Diensten - 531389-2019

08/11/2019    S216    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Zweden-Stockholm: Stadsverwarming

2019/S 216-531389

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stockholm Exergi AB
Nationaal identificatienummer: 556016-9095
Postadres: Lidingövägen 2
Plaats: Stockholm
NUTS-code: SE SVERIGE
Postcode: 115 77
Land: Zweden
Contactpersoon: Mikael Ermebrant
E-mail: mikael.ermebrant@stockholmexergi.se
Telefoon: +46 727072196

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://stockholmexergi.se

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.e-avrop.com/forumvarme/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=48348
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.e-avrop.com/forumvarme/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=48348
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Winning van gas en aardolie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Driftentreprenad Panncentraler, Mobila panncentraler, Kylcentraler åt Stockholm Exergi

Referentienummer: UH-2019-155
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09323000 Stadsverwarming
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Stockholm Exergi AB har många anläggningar belägda i Stockholm som producerar värme, kyla samt elkraft. Det finns ett antal mindre anläggningar som är belägna i våra kunders fastigheter som producerar värme samt kyla, men även en mobil insatsverksamhet (mobila panncentraler) som är en del av denna entreprenad.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 76 000 000.00 SEK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09323000 Stadsverwarming
42515000 Ketel voor stadsverwarming
50700000 Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen
65000000 Openbare voorzieningen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE11 Stockholm
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Stockholm Exergi AB har många anläggningar belägda i Stockholm som producerar värme, kyla samt elkraft. Det finns ett antal mindre anläggningar som är belägna i våra kunders fastigheter som producerar värme samt kyla, men även en mobil insatsverksamhet (mobila panncentraler) som är en del av denna entreprenad.

Entreprenaden innefattar:

Drift- och underhåll av värme och kylanläggningar, 4 st. undercentraler samt 2 st. växlarstationer som avväxlar fjärrvärmenätet mot ett sekundärnät plus 13 st. mobila panncentraler (MPC). Verksamheten pågår dygnet runt och E ska ha en beredskapsstyrka som kan ta emot och åtgärda larmen dygnet runt 365 dagar om året. B:s slutkunder ska ha hög tillgänglighet på värme och kylleveranserna och störningar i dessa leveranser ska åtgärdas så fort ett larm om störningar har inkommit. E ska sköta planerat och akut underhåll på anläggningarna i egen regi och med hjälp av ue. E ska i samråd med B göra årliga revisionsplaner och föreslå förbättringar för verksamheten. E ska sköta månadsavläsningar för respektive anläggning och rapportera in siffror i en månadsrapport som B tillhandahåller. MPC-uppdraget omfattar bokning av transporter, uppställning och inkoppling av enheterna, driftövervakning dygnet runt, bränsleavrop, hemtagning efter avslutat uppdrag och det sträcker sig geografiskt över hela Stockholms län.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 76 000 000.00 SEK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/04/2020
Einde: 31/03/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

2 + 2 + 2

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 1
Maximumaantal: 1
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Enligt prekvalificeringsdokument

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Enligt avtalsförslag

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Enligt avtalsförslag

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Enligt upphandlingsdokument

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan acht jaar:

Anläggningar som kommer vara i drift i minst 8 år.

IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/12/2019
Plaatselijke tijd: 23:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 20/12/2019
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 30/04/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Förvaltningsrätten i Stockholm och migrationsdomstol
Plaats: Stockholm
Postcode: 115 76
Land: Zweden
E-mail: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Telefoon: +46 8-56168000
Fax: +46 8-56168001

Internetadres: http://www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2019