statiei de comprimare Butimanu si incercarea diminuarii cheltuielilor rezultate in urma consumului de energie electrica, Depogaz a procedat la consulatrea pietei libere a energiei electrice, apeland la toate metodele identificate: consultarea catalogului electronic pe SEAP, consultarea OPCOM, consultarea comparatorului de tarife ANRE si solicitarea directa de oferte comerciale de la terti furnizori. In urma analizarii in detaliu a ofertelor primite, s-a constatat faptul ca cea depusa de S.C. Electrica Furnizare S.A. are un pret considerabil mai scazut decat preturile practicate in mod normal pe piata. Mai multe decat atat, propunerile de natura comerciala satisfac nevoia entitatii contractante, pliindu-se pe specificul acesteia, creandu-se premisele unei ocazii deosebit de avantajoase, disponibila doar pentru o perioada foarte scurta de timp.

IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ orientativ periodic

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 455
Titlu:

Contract de furnizare a energiei electrice

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
04/11/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 4
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 0
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Electrica Furnizare
Număr naţional de înregistrare: RO 28909028
Adresă: Str. Ştefan cel Mare nr. 1A, sector 1
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011736
Țară: România
E-mail: e-licitatie.ro@electricafurnizare.ro
Telefon: +40 722404142
Fax: +40 212304488

Adresă internet: www.electricafurnizare.ro

Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 47 010 054.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 47 010 054.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 8 din Legea 101/2016.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
05/11/2019