Dienstleistungen - 531371-2019

08/11/2019    S216

Polen-Breslau: Dienstleistungen in der Maßschneiderei

2019/S 216-531371

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Wrocławiu
Postanschrift: ul. Bolesława Prusa 75-79
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Postleitzahl: 50-316
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Dział Zamówień
E-Mail: przetarg@mpk.wroc.pl
Telefon: +48 713250818
Fax: +48 713250802

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.mpk.wroc.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://mpk-wroclaw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: https://mpk-wroclaw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
I.6)Haupttätigkeit(en)
Städtische Eisenbahn-, Straßenbahn-, Oberleitungsbus- oder Busdienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Najem odzieży roboczej i służbowej dla pracowników MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu

Referenznummer der Bekanntmachung: KU.241/pn61_2019/MO
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
98393000 Dienstleistungen in der Maßschneiderei
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest: najem odzieży roboczej i służbowej dla pracowników MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w etapach: w etapie I – obejmującym czynności przygotowawcze do świadczenia usługi podstawowej, serwisu odzieży i usług dodatkowych oraz w etapie II – obejmującym właściwe świadczenie usługi podstawowej, serwisu odzieży i usług dodatkowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania i oczekiwania zamawiającego zawiera:

1) wzór umowy (WU – część II SIWZ);

2) opis przedmiotu zamówienia (OPZ – część III SIWZ);

które stanowią integralną część SIWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 3 286 387.27 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
98310000 Dienstleistungen von Wäschereien und chemischen Reinigungen
50830000 Reparatur von Bekleidungsartikeln und Textilien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL51 Dolnośląskie
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest: najem odzieży roboczej i służbowej dla pracowników MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu. Zamówienie obejmuje świadczenie: usługi podstawowej, serwisu odzieży, usług dodatkowych oraz przeniesienie na zamawiającego własności odzieży po upływie okresu, na który zawarta zostanie umowa. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w etapach: w etapie I –obejmującym czynności przygotowawcze do świadczenia usługi podstawowej, serwisu odzieży i usług dodatkowych oraz w etapie II – obejmującym właściwe świadczenie usługi podstawowej, serwisu odzieży i usług dodatkowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania i oczekiwania zamawiającego zawiera:

1) wzór umowy (WU – część II SIWZ);

2) opis przedmiotu zamówienia (OPZ – część III SIWZ);

które stanowią integralną część SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin realizacji I etapu zamówienia / Gewichtung: 20 %
Preis - Gewichtung: 80 %
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 3 286 387.27 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Okres obowiązywania zamówienia (termin wykonania):

1. Realizacja I etapu zamówienia, w postaci:

- nie później niż do 120 dni od zawarcia umowy (chyba, że wykonawca zadeklaruje skrócony termin realizacji I etapu zamówienia tj. 90 dni lub 60 dni),

2. Realizacja II etapu zamówienia - 36 miesięcy od daty zakończenia I etapu.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 1.500.000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100).

Uwaga: dla ww. wartości wykazanych przez wykonawcę w walucie innej niż PLN, zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP z dnia wszczęcia niniejszego postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:

a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, w wysokości nie mniejszej niż 1 500 000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100).

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje:

Usług prania i czyszczenia odzieży lub usługi napraw odzieży i wyrobów włókienniczych dla co najmniej 1 podmiotu, obejmującego zamówieniem co najmniej 1 000 pracowników.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:

Wykazu wykonanych usług – a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem zamówień polegających na wykonaniu:

— usług prania i czyszczenia odzieży lub usługi napraw odzieży i wyrobów włókienniczych dla co najmniej 1 podmiotu, obejmującego zamówieniem co najmniej 1 000 pracowników, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane – wzór stanowi Załącznik nr 3 do IDW, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art.133 ust. 4. W celu wstępnego wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, każdy wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty (w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego) oświadczenia w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). Przed udzieleniem zamówienia, zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wskazanych przez zamawiającego w pkt 11.2 instrukcji dla wykonawców (IDW).

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 87 000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100) - do upływu terminu składania ofert.

Wadium może być wnoszone w 1 lub kilku następujących formach określonych w pkt 13.2 IDW. Wadium wniesione w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek zamawiającego nr: 58 1020 5226 0000 6902 0336 1680 wraz z dopiskiem „Wadium: KU.241/pn61_2019/MO”. W przypadku wniesienia wadium w formie określonej w pkt 13.2 ppkt 2–5 IDW, należy dokument złożyć wraz z ofertą w oryginale, tj. w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym złożonym przez osobę lub osoby upoważnione do wystawienia takiego dokumentu, przy czym dokument ten nie może stanowić całości z ofertą. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Informacje na temat rozliczeń między wykonawcą a zamawiającym zostały określone w SIWZ.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (w takim przypadku do oferty należy złożyć pełnomocnictw odo reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Jeżeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne zostanie uznana za najkorzystniejszą, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym część II SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 12/12/2019
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 12/12/2019
Ortszeit: 13:00
Ort:

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Wrocławiu, ul. Bolesława Prusa 75-79, 50-316 Wrocław, POLSKA, pok. nr 9 (sala konferencyjna) za pośrednictwem platformy przetargowej MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu poprzez odszyfrowanie ofert przez zamawiającego.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Całość dokumentacji zamówienia została zamieszczona na platformie przetargowej zamawiającego: (https://mpk-wroclaw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html)

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, określone w dziale VI ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przysyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Założenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
05/11/2019