Dienstleistungen - 53132-2022

31/01/2022    S21

България-Плевен: Охранителни услуги

2022/S 021-053132

Социални и други специфични услуги – обществени поръчки

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - ПЛЕВЕН
Национален регистрационен номер: 0006950890148
Пощенски адрес: ул.ГЕНЕРАЛ Л-НТ АТАНАС СТЕФАНОВ №.24
Град: гр.Плевен
код NUTS: BG314 Плевен / Pleven
Пощенски код: 5800
Държава: България
Лице за контакт: Северина Върбанова
Електронна поща: opu_pleven@api.bg
Телефон: +359 64823949
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://api.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/31947
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/181290
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/181290
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Изграждане, ремонт и поддържане на републикански пътища

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Осъществяване на физическа, денонощна и нощна невъоръжена охрана и охрана със СОТ на имоти държавна собственост, стопанисвани от АПИ - ОПУ Плевен

II.1.2)Основен CPV код
79713000 Охранителни услуги
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Охрана със СОТ на 19/деветнадесет/ обекта: стая 101, 105, 207 и лаборатория, находящи се в административната сграда на ОПУ Плевен; ОП "Милин кладенец"; ОП "Ореховица"; Трафопост в ОП "Люляк"; Кантон "Люляк"; Кантон "Кайлъка"; ОП "Гривица"; Централен склад с.Ясен; ОП "Червен бряг"; ОП "Искър"; ОП "Кнежа"; РПС Телиш; РПС Левски; РПС Гулянци; ОП "Българене"; ОП"Черквица"; ОП "Пордим"; ОП"Муселиево"; Кантон "Лебеда".

Физическа, невъоръжена денонощна охрана на 2/два/ обекта: Административна сграда на ОПУ Плевен, находяща се в гр.Плевен, ул."Ген. л-т Атанас Стефанов" №24 и РПС Плевен, находяща се на път III-3004, Плевен - Ореховица.

Физическа, невъоръжена нощна охрана на 1/един/ обект: РПС Гулянци, находяща се в гр.Гулянци, ул."Г.С.Раковски" №63

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 421 817.76 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79711000 Услуги чрез сигнално-охранителни системи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG314 Плевен / Pleven
Основно място на изпълнение:

Област Плевен

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Охрана със СОТ на 19/деветнадесет/ обекта; физическа денонощна невъоръжена охрана на 2/два/обекта и физическа нощна охрана на 1/един/ обект.

II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 421 817.76 BGN
II.2.7)Срок на договора или на рамковото споразумение
Продължителност в месеци: 36
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Срокът на валидност на офертите е 12 месеца от датата определена за краен срок за подаване на офертите.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

Участникът да притежава валиден лиценз за извършване на частна охранителна дейност или удостоверение по реда на Наредба № 8121з-610/2018г. и разрешение за ползване на индивид. определен ограничен ресурс и/или договор за комуникационни услуги; Да е реализирал мин. общ оборот в р-р не по-малко от 700 000лв. без ДДС, изчислен на база годишни обороти на участника и мин. оборот в р-р на 400 000лв. без ДДС в сферата на охранителни услуги; Да е изпълнил през последните три години поне две услуги идентични или сходни с предмета на поръчката; Да разполага с техническо оборудване, собствени или наети патрулни автомобили - 4бр и денонощен център за мониторинг; Да прилага с-ма за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO9001:2015; Да разполага с екип: 1/един/ ръководител охрана и 4/четирима/ охранители на обект с денонощна охрана и 2 /двама/ охранители на обект с нощна охрана, отговарящи на условията на чл.50 от ЗЧОД.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Възложителя отстранява от участие в процедурата участник, за когото са налице основанията по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1, т.3, т.4 и т.5 от ЗОП, както и за когото са налице основанията по чл.107 от ЗОП; участници, които са свързани лица по смисъла на пар.2, т.45 от ЗОП; Участник за когото са налице обстоятелствата по чл.3,т.8 от ЗИФОДРЮПДРСЛД, освен ако не е налице изключението по чл.4 от същия закон; Участник за когото са налице обстоятелствата по чл.69 от ЗПКОНПИ;

Участник за когото са налице основанията по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1, т.3, т.4 и т.5 от ЗОП има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които да гарантират неговата надеждност.

Възложителя отстранява участник, който е подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за форма, начин, срок и валидност.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамковото споразумение
IV.1.10)Определяне на националните правила, приложими към процедурата:
IV.1.11)Основни характеристики на процедурата по възлагане:

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане "най-ниска цена" по чл.70, ал.2, т.1

IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие / Срок за получаване на заявления за интерес
Дата: 25/02/2022
Местно време: 23:59
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Възложителят сключва писмен договор за поръчка с определения изпълнител, при условие, че при подписване на договора определеният изпълнител:

1.Представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл.10,ал.2 от ЗОП;

2.Представи документи, удостоверяващи липсата на основания за отстраняване на процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, вкл. за третите лица и подизпълнителите, ако има такива;

3.Представи определената гаранция за изпълнение на договора;

4.Извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и постановено от възложителя в условията на обществената поръчка;

Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо място:

1. Откаже да сключи договор;

2. Не изпълни условията по чл. 112, ал. 1 от ЗОП, или

3.Не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.

За обезпечаване изпълнението на договора за обществената поръчка, избраният изпълнител предоставя гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет процента) от общата цена на договора без ДДС. Гаранцията за обезпечаване на изпълнението, следва да бъде със срок на валидност 30 (тридесет ) дни след датата на изтичане на срока на договора.

Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми:

1.Парична сума в размер на 5% от общата цена на договора, преведена по сметката на Възложителя: IBAN: BG52 UBBS 800 233 001 32934; BIC: UBBSFS, Банка ОББ АД – клон Плевен.

2. Безусловна и неотменима банкова гаранция за изпълнение, издадена в полза на Възложителя (по образец на банката издател) покриваща размер от 5% от общата Цена на Договора без ДДС;

3. Застраховка в полза на Възложителя, която обезпечава задълженията на Изпълнителя за изпълнението на Договора с покритие в размер на 5% от Общата цена на Договора (по образец на застрахователя). Застраховката, следва да покрива риска от неизпълнение на задълженията по Договора от страна на Изпълнителя. Не се допуска застраховката да съдържа клаузи за разсрочено плащане на застрахователните вноски.

Участникът определен за изпълнител сам избира формата на гаранцията за изпълнение.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
26/01/2022