Leveringen - 531328-2019

08/11/2019    S216    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Niet-openbare procedure 

Denemarken-Næstved: Stadsverwarming

2019/S 216-531328

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Næstved Fjernvarme A.m.b.A
Nationaal identificatienummer: 69995713
Postadres: Maglemølle 62
Plaats: Næstved
NUTS-code: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postcode: 4700
Land: Denemarken
Contactpersoon: Arne Ulstrup
E-mail: au@naestvedfjernvarme.dk

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.naestvedfjernvarme.dk/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.6)Hoofdactiviteit
Productie, vervoer en distributie van gas en warmte

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rammeaftale - Levering af fjernvarmeunits for Næstved Fjernvarme A.m.b.A.

Referentienummer: 032-1085
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09323000 Stadsverwarming
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Nærværende udbud omhandler indgåelse af rammeaftale på levering af fjernvarmeunits til boliger for Næstved Fjernvarme A.m.b.A. Leverancen af fjernvarmeunits estimeres til ca. 200 årligt. Rammeaftalens løbetid angives til 1 år med mulig forlængelse om til 8 år.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42511100 Warmtewisselaars
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK022 Vest- og Sydsjælland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Næstved

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Nærværende udbud omhandler indgåelse af rammeaftale på levering af fjernvarmeunits til boliger for Næstved Fjernvarme A.m.b.A. Leverancen af fjernvarmeunits estimeres til ca. 200 årligt. Rammeaftalens løbetid angives til 1 år med mulig forlængelse op til 8 år.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 128-314715
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Rammeaftale - Levering af fjernvarmeunits for Næstved Fjernvarme A.m.b.A.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/10/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Gemina Termix A/S
Nationaal identificatienummer: 11169449
Postadres: Navervej 15-17
Plaats: Sunds
NUTS-code: DK041 Vestjylland
Postcode: 7451
Land: Denemarken
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Ansøger bedes oplyse om de vil være villige til ikke at anvende grossist i forbindelse med nærværende rammeaftale. Ansøger bedes angive dette i en separat vedlagt erklæring. Erklæringen indgår ikke i evalueringen og udvælgelsen af de prækvalificerede, men udelukkende som supplerende information.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Klagenævnet for Udbud
Postadres: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Plaats: Viborg
Postcode: 8800
Land: Denemarken
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefoon: +45 35291000

Internetadres: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadres: Carl Jacobsens Vej 35
Plaats: Valby
Postcode: 2500
Land: Denemarken
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefoon: +45 41715000

Internetadres: http://www.kfst.dk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2019