Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 531395-2019

08/11/2019    S216

Finlandia-Helsinki: Servicios jurídicos

2019/S 216-531395

Anuncio de licitación – sectores especiales

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Helsingin Seudun Liikenne -kuntayhtymä
Número de identificación fiscal: 2274586-3
Dirección postal: Opastinsilta 6A, PL 100, HSL
Localidad: Helsinki
Código NUTS: FI1B Helsinki-Uusimaa
Código postal: 00077
País: Finlandia
Correo electrónico: hankinnat@hsl.fi
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.hsl.fi
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://tarjouspalvelu.fi/hsl?id=254026&tpk=100a0781-3181-47c2-81e9-b91979f4534f
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://tarjouspalvelu.fi/hsl?id=254026&tpk=100a0781-3181-47c2-81e9-b91979f4534f
I.6)Principal actividad
Servicios de ferrocarriles urbanos, tranvías, trolebuses o autobuses

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Juridisten palvelujen ja hankintasuunnittelun puitejärjestely

Número de referencia: 317/02.08.00.00/2019
II.1.2)Código CPV principal
79100000 Servicios jurídicos
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (jäljempänä HSL tai tilaaja) pyytää tarjousta hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Hankinnan kohteena ovat tilaajan tarvitsemat asiantuntijapalvelut:

A: Hankintajuridiset palvelut

B: Muut juridiset palvelut

C: Hankintasuunnittelupalvelu.

Hankinnankohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti tämän asiakirjan kohdassa II.2) Kuvaus.

Asiantuntijoita koskevat vähimmäisvaatimukset on kuvattu liitteessä 2. Asiantuntijoita koskevat vähimmäisvaatimukset.

Osatarjoukset:

Hankinta on jaettu kolmeen (3) osaan:

a) Hankintajuridiset asiantuntijapalvelut

b) Muut juridiset asiantuntijapalvelut

c) Hankintasuunnittelu.

Tarjouksen voi tehdä yhdestä tai useammasta osasta.

Tilaaja valitsee kaikkiin osiin 1–5 toimittajaa, joiden kanssa se tekee puitesopimuksen.

Hankintayksikön tavoitteena on aloittaa sopimuskausi helmikuussa 2020.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
El poder adjudicador se reserva el derecho de adjudicar contratos que combinen los lotes o grupos de lotes siguientes:

Sopimuksissa voi yhdistää osat A, B ja C, jos tarjoaja tulee valituksi useampaan kuin yhteen osa-alueeseen, voidaan tarjoajan kanssa solmia yksi (1) kattaen kaikki osa-alueet.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Osa A. Hankintajuridiset asiantuntijapalvelut

Lote nº: Osa A
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
79100000 Servicios jurídicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: FI1B Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Descripción del contrato:

Tarjoukset valitaan ja vertaillaan erikseen osien A, B ja C osalta.

Osa A, Hankintajuridiset asiantuntijapalvelut:

Hankinnan kohteena on HSL:n tarvitsema hankintaoikeudellinen asiantuntijapalvelu. Hankittaviin palveluihin kuuluvat hankintajuridiset toimeksiannot, mm.:

1) Avustaminen tarjouskilpailujen toteuttamisessa kokonaisvaltaisesti. Valittu palveluntuottaja mm. osallistuu hankintaprosessien suunnitteluun, hankintaprosessin asiakirjojen laatimiseen ja hankintaprosessin läpiviemiseen osallistumalla mm. neuvottelumenettelyihin, hankintasopimusten tekemiseen ja sopimusneuvotteluihin

2) Avustaminen sopimusten laatimisessa ja sopimusneuvotteluissa sopimuskauden aikana

3) Mahdollisuus järjestää HSL:n henkilöstölle koulutustilaisuuksia

4) Avustaminen hankintasopimusten kehittämisessä

5) Hankintoihin ja sopimuksiin liittyvien lausuntojen ja muistioiden laatiminen

6) Asiamiehenä toimiminen mahdollisissa hankintaprosessiin liittyvissä oikeudenkäynneissä markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa sekä avustaminen hankintaoikaisuvaatimusten käsittelyssä

7) Asiamiehenä toimiminen hankintoihin liittyvissä sopimusriidoissa yleisissä tuomioistuimissa.

Hankinta voi sisältää myös muita oikeudellisia asiantuntijapalveluita, kuin edellä on lueteltu. Sopimus ei sisällä määräostovelvoitetta, eikä tuota valitulle palveluntuottajalle yksinoikeutta HSL:n tarvitsemien juridisten palvelujen tuottamiseen.

Tarjousten valintaperuste on kokonaistaloudellinen edullisuus.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteet ja painoarvot ovat seuraavat:

Tarjouksia arvioidaan kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella, jossa hinnan painoarvo on 65 % ja asiantuntijoiden kokemuksen painoarvo 35 %. Asiantuntijapalvelun hinta, painoarvo 65 %.

Tarjouspyynnön tuntihinnat pisteytetään seuraavasti:

Edullisin tarjous saa 65 pistettä.

Muille pisteitä annetaan seuraavan kaavan mukaisesti:

Edullisin tarjous / vertailtava hinta kerrotaan luvulla 65. Asiantuntijoiden kokemus julkisista hankinnoista, yhteensä 35 %. Tarjous, jossa on parhaat laatupisteet saa 35 pistettä.

Muille pisteitä annetaan seuraavan kaavan mukaisesti:

Vertailtavan tarjoajan laatupisteet / suurimmat laatupisteet kerrotaan luvulla 35.

Vertailu tehdään tarjoajan tarjouksessaan vähimmäisvaatimusten täyttymiseksi nimeämien asiantuntijoiden osaamisen ja kokemuksen perusteella, siltä osin kun ne ylittävät vähimmäisvaatimukset (katso tarkemmin osasta Hankinnan kohteen kriteerit). Kaikkien asiantuntijoiden osaaminen ja kokemus tulee olla selkeästi ja yksiselitteisesti todennettavissa tarjouksen liitteenä toimitettavista ansioluettelopohjista.

Arvioinnissa arvostetaan mm. seuraavia asioita:

– Vähimmäisvaatimukset ylittävää kokemusta julkisista hankinnoista

– Kokemusta neuvottelumenettelystä ja/tai kilpailullisesta neuvottelumenettelystä

– Muu osoitettavissa oleva hankintajuridiikan asiantuntijuus (esim. kirjallisuuden tuottaminen, lainsäädännön valmisteluun osallistuminen)

– Kokemusta toimittajarekistereistä, innovaatiokumppanuudesta, dynaamisesta hankintamenettelystä ja/tai sähköisestä huutokaupasta

– Kokemusta käyttöoikeussopimuksista

– Vähimmäisvaatimukset ylittävää kokemusta ICT-hankinnoista.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Laatu / Ponderación: 35
Precio - Ponderación: 65
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 60
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Perussopimuskausi on kaksi (2) vuotta, joka alkaa siitä, kun molemmat sopijapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Sopimukseen sisältyy myös ensin yksi (1) kahden (2) vuoden pituinen optio ja sitten yksi (1) yhden (1) vuoden pituinen optio. Tilaaja päättää mahdollisten optioiden käytöstä ilmoittamalla siitä kirjallisesti toimittajalle viimeistään kolme (3) kuukautta ennen optiokauden alkua.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Osa B, Muut juridiset asiantuntijapalvelut

Lote nº: Osa B
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
79100000 Servicios jurídicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: FI1B Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Descripción del contrato:

Osa B. Muut juridiset asiantuntijapalvelut:

Hankinnan kohteena on HSL:n tarvitsema oikeudellinen asiantuntijapalvelu.

Hankittaviin palveluihin kuuluvat juridiset toimeksiannot mm.:

1) Juridinen neuvonta, lausuntojen ja muistioiden laatiminen erityisesti tietosuojaan, ICT-oikeuteen ja sopimusoikeuteen liittyvissä asioissa

2) Juridinen neuvonta, lausuntojen ja muistioiden laatiminen muuta oikeudellista asiantuntemusta vaativissa asioissa

3) Avustaminen sopimusten laatimisessa ja sopimusneuvotteluissa

4) Avustaminen muiden oikeudellisten asiakirjojen laatimisessa

5) Erilaisissa riitatilanteissa avustaminen

6) Avustaminen ja asiamiehenä toimiminen mahdollisissa oikeudenkäynneissä yleisissä tuomioistuimissa.

Hankinta voi sisältää myös muita oikeudellisia asiantuntijapalveluita, kuin edellä on lueteltu. Sopimus ei sisällä määräostovelvoitetta, eikä tuota valitulle palveluntuottajalle yksinoikeutta HSL:n tarvitsemien juridisten palvelujen tuottamiseen.

Tarjousten valintaperuste on kokonaistaloudellinen edullisuus.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteet ja painoarvot ovat seuraavat:

Tarjouksia arvioidaan kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella, jossa hinnan painoarvo on 65 % ja asiantuntijoiden kokemuksen painoarvo 35 %. Asiantuntijapalvelun hinta, painoarvo 65 %.

Tarjouspyynnön osan B tuntihinnat pisteytetään seuraavasti:

Edullisin tarjous saa 65 pistettä.

Muille pisteitä annetaan seuraavan kaavan mukaisesti:

Edullisin tarjous / vertailtava hinta kerrotaan luvulla 65. Asiantuntijoiden kokemus, yhteensä 35 %. Tarjous, jossa on parhaat laatupisteet saa 35 pistettä.

Muille pisteitä annetaan seuraavan kaavan mukaisesti:

Vertailtavan tarjoajan laatupisteet / suurimmat laatupisteet kerrotaan luvulla 35.

Vertailu tehdään tarjoajan tarjouksessaan vähimmäisvaatimusten täyttymiseksi nimeämien asiantuntijoiden osaamisen ja kokemuksen perusteella, siltä osin kun ne ylittävät vähimmäisvaatimukset (katso tarkemmin osasta Hankinnan kohteen kriteerit).

Kaikkien asiantuntijoiden osaaminen ja kokemus tulee olla selkeästi ja yksiselitteisesti todennettavissa tarjouksen liitteenä toimitettavista ansioluettelopohjista.

Arvioinnissa arvostetaan mm. seuraavia asioita:

– Vähimmäisvaatimukset ylittävää kokemusta tarjouspyynnössä mainituista oikeudenaloista

– Kokemusta kuntien/kuntayhtymien toiminnasta ja hallinnosta sekä kuntia/kuntayhtymiä koskevasta lainsäädännöstä

– Tarjoajalla on vähimmäisvaatimuksista mainittujen oikeudenalojen lisäksi asiantuntijoita seuraavilta oikeudenaloilta (asiantuntijat voivat olla samoja tai eri asiantuntijoita kuin vähimmäisvaatimuksissa ilmoitetut):

– kuluttajaoikeus

– vero-oikeus

– kilpailuoikeus

– yhtiö-oikeus

– konkurssi- ja insolvenssioikeus

– työoikeus

– markkinointijuridiikka; ja/tai

– legal design (legal designilla tarkoitetaan tässä käytettävyyden ja asiakaslähtöisyyden huomioimista muille kuin juristeille tarkoitettujen juridisten tekstien, kuten käyttöehtojen ja tietosuojaselosteiden laatimisessa).

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Laatu / Ponderación: 35
Precio - Ponderación: 65
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 60
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Perussopimuskausi on kaksi (2) vuotta, joka alkaa siitä, kun molemmat sopijapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Sopimukseen sisältyy myös ensin yksi (1) kahden (2) vuoden pituinen optio ja sitten yksi (1) yhden (1) vuoden pituinen optio. Tilaaja päättää mahdollisten optioiden käytöstä ilmoittamalla siitä kirjallisesti toimittajalle viimeistään kolme (3) kuukautta ennen optiokauden alkua.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Osa C. Hankintasuunnittelu

Lote nº: Osa C
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
79418000 Servicios de consultoría en aprovisionamiento
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: FI1B Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Descripción del contrato:

Osa C. Hankintasuunnittelu: '

Hankinnan kohteena on HSL:n tarvitsema hankintasuunnittelun asiantuntijapalvelu.

Hankittaviin palveluihin kuuluvat kaikki julkisiin hankintoihin liittyvät toimeksiannot (erityisesti asiantuntijapalveluita tarvitaan ICT -hankinnoissa) ja mm. seuraavat vastuut:

1) Hankintojen toteuttaminen erityisalojen hankintalaki huomioiden, sisältäen:

– hankinnan tavoitteiden ja päämäärän kiteyttäminen selkeäksi kohteen kuvaukseksi

– vaatimusmäärittelyjen, vertailuperusteiden ja hinnoittelumallien ja muun hankintadokumentaation tekeminen yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa

– tarvittaessa hankintajuristin avustaminen sopimusluonnoksen laatimisessa

– hankintojen suunnittelu, läpivienti alusta loppuun saakka ja dokumentointi

– erityisesti neuvottelumenettelyn suunnittelu, läpivienti ja laadukas dokumentointi

4) Tarvittaessa hankintatoimeksiannon koordinointi asiantuntijoiden, projektipäälliköiden, esimiesten ja kolmansien osapuolien kanssa

5) Teknisten vuoropuheluiden ja markkinakartoitusten valmistelu ja dokumentointi

6) Tarvittaessa hankintatoimen kehittämistä yhteistyössä tilaajan kanssa

7) Tilaajan kilpailutuksiin sopivien uusien menetelmien kehittäminen yhteistyössä tilaajan kanssa

8) Asiantuntijoilta odotetaan hyvää esiintymiskykyä, yhteistyötaitoja sekä tuottamaan kirjallisesti ratkaisuaja hankinnoissa eteen tulevissa ongelmissa.

Hankinta voi sisältää myös muita hankintasuunnittelun asiantuntijapalveluita, kuin edellä on lueteltu. Sopimus ei sisällä määräostovelvoitetta, eikä tuota valitulle palveluntuottajalle yksinoikeutta HSL:n tarvitsemien hankintasuunnittelun asiantuntijapalvelujen tuottamiseen.

Osa-alueen C osalta hankinnan arvo on arviolta 100 000–150 000 EUR vuodessa.

Tarjouksia arvioidaan kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella, jossa hinnan painoarvo on 65 % ja asiantuntijoiden kokemuksen painoarvo 35 %. Asiantuntijapalvelun hinta, painoarvo 65 %.

Tarjouspyynnön osan C tuntihinnat pisteytetään seuraavasti:

Edullisin tarjous saa 65 pistettä.

Muille pisteitä annetaan seuraavan kaavan mukaisesti:

Edullisin tarjous / vertailtava hinta kerrotaan luvulla 65. Asiantuntijan kokemus, painoarvo 35 %.

Tarjous, jossa on parhaat laatupisteet saa 35 pistettä.

Muille pisteitä annetaan seuraavan kaavan mukaisesti:

Vertailtavan Tarjoajan laatupisteet / suurimmat laatupisteet kerrotaan luvulla 35.

Vertailu tehdään tarjoajan tarjouksessaan vähimmäisvaatimusten täyttymiseksi nimeämien asiantuntijoiden osaamisen ja kokemuksen perusteella, siltä osin kun ne ylittävät vähimmäisvaatimukset (katso tarkemmin osasta Hankinnan kohteen kriteerit).

Kaikkien asiantuntijoiden osaaminen ja kokemus tulee olla selkeästi ja yksiselitteisesti todennettavissa tarjouksen liitteenä toimitettavista ansioluettelopohjista.

Arvioinnissa arvostetaan mm. seuraavia asioita:

– Vähimmäisvaatimukset ylittävää kokemusta julkisista hankinnoista

– Vähimmäisvaatimukset ylittävää kokemusta ICT-hankinnoista

– Vähimmäisvaatimukset ylittävää kokemusta erityisalojen hankintalain piiriin kuuluvista hankinnoista

– Kokemusta joukkoliikenteen hankinnoista.

Tarjoajalla on kokemusta eri menettelyistä:

– Neuvottelumenettelystä ja/tai kilpailullisesta neuvottelumenettelystä

– Rajoitetusta menettelystä

– Innovaatiokumppanuudesta

– Dynaamisesta hankintamenettelystä

– Sähköisestä huutokaupasta

– Suunnittelukilpailusta

– Puitejärjestelystä.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Laatuvertailu / Ponderación: 35
Precio - Ponderación: 65
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 60
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Perussopimuskausi on kaksi (2) vuotta, joka alkaa siitä, kun molemmat sopijapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Sopimukseen sisältyy myös ensin yksi (1) kahden (2) vuoden pituinen optio ja sitten yksi (1) yhden (1) vuoden pituinen optio. Tilaaja päättää mahdollisten optioiden käytöstä ilmoittamalla siitä kirjallisesti toimittajalle viimeistään kolme (3) kuukautta ennen optiokauden alkua.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con varios operadores
Número máximo previsto de participantes en el acuerdo marco: 5
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 09/12/2019
Hora local: 12:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Finés
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 6 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 09/12/2019
Hora local: 12:30
Lugar:

HSL

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Tarjousten avaamistilaus ei ole julkinen.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Markkinaoikeus
Dirección postal: Radanrakentajantie 5
Localidad: Helsinki
Código postal: 00520
País: Finlandia
Correo electrónico: markkinaoikeus@oikeus.fi
Teléfono: +358 295643300
Fax: +358 295643314
Dirección de internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
07/11/2019