Služby - 531303-2021

19/10/2021    S203

Slovensko-Bratislava: Digitálne mapovanie

2021/S 203-531303

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2021/S 171-446333)

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Hlavné mesto SR Bratislava
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00603481
Poštová adresa: Primaciálne námestie
Mesto/obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 81499
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Andrea Jašková
E-mail: andrea.jaskova@bratislava.sk
Telefón: +421 259356194
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.bratislava.sk

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Zameranie plôch zelene na území Hlavného mesta SR Bratislavy

Referenčné číslo: MAGS OVO 59725/2021
II.1.2)Hlavný kód CPV
71354100 Digitálne mapovanie
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je mapovanie plôch zelene, ktoré sú súčasťou verejných priestranstiev bez ohľadu na vlastnícke vzťahy (v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Verejným priestranstvom je ulica, námestie, park, trhovisko a iný priestor prístupný verejnosti bez obmedzenia, ktorý bez ohľadu na vlastnícke vzťahy slúži na všeobecné užívanie) a vymedzené areály vo vlastníctve, alebo správe obstarávateľa.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
14/10/2021
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2021/S 171-446333

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na predkladanie ponúk
Namiesto:
Dátum: 21/10/2021
Miestny čas: 12:30
má byť:
Dátum: 28/10/2021
Miestny čas: 12:30
Číslo oddielu: IV.2.7
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky na otváranie ponúk - Dátum a čas:
Namiesto:
Dátum: 21/10/2021
Miestny čas: 13:00
má byť:
Dátum: 28/10/2021
Miestny čas: 13:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: