Works - 531428-2021

Submission deadline has been amended by:  50129-2022
19/10/2021    S203

Poland-Warsaw: Construction work for water and sewage pipelines

2021/S 203-531428

Contract notice – utilities

Works

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S. A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138
National registration number: 015314758
Postal address: Pl. Starynkiewicza 5
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 02-015
Country: Poland
Contact person: Dominika Pietryka Pion Zamówień Publicznych – Dział Postępowań
E-mail: d-zamowien@mpwik.com.pl
Telephone: +48 224455322
Fax: +48 224455315
Internet address(es):
Main address: www.mpwik.com.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://mpwik-waw.eb2b.com.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://mpwik-waw.eb2b.com.pl/
I.6)Main activity
Water

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Ryżowej odc. Al. Jerozolimskie – Prystora Dn 0,3 L 255,53 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16/0,2 L 55,42 m na terenie dzielnicy m.st. Warszawy.

Reference number: 01697/WS/PW/PZP-DRZ-WRI/B/2021
II.1.2)Main CPV code
45231300 Construction work for water and sewage pipelines
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Ryżowej odc. Al. Jerozolimskie – Prystora Dn 0,3 L 255,53 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16/0,2 L 55,42 m na terenie dzielnicy m.st. Warszawy.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45111200 Site preparation and clearance work
45233140 Roadworks
45315300 Electricity supply installations
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Warszawa

II.2.4)Description of the procurement:

Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Ryżowej odc. Al. Jerozolimskie – Prystora Dn 0,3 L 255,53 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16/0,2 L 55,42 m na terenie dzielnicy m.st. Warszawy

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 245
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

szczegółowe określenie terminu realizacji zamówienia znajduje się w projekcie umowy.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1 spełniają warunki udziału w postępowaniu dot. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym oraz posiadania kompetencji lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile obowiązek ten wynika z odrębnych przepisów

Nie dotyczy

1.2. nie podlegają wykluczeniu na podstawie:

1.2.1. art. 108 ust. 1 ustawy Pzp

1.2.2 art. 108 ust. 2 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu (wg formuły „spełnia - nie spełnia”) i braku podstaw wykluczenia zostanie dokonana, na podstawie:

2.1. oświadczenia Wykonawcy zawartego w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia „JEDZ” - w stosunku do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, oraz

2.2. podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia – dot. Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.

3. Zamawiający żąda złożenia:

3.1.1 Na etapie składania ofert od wszystkich Wykonawców:

a) Ofertę zgodnie z treścią Formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do IDW;

b) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ);

c) Pełnomocnictwo/pełnomocnictwa na zasadach opisanych w IDW w formie zgodnej z rozporządzeniem w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji (jeżeli dotyczy);

d) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy (jeżeli wykonawca korzysta z udostępnienia zasobów);

e) Uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa w przypadku, gdy wykonawca zastrzega określone informacje jako tajemnicę przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy);

f) Dokument potwierdzający wniesienie wadium.

3.1.2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

3.1.3. Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osób które mają miejsce zamieszkania poza terytorium RP, których dotyczy dokument określony w pkt 6.3 IDW, składa odpowiednie dokumenty zgodnie z wytycznymi zawartymi w IDW.

4. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1.1 Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza przedstawi:

Nie dotyczy.

5. Zamawiający oceni (jeżeli dotyczy), czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, takie jak sformułowane wobec wykonawców. Zamawiający zażąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia podmiotowych środków dowodowych takich jak żądane od wykonawców .

III.1.2)Economic and financial standing
Minimum level(s) of standards possibly required:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:

Nie dotyczy

2. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 1. Wykonawca którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza przedstawia:

Nie dotyczy.

III.1.3)Technical and professional ability
Minimum level(s) of standards possibly required:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1.1. zdolności technicznej lub zawodowej (Doświadczenie Wykonawcy), tj.:

Wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali, co najmniej dwie roboty budowlane (umowy) polegające na budowie lub przebudowie lub modernizacji sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, o wartości każdej z nich (tj. roboty) równej lub większej od wartości stanowiącej równowartość 500.000,00 zł bez podatku VAT. Zamawiający wymaga, aby ww. roboty budowlane (umowy) dotyczyły sieci w rozumieniu definicji określonej w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zamawiający nie wyraża zgody na łączenie kilku odrębnych umów w jedną robotę budowlaną w celu osiągnięcia wartości, o której mowa w opisie warunku.

1.2. zdolności technicznej lub zawodowej (Osoby), tj.:

wykonawcy, którzy wskażą co najmniej 1 osobę skierowaną do realizacji zamówienia, tj. do pełnienia funkcji Kierownika Budowy, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa (lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia).

W przypadku dysponowania osobami będącymi obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwa członkowskiego Europejskiego Porozumieniu o wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, kwestie uprawnień należy rozpatrywać z uwzględnieniem art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 1.1. Wykonawca którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza przedstawia:

Dokumenty zgodnie z treścią IDW.

3. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 1.2. Wykonawca którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza przedstawia:

Dokumenty zgodnie z treścią IDW.

4. W celu przeliczenia na PLN wszystkich wartości i danych finansowych podanych w innych walutach, Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), aktualny na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, ogłaszany w sposób przewidziany uchwale Zarządu NBP nr 51/2002 z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walutowych (Dz. Urz. NBP nr 14, poz. 39 z późn.zm.).

III.1.6)Deposits and guarantees required:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości 20.000,00 złotych. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Szczegółowe informacje o wadium zawiera specyfikacja dostępna na stronach podanych w pkt I.3.

2. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej do dnia zawarcia umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5 % wynagrodzenia umownego (z naliczonym podatkiem VAT). Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku formach.

Szczegółowe informacje o zabezpieczeniu należytego wykonania zawiera specyfikacja dostępna na stronach podanych w pkt I.3.

3. Inne gwarancje, o których mowa w specyfikacji dostępnej na stronach podanych w pkt. I.3.

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Określone w IDW

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Zgodnie z art. 58 Pzp

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Szczegółowe warunki realizacji umowy określone zostały w Projekcie umowy, stanowiącej Część II SWZ

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/11/2021
Local time: 10:45
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 17/03/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 18/11/2021
Local time: 11:00
Place:

na Platformie Zakupowej Zamawiającego

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

1. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów wymaganych przez Zamawiającego w pkt III.1.2 ogłoszenia, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych odpowiednich dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt III 1.2 ogłoszenia.

2. Dotyczy odpowiednio pkt III.1.2): Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, na zasadach określonych w IDW (pkt 6.8 IDW, z uwzględnieniem obowiązku złożenia dokumentów tam wskazanych).

3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Dokumenty w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

4. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy sporządzić i złożyć zgodnie z zasadami określonymi w ogłoszeniu, IDW oraz w obowiązujących przepisach prawa, w tym w Rozporządzeniu wskazanemu w pkt 1.2.2. IDW.

5. Przedmiotowe zamówienie jest częścią większego zamówienia udzielanego w częściach. Każda część stanowi przedmiot odrębnego postępowania w ramach zamówienia udzielanego w częściach. Wartość części zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach, do których odsyła art. 3 ust. 1 ustawy Pzp. Wartość całości zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach, do których odsyła art. 3 ust. 1 ustawy Pzp.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale IX Pzp.

2. Środkami ochrony prawnej są:

a) odwołanie,

b) skarga do sądu.

3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 505-578 ustawy Pzp.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 579-590 ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza - Biuro Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800 / +48 224587803
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/10/2021