Services - 531448-2019

08/11/2019    S216

Polska-Kraków: Usługi sprzątania

2019/S 216-531448

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 211-518687)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka Akcyjna w Krakowie
Adres pocztowy: ul. Jana Brożka 3
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-347
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dział Postępowań ds. Zamówień, Ewa Jasińska-Wrona, Agata Bylińska
E-mail: zamowienia@mpk.krakow.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.mpk.krakow.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Utrzymanie czystości taboru tramwajowego i autobusowego

Numer referencyjny: LP.281.185.2019
II.1.2)Główny kod CPV
90910000 Usługi sprzątania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie w czystości (przez wszystkie dni kalendarzowe w roku) taboru autobusowego i tramwajowego Zamawiającego wg podziału:

1. zadanie 1 – usługi dla Stacji Obsługi Autobusów Bieńczyce (SO TB); adres: ul. Makuszyńskiego 34, 31-752 Kraków - zgodnie z katalogiem czynności sprzątania taboru autobusowego;

2. zadanie 2 - usługi dla Stacji Obsługi Autobusów Płaszów (SO TP); adres: ul. Biskupińska 2, 30-732 Kraków - zgodnie z katalogiem czynności sprzątania taboru autobusowego;

3. zadanie 3 - usługi dla Stacji Obsługi Tramwajów Podgórze (SO TT); adres: ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków - zgodnie z katalogiem czynności sprzątania taboru tramwajowego.

Sprzątanie pojazdów odbywa we wszystkie siedem dni tygodnia od poniedziałku do niedzieli i obejmuje sprzątanie podstawowe, sprzątanie dodatkowe, sprzątanie podstawowe połączone ze sprzątaniem dodatkowym oraz sprzątanie kompleksowe.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/11/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 211-518687

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Główny kod CPV
Zamiast:
34121100 Autobusy transportu publicznego
Powinno być:
90910000 Usługi sprzątania
Numer sekcji: Nagłówek
Zamiast:

Polska-Kraków: Autobusy transportu publicznego

Powinno być:

Polska-Kraków: Usługi sprzątania

VII.2)Inne dodatkowe informacje: